Четвърта обява за прием на договори на студенти, ментори и обучаващи организации

23.05.2020 - Провеждане на практически обучения по проект "Студентски практики - Фаза 2" в условията на извънредна епидемична обстановка

Уважаеми партньори,
Както Ви е известно, в условията на извънредно положение в периода 13 март - 13 май, провеждането на практически обучения по проект "Студентски практики - фаза 2" беше силно ограничено. След края на извънредното положение, мерките във връзка с неразпространение на Covid-19 се регламентират със Заповеди на Министъра на здравеопазването. В тази връзка Ви информираме, че със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, т. I, т. 2, буква “би”, провеждането на обучения, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е сред изключенията на въведените противоепидемични мерки на територията на страната. В тази връзка, екипите на висшите училища могат да пристъпят към сключване на договори с обучаващи организации, студенти, ментори и академични наставници и стартиране на практически обучения на студентите в реална работна среда. С оглед спазване на противоепидемичните мерки, екипите за работа по проекта на висшите училища, следва при сключването на договор за практическо обучение със студент, да напомнят на студента, по подходящ начин, за спазването на мерките в процеса на изпълнение на практиката.

С уважение,
Екип за организация и управление на проект „Студентски практики – Фаза 2“ :МОН

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБУЧАВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Екипът от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за организация на дейностите по  Проект BG05M2OP001-2.013-0001  „Студентски практики – фаза 2“ обявява следващ прием на студентски договори за кандидатстване за прием за провеждане на практическо обучение на 03-04.11. 2020 г. при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания (носене на маски, дистанция, дезинфекция) от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 14 часа, както следва:

РЕКТОРАТ

Технически изпълнители

Стая

За студенти от

Илонка Давидова

308

1.Педагогически ф-т, Филиал Враца, ПН 1.3 Педагогика на обучението по…

2.ФМИ,

Цветелина Цанкова

309

Юридически факултет, Исторически факултет

Венелина Тодорова Тодорова

300

Филологически и Стопански факултети

Димитринка Кирилова Влайчева

300

Факултет Изобразително изкуство, ПБФ

КОРПУС 5

Технически изпълнители

Стая

За студенти от

Теодора Вълова

507

Педагогически факултет ПН 1.2 Педагогика и 1.1 Управление на образованието, Колеж Плевен, Философски факултет

Всички желаещи следва да се запознаят с Указанията от МОН и с „Вътрешните правила за подбор и класиране на студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за участие в Проект „Студентски практики – Фаза 2“ - на страницата на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в ОБУЧЕНИЕ/ името на проекта. Ще бъдат приемани само пълни договори на студенти, които имат избрани академичен наставник, ментор, потвърдени програма и график до 40 ч. седмично с два почивни дни, и са потвърдени от обучаващата организация. В договора се вписва и банкова сметка, която съветваме да е в банките, с които Университетът има масови плащания. Изисква се уверение от Фронт офис, като може и да е разпечатано електронно. Студентите редовно обучение да съобразят своята работна програма със занятията в Университета.

И при този прием, заради продължените противоепидемични мерки ще се приемат и документи, изпратени по пощата или с куриер. Обезателно на пратката трябва да пише името на проекта.

Менторите, представителите на обучаващите организации и студентите, които носят своите договори в корпусите на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъдат допускани в сградата при строго спазване на противоепидемичните мерки като по едно и също време ще може само по един човек да се намира при съответния технически изпълнител за подаване на договор, който трябва да е отпечатан в три екземпляра и подписан. Всички задължително си носят маски и влизат с тях в сградата на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Студентските практики ще могат да стартират ефективно през месец октомври  с най-ранна дата 23 ноември 2020 г. или като за тази цел трябва да има разписани договори на Университета със съответните ментори и обучаващи организации. Съветваме кандидатстващите студенти да се свържат с тях и да им напомнят за подаване в 3 екземпляра на техните договори – ментор и обучаваща организация. Менторите трябва да декларират, че отговарят на условията по проекта.

КВОТИ ЗА ПРИЕМ НА ДОГОВОРИ ОТ ПЪРВИ ПРИЕМ

Квотите са съобразени с броя на потвърдените студенти в системата, с утвърдените от АС квоти във „Вътрешните правила“ и с възможностите на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ да осигури регулярно изплащане на стипендии и други разплащания по проекта:

  1. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Факултет

Професионално направление

Броя практики за трети прием

Педагогически факултет

Филиал Враца

ПК Плевен

  1. Теория и управление на образованието
  2. Педагогика

80

Педагогически факултет

Филиал Враца

1.3 Педагогика на обучението по……

60

ФМИ

Исторически факултет

4.6 Информатика и компютърни науки

4.4 Науки за земята

30


II.ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ

Факултет

Професионално направление

Броя практики

Стопански факултет

3.4. Социални дейности

3.7. Администрация и управление

3.8. Икономика

3.9. Туризъм

30

Юридически факултет

3.6 Право

50

Философски факултет

2.3 Философия

3.2 Психология

3.3 Политически науки

9.1 Национална сигурност

30

Филологически факултет

2.1 Филологии

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

30

Исторически факултет

2.2 История и археология

3.1 Социология, антропология и науки за културата

10

Факултет изобразително изкуство

8.2 Изобразително изкуство

10

Факултет математика и информатика

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

10

Православен богословски факултет

2.4 Религия и теология

8.2 Изобразително изкуство

10

Класираните ще видят своите договори качени в профилите си. Студентите с пълни документи, но некласирани в квотите  за прием остават за следващия прием през месец януари 2021 г. като само променят началната дата на практиката.

Екип на проект „Студентски практики – Фаза 2“ ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В