Програма на 12. международна конференция „Проблеми на устната комуникация“

Под патронажа на Ректора на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Регистрация от 9:30 в каб. 556

Registration from 9:30, room 556

ОТКРИВАНЕ  6 .11.2020 г. 10,30-11,00 зала „Европа“

OPENING 6 .11.2020 10:30-11:00 Europe hall

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Зала „Европа“ от 11:00 до 13:00

модератор – доц. Мария Илиева

PLENARY PAPERS

Europe hall from 11:00 to 13:00

moderator – associate professor Mariya Ilieva

 1. Стефана Димитрова (България). Асиметрия в езика
  Stefana Dimitrova (Bulgaria). Linguistic asymmetry

 2. Михаил Виденов (България). Запълване на хезитационните паузи в спонтанната българска разговорна реч
  Mihail Videnov (Bulgaria). Filling hesitation pauses in the spontaneous Bulgarian colloquial speech

 3. Стоян Буров (България). Относно имитацията на устна реч в интернет форумите
  Stoyan Burov (Bulgaria). On the imitation of spoken speech in Internet forums

 4. Димитър Попов, Велка Попова (България). Мултимодален подход за изследване на речта
  Dimiter Popov, Velka Popova (Bulgaria). Multimodal approach to the study of speech

 5. Велислава Чавдарова (България). Устна  комуникация и защитно поведение на личността – точки на пресичане
  Velislava Chavdarova (Bulgaria). Verbal communication and defensive behavior of the personality – points of intersection

 6. Хетил Ро Хауге, Йовка Тишева, Марина Джонова (Норвегия, България). Представяне на новия сайт bgspeech.net
  Kjetil Rå Hauge, Yovka Tisheva, Marina Dzhonova (Norway, Bulgaria). Presentation of the new web site bgspeech.net

Обедна почивка от 13:00 до 14:00 часа (възможност за регистрация