ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Специалността „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“ е предназначена за допълнителна квалификация на лица, завършили ОКС бакалавър или ОКС магистър от професионалните направления: 1.2 Педагогика, 1.3 Педагогика на обучението по …, 2.3 Философия, 3.2 Психология и 3.4 Социални дейности. За програмата могат да кандидатстват и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които се обучават в същите професионални направления и са в трети или четвърти курс (бакалавърска програма) или са в процес на обучение в магистърска програма. Обучението е в дистанционна форма и продължава два семестъра.
Образователната програма отговаря на професионалните потребности на специализанти, които са с практическа ориентация към идентифициране, анализиране и разбиране на произхода на психосоциалните проблеми и асоциалното поведение. В нея са представени специфичните превантивни психологически интервенции за психическо и социално благополучие на уязвими индивиди и рискови общности.
Завършилите специалността „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“ ще могат да се реализират като специалисти по психология на превантивната работа в: детски градини, училища, дневни центрове за деца и младежи и за пълнолетни лица, центрове за ресоциализация и социална интеграция, центрове за обществена подкрепа, кризисни центрове, центрове за настаняване от семеен тип; домове за възрастни хора и домове за стари хора, психиатрични клиники, центрове за психично здраве, защитени жилища; преходни жилища; пробационни служби и пр.
Те ще притежават компетентност да предоставят експертизи, да дават консултации, да прилагат образователна терапия за анализ на човешките отношения в контекста на здравословната промяна на уязвими индивиди и рискови общности.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В