График на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2020/2021 година, ОКС "бакалавър"

ГРАФИК на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2020/2021 година, ОКС „бакалавър“ (Редовна сесия: 18.01-07.02.2021 г. / Поправителна сесия: 08.02-14.02.2021 г.)

Информация с изискванията и началния час за провеждането на изпитите е публикувана в електронната система Е-студент

Студентите, които имат неположен изпит от предходна учебна година, е необходимо да заявят индивидуален протокол в Центъра за административно обслужване на студенти и да се свържат с титуляря по дисциплината, за да им бъде предоставен линк за изпита и/или изпитно задание.

1 курс, специалност „Педагогика на обучение по математика и информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Аналитична геометрия

20.01.2021 от 08:00

10.02.2021 от 08:00

доц. д-р Галя Накова

Линейна алгебра

02.02.2021 от 09:00-12:00 теория

01.02.2021 от 09:00-12:00 задачи

12.02.2021 от 09:00-12:00 задачи и теория

доц. д-р Милен Христов

Математически анализ І част

26.01.2021 от 10:00

08.02.2021 от 10:00

проф. д-р Димитър Цветков, ас. Виктория Бенчева

Основи на програмирането

22.01.2021 от 15:00

09.02.2021 от 15:00

доц. д-р Ивайло Дончев, ас. Мая Христова

Увод в информатиката

04.02.2021 от 10:00

11.02.2021 от 10:00

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Български език и стил

///////////

//////////

ас. д-р Илияна Димитрова

Увод във висшата математика

////////////////

13.02.2021 от 09:00

 доц. д-р Иванка Минчева

2 курс, специалност „Педагогика на обучение по математика и информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Дискретна математика

21.01.2021(задачи) и 23.01.2021(теория) от 09:00

10.02.2021 09:00от

доц. д-р Валентин Бакоев

Компютърни мрежи и комуникации

24.01.2021г. от 14.00ч

12.02.2021 от 10:00

гл. ас. д-р Теодор Калушков

Училищен курс по алгебра и анализ

19.01.2021 от 10:00

10.02.2021 от 13:00

Проф. д-р Виолета Маринова

Училищен курс по геометрия

28.01.2021 от 09:00

11.02.2021 от 09:00

Доц. д-р Иванка Минчева

Специализиран английски език

//////////////////

/////////////////////

Анелия Иванова

Физическо възпитание и спорт

(за  Задължителни и допълнителни занимания)

/////////////////////

////////////////////

Парашкева Коева

Диференциална геометрия на кривите и повърхнините

/////////////////////

08.02.2021 от 09:12:00ч, теория и задачи

Доц. д-р Милен Христов

Диференциални уравнения

Проф. д-р Георги Георгиев

3 курс, специалност „Педагогика на обучение по математика и информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Операционни системи

18.01.2021 от 12:00

12.02.2021 от 12:00

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски

Педагогика

21.01.2021 от 12:00

08.02.2021 от 12:00

Гл. ас. д-р Силвия Тодорова, Искрена Тотева

Психология

01.02.2021 от 12:00

14.02.2021 от 12:00

Доц. д-р Марияна Няголова

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

//////////////////

10.02.2021 от 10:00

Доц. д-р Стоянка Георгиева-Лазарова

Физическо възпитание и спорт (за  Задължителни и допълнителни занимания)

//////////////////////

/////////////////////

Бранимир Маринов

Числени методи

/////////////

10.02.2021 от 13:00

Проф. д-р Георги Георгиев

Физика

/////////////

09.02.2021 от 13:00

Проф. д-р Георги Георгиев

4 курс, специалност „Педагогика на обучение по математика и информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Методика на обучението по информатика

19.01.2021 от 10:00

09.02.2021 от 10:00

Доц. д-р Ивайло Дончев

Методика на обучението по математика – специална част

18.01.2021 от 10:00

08.02.2021 от 10:00

Ас. д-р Десислава Георгиева

Приобщаващо образование

22.01.2021 от 10:00

10.02.2021 от 10:00

Катерина Дончева

Защита на населението и околната среда (за  Задължителни и допълнителни занимания)

/////////////////

14.02.2021 от 10:00

Ст. Преп. Диана Нешкова

Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии

//////////////////////

09.02.2021 от 09:00

Доц. д-р Марияна Николова

Текуща педагогическа практика по математика

///////////////

11.02.2021 от 09:00

Проф. д-р Даринка Гълъбова

Физическо възпитание и спорт (за  Задължителни и допълнителни занимания)

//////////////////////////

//////////////////////////

Калояна Крумова- Цончева

Занимателна математика

19.01.2021 от

10.02.2021 от 13:00

Проф. д-р Виолета Маринова

Методи за проверка и оценка на знанията по математика

///////////////

09.02.2021 от 13:00

Доц. д-р Иванка Минчева

1 курс, специалност „Компютърни науки”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Линейна алгебра

