Великотърновският университет получи висока оценка от Европейската комисия на своята кандидатура за Еразъм харта за висше образование

Великотърновският университет получи висока оценка от Европейската комисия на своята кандидатура за Еразъм харта за висше образование - максималната възможна от 100 точки. Хартата ще бъде връчена през януари 2021 г. и ще даде възможност за участие в програма Еразъм през новия седемгодишен програмен период от академичната 2021-2022 г. до 2027-2028 г. в проекти по ключови дейности 1, 2 и 3 на програмата.

Еразъм хартата дава възможност на университета да работи за международния си престиж чрез участие като равноправен партньор в европейското пространство за висше образование; хармонизиране на учебните програми с други европейски висши образователни институции; постигане на високо качество на мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал и признаване на резултатите от обучението на студентите в чужбина; увеличаване на броя мобилности на студенти и персонал, включително чрез краткосрочна и смесена мобилност; увеличаване на броя на двустранните споразумения; подобряване на сътрудничеството с чуждестранни предприятия и училища; разработване на иновативни практики и техния трансфер; разработване и прилагане на съдържание и услуги, базирани на информационни технологии, включително участие в инициативите "Еразъм без хартия", "Европейска студентска карта" и Еразъм мобилно приложение; разработване и модернизиране на учебни програми; публикации, участие в конференции и други научни и образователни събития.

Очакваните резултати от участието в програма Еразъм са повишаване на личните компетентности, самочувствие и професионално развитие; ползотворна обмяна на знания, идеи и опит; подобряване на интернационализацията и модернизацията на университета, качеството на образованието и ефективността на научните изследвания.

СПОДЕЛИ В