Юбилейна онлайн научна конференция „30 години факултет „Математика и информатика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий

На 28.11.2020 г. се проведе Юбилейната научна конференция, посветена на 30 години от създаването на факултет „Математика и информатика“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Конференцията се проведе  онлайн в приложението Microsoft Teams  поради създалата се епидемиологична обстановка, причинена от пандемията COVID-19 през 2020 година. Онлайн формата на научния форум осигури условия за представяне от разстояние на актуални научни модели и изследователски резултати. През тридесетте години на съществуването си, факултет „Математика и информатика“ утвърждава ролята си за развиване научния потенциал, както на младите изследователи, така и споделяне на научните постижения на утвърдени учени в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, образованието по математика и информатика.  

Конференцията се откри с поздравление от проф. дн Милко Палангурски – зам.-ректор по научната дейност на ВТУ. Деканът на ФМИ, доц. д-р Марияна Николова, направи ретроспекция от създаването на факултета до днес: С  решение на Академичен съвет на ВТУ Св. св. Кирил и Методий от 17.12.1990 г. се създава нов факултет Математика и информатика, включващ съществуващите вече катедри и се назначава ръководство както следва: Декан: проф. дмн Недю Иванов Попиванов и  зам.-декани: доц. д-р Марга Георгиева и доц. д-р Георги Георгиев. Доц. д-р М. Николова обяви, че в конференцията участва първият декан на ФМИ, проф. дмн Недю Попиванов, който ще изнесе пленарен доклад. Към участниците в конференцията бе отправено пожелание за нестихващ изследователски дух и реализиране на иновативни научни идеи и систематично развитие в научната област.

Пленарен доклад на тема „Компютърно-математически прогнози за разпространението на COVID-19 в България“ представи проф. дмн Недю Попиванов (първи декан на факултет „Математика и информатика“ в периода 1990 г. – 1991 г.) Ясно се очерта ролята на математиката и информатиката при формулиране на хипотези, свързани с прогнозиране на риска, вземане на правилни решения за управлението на кризите в обществото.

В конференция са представени доклади в две тематични направления:

  1. Математика, информатика и компютърни науки (Ръководител секция: проф. дмн Стефка Буюклиева)
  2. Образованието по математика и информатика (Ръководител секция: проф. д-р Даринка Гълъбова)

Споделeни са иновативни, теоретични и приложни модели в областта на образованието и науката.

Активно участие в конференцията имаха младите учени на ФМИ на ВТУ. Във връзка с юбилея на Факултет „Математика и информатика“ и за изключителното им представяне, Програмният комитет на конференцията ги номинира с грамоти:

1) НАГРАДА ЗА ТЕОРЕТИЧНА ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ДИАНА СИМЕОНОВА ЛАЗАРОВА

докторант към катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет „Математика и информатика“,
„Св. св. Кирил и Методий“, за доклад, в съавторство с Марияна Николова, на тема:
Жизнен цикъл при разработване на софтуерен проект от ученици


2) НАГРАДА ЗА ПРИЛОЖИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ДАНИЕЛ ИВАНОВ ДАМЯНОВ

 асистент и докторант към катедра „Информационни технологии“, Факултет „Математика и информатика“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за доклад на тема:
Използване на генератори на код при създаването на готови шаблони за разработка на приложения


ЕЛИЦА ИВАНОВА БАКАЛОВА

докторант към катедра „Компютърни системи и технологии”, Факултет „Математика и информатика“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за доклад, в съавторство с Емилиян Петков, на тема:
Шлемове за виртуална реалност – сравнение, анализ, възможности за употреба при симулация и обучение


3) НАГРАДА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ТОНИ МАРИНОВА ДУНЕВА

докторант към катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет „Математика и информатика“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за доклад на тема:
Реализиране на проектно-базирано обучение по информационни технологии в електронна учебна среда


 ГАБРИЕЛА МИХАЙЛОВА ЧОТОВА

докторант към катедра „Информатика“, Факултет „Математика и информатика“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за доклад в съавторство с Ивайло Дончев, на тема: Проектният подход в обучението по информатика - пример с реализация и използване на библиотека за аритметика с рационални числа


4) НАГРАДА ЗА ПЕРСПЕКТИВНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ПЕНЬО ДИМИТРОВ ЛЕБАМОВСКИ

докторант към катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет „Математика и информатика“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за доклад на тема:
Разработване и приложение на стереоскопична система за обучение по стереометрия


ЖОРЖЕТА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

докторант към катедра „Алгебра и геометрия",  факултет „Математика и информатика“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за доклад, в съавторство с Иванка Минчева, на тема:
Идеи за усъвършенстване на обучението по математика чрез използване на математически софтуер GEOGEBRA


5) НАГРАДА НА ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“

НЕЛИ НИКОЛАЕВА КИСКИНОВА

докторант към катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет „Математика и информатика“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за доклад на тема:
Образователни платформи за електронно обучение в облачна среда

СПОДЕЛИ В