03.02.2021 от 09:00 - 12:00ч. Задачи

04.02.2021 от 09:00 - 12:00ч. теория

10.02.2021 от 09:00-12:00ч.,Теория и задачи

доц. д-р Милен Христов

Математически анализ І част

27.01.2021 от 09:00;теория

28.01.2021 от 09:00; задачи

12.02.2021 от 09:00

доц. д-р Любомир Христов, ас. Виктория Бенчева

Организация на компютърната система

21.01.2021 от 09:00

11.02.2021 от 09:00

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Мирослав Петров,

Основи на програмирането

01.02.2021 от 09:00

08.02.2021 от 09:00

доц. д-р Емилиян Петков, гл. ас. д-р Милена Стефанова

Увод в компютърните науки

18.01.2021 от 09:00

09.02.2021 от 09:00

Доц. д- Марияна Николова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Български език и стил

/////////////

/////////////////

Гл. ас. д-р Велин Петров

2 курс, специалност „Компютърни науки”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Автомати и теория на езиците

28.01.2021 от 11:00

12.02.2021 от 11:00

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Методология на програмирането

25.01.2021 от 09:00

10.02.2021 от 09:00

доц. д-р Ивайло Дончев, гл. ас. д-р Гергана Маркова

Теория на вероятностите и математическа статистика

22.01.2021 от 13:00

10.02.2021 от 13:00

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев

Числени методи

19.01.2021 от 13:00

09.02.2021 от 13:00

Проф. д-р Георги Георгиев

Алгоритми и структури от данни

21.01.2021 от 09:00

08.02.2021 от 09:00

доц. д-р Златко Върбанов, ас. Даниел Дамянов

Физическо възпитание

///////////

//////////////////

Данаил Киров

Взаимодействие човек - компютър

//////////////

08.02.2021 от 12:00

доц. д-р Емилиян Петков

3 курс, специалност „Компютърни науки”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Изкуствен интелект

26.01.2021 от 10:00

09.02.2021 от 10:00

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

Информационни системи

22.01.2021 от 10:00

10.02.2021 от 10:00

Доц. д-р Цетанка Георгиева-Трифонова,  гл. ас. д-р Стефан Калчев

Операционни системи

19.01.2021 от 10:00

08.02.2021 от 10:00

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски

DHTML

29.01.2021 от 10:00

11.02.2021 от 10:00

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Криптографски методи

///////////////

12.02.2021 от 10:00

проф.-дмн Стефка Буюклиева

4 курс, специалност „Компютърни науки”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Езикови процесори

22.01.2021 от 10:00

09.02.2021 от 10:00

доц. д-р Юлиана Дошкова

Компютърно зрение

18.01.2021 от 10:00

08.02.2021 от 10:00

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

Невронни мрежи

28.01.2021 от 10:00

10.02.2021 от 14:00

Проф. дн Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

C#

03.02.2021 от 09:00

12.02.2021 от 09:00

Доц. д-р Златко Върбанов, Петър Тодоров, Николай Ненов

Разработване и управление на проекти

////////////////////////////

08.02.2021 от 12:00

Проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

Мултимедийни технологии

25.01.2021 от 10:00

13.02.2021 от 10:00

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова,

Защита на населението и околната среда

/////////////////

14.02.2021 от 10:00

Диана Нешкова

WAP технологии

//////////////////////////

13.02.2021 от 14:00

Проф. дн Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

Теория на кодирането

///////////////////////////

10.02.2021 от 10:00

Проф. дмн Стефка Буюклиева

Електронен бизнес

//////////////

08.02.2021 от 11:00

Проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Милена Стефанова


1 курс, специалност „Информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Аналитична геометрия

20.01.2021 от 08:00

10.02.2021 от 08:00

доц. д-р Галя Накова

Линейна алгебра

02.02.2021 от 09:00-12:00 теория

01.02.2021 от 09:00-12:00 задачи

12.02.2021 от 09:00-12:00 задачи и теория

доц. д-р Милен Христов

Математически анализ І част

26.01.2021 от 10:00

08.02.2021 от 10:00

Проф. д-р Димитър Цветков, ас. Виктория Бенчева

Основи на програмирането

22.01.2021 от 15:00

09.02.2021 от 15:00

доц. д-р Ивайло Дончев, хон. преп. Атанас Христов

Увод в информатиката

////////////

09.02.2021 от 10:00

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Димо Милев

Компютърни архитектури

29.01.2021 от 10:00

14.02.2021 от 10:00

Проф. д-р Мирослав Гълъбов, ас. д-р Васил Милев

2 курс, специалност „Информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Дискретна математика

21.01.2021(задачи)

и 23.01.2021(теория) от 09:00

10.02.2021 09:00от

доц. д-р Валентин Бакоев

Софтуерни технологии

25.01.2021 от 12:00

08.02.2021 от 12:00

Доц. д-р Емилиян Петков, Николай Велчев

Теория на аналитичните функции

06.02.2021 г от 09:00

13.02.2021 от 09:00

доц. д-р Милко Такев

Автомати и теория на езиците

03.02.2021 от 11:00

12.02.2021 от 11:00

доц. д-р Юлиана Дошкова – Тодорова,

DHTML

29.01.2021 от 10:00

11.02.2021 от 10:00

доц. д-р Юлиана Дошкова –Тодорова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Системно програмиране (то)

//////////////

09.02.2021 от 09:00

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Мирослав Петров

3 курс, специалност „Информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Теория на вероятностите и математическа статистика

22.01.2021 от 13:00

10.02.2021 от 13:00

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев,

Операционни системи

20.01.2021 от 10:00

09.02.2021 от 10:00

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски,

Компютърна графика

28.01.2021 от 10:00

10.02.2021 от 10:00

доц. д-р Емилиян Петков, Пеньо Лебамовски

Компютърни мрежи и комуникации

24.01.2021 от 14:00

12.02.2021 от 12:00

гл. ас. д-р Теодор Калушков

Диференциални уравнения

26.01.2021 от 11:00

14.02.2021 от 11:00

Проф. д-р Георги Георгиев

4 курс, специалност „Информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Криптография

27.01.2021 от 9:00

12.02.2021 от 12:00

проф. дмн Стефка Буюклиева

 Мултимедийни технологии

28.01.2021, 10:00 часа

10.02.2021, 10:00 часа 

 гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

 Обработка на изображения

18.01.2021 от 12:00

09.02.2021 от 10:00

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Гергана Маркова

Моделиране на информационни системи

21.01.2021 от 09:00

10.02.2021 от 10:00

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова,

 гл. ас. д-р Стефан Калчев

 WАР технологии

22.01.2021 от 14:00

14.02.2021 от 14:00

проф. дн Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

Компютърни системи в обучението (то)

//////////////////

11.02.2021 от 10:00

гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

 Електронен маркетинг (то)

///////////////

08.02.2021 от 10:00

доц. д-р Мариана Петрова


1 курс, специалност „Софтуерно инженерство”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Бази от данни

29.01.2021 от 09:00

12.02.2021 от 09:00

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова,

гл. ас.  д-р Стефан Калчев, Габриел Петков

Български език и стил (то)

////////////////

/////////////////////

Ас. д-р Рада Левкова

Операционни системи

20.01.2021 от 10:00

09.02.2021 от 10:00

проф. д-р Емилия Тодорова, хон. преп. Йоан Иванов, Георги Шипковенски

Увод в програмирането

05.02.2021 от 09:00

11.02.2021 от 09:00

доц. д-р Златко Върбанов, ас. Даниел Дамянов, Габриел Петков

Увод в уеб технологиите

25.01.2021 от 10:00

08.02.2021 от 10:00

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова, хон. преп. Валентин Колев

2 курс, специалност „Софтуерно инженерство”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Дискретни структури

 01.02.2021 от 09:00 писмен

03.02.2021 устен от 09:00

09.02.2021 от 09:00

доц. д-р Валентин Бакоев

Изграждане на приложни програмни интерфейси (API)

25.01.2021 от 09:00

12.02.2021 от 09:00

доц. д-р Златко Върбанов, гл. Даниел Дамянов, Иван Пеев

Математически анализ 1 ч.

писмен 27.01.2021 от 09:00

устен 29.01.2021 устен от 09:00

14.02.2021 от 09:00

проф. д-р Милко Такев, ас. Виктория Бенчева

РНР базирани работни рамки

20.01.2021 от 09:00

13.02.2021 от 09:00

доц. д-р Тодор Тодоров, хон. преп.Юри Стойнов, хон. преп. Любомир Филипов

Системи на управление на съдържание

18.01.2021 от 10:00

10.02.2021 от 14:00

доц. д-р Юлиана Дошкова,

гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Програма на Java

////////////////

13.02.2021 от 09:00

доц. д-р Тодор Тодоров, Николай Ноев

Английски език

/////////////

///////////////

Анелия Иванова

Физическо възпитание

/////////////

/////////////////

Данаил Киров

3 курс, специалност „Софтуерно инженерство”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Изкуствен интелект

29.01.2021 от 14:00

14.02.2021 от 14:00

проф. дн. Олег Асенов, гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

Управление на софтуерни проекти

18.01.2021 от 09:00

08.02.2021 от 09:00

доц. д-р Тодор Тодоров, хон. преп. Александър Папратилов, Павел Дончев

Мобилни приложения за iOS

27.01.2021 от 10:00

12.02.2021 от 14:00

проф. дн. Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

Анализи и оценка на уеб сайтове

19.01.2021 от 10:00

09.02.2021 от 14:00

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

Основи на компютърна графика

05.02.2021 от 10:00

19.02.2021 от 10:00

доц. д-р Емилиян Петков, Пенъо Лебамовски

Метрики за анализ на качеството на кода

////////////////////

11.02.2021 от 10:00

Доц. д-р Ивайло Дончев, хон. преп. Пеньо Русев

Програмиране на Python

25.01.2021 от 09:00

08.02.2021 от 09:00

Доц. д-р Тодор Тодоров, Георги Буюклиев,

4 курс, специалност „Софтуерно инженерство”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Програмиране за Linux

18.01.2021 от 10:00

08.02.2021 от 14:00

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

Уеб програмиране с Java

19.01.2021 от 09:00

09.02.2021 от 09:00

Доц. д-р Тодор Тодоров, гл. ас. д-р Мая Христова

Основи на мобилните и сателитни комуникации

20.01.2021 от 10:00

08.02.2021 от 10:00

Проф. д-р Олег Асенов, ас. д-р Г. Шипковенски

Сензорни мрежи

22.01.2021 от 14:00

14.02.2021 от 14:00

Проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

Защита на населението и околната среда

////////////////

14.02.2021 от 10:00

Диана Нешкова

SharePoint базирани приложения

/////////////////

12.02.2021 от 09:00

Доц. д-р Златко Върбанов, Тихомир Стоянов

Технологии и разработване на приложения за виртуална реалност

//////////////////////////

08.02.2021 от 09:00

Доц. д-р Емилиян Петков

Програмиране на CMS системи

///////////////////

10.02.2021 от 10:00

Доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова, хон. ас. Любомир Филипов, Мирослав Христов


1 курс, специалност, „Информационно брокерство и дигитални медии”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Въведение в книгопечатането

25.01.2021 от 10:30

10.02.2021 от 11:30

проф. д-р Лъчезар Георгиев

Наука за комуникацията

28.01.2021 от 10:30

10.02.2021 от 10:30

проф. д-р Лъчезар Георгиев

Организация на компютърната система

21.01.2021 от 09:00

11.02.2021 от 09:00

проф. д-р Мирослав Гълъбов

Основи на програмирането

01.02.2021 от 09:00

08.02.2021 от 09:00

доц. д-р Емилиян Петков

Увод в компютърните науки

18.01.2021 от 09:00

09.02.2021 от 10:00

доц. д-р Марияна Николова

Български език и стил

///////////////

08.02.2021 от 12:00

ас. д-р Илияна Димитрова

История на информационната среда

/////////////////

12.02.2021 от 10:00

Доц. д-р Живка Радева

2 курс, специалност „Информационно брокерство и дигитални медии”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Архивиране, криптиране и защита на данните

26.01.2021 от 9:00

10.02.2021 от 09:00

Проф. дмн Стефка Буюклиева

Библиографски информационни системи

29.01.2021 от 10:00

09.02.2021 от 10:00

Доц. д-р Александър Ковачев

Вероятности и статистика

02.02.2021 от 10:00

12.02.2021 от 10:00

Проф. д-р Димитър Цветков, Николай Колев

Информационни екосистеми и дигитални медии

18.01.2021 от 10:00

11.02.2021 от 10:00

ас. д-р Стефка Чернева

Методи за обработка на данни и документи

21.01.2021 от 10:00

08.02.2021 от 10:00

Доц. д-р Живка Радева

Разработване и управление на проекти

/////////////////////

08.02.2021 от 12:00

Проф. д-р Мирослав Гълъбов

3 курс, специалност „Информационно брокерство и дигитални медии”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Информационен риск мениджмънт

21.01.2021 от 10:00

09.02.2021 от 10:00

Гл. ас. д-р Калина Иванова

Комуникационни технологии и мрежи

29.01.2021 от 10:00

10.02.2021 от 10:00

Проф. дн Олег Асенов, гл. ас. д-р Георги Шипковенски

Медии и реклама

18.01.2021 от 10:00

08.02.2021 от 10:00

Гл. ас. д-р Стела Георгиева

Софтуерна и медийна ергономия

27.01.2021 от 10:00

12.02.2021 от 10:00

Доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Уеб дизайн и CMS

03.02.2021 от 10:00

11.02.2021 от 10:00

Доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

СПОДЕЛИ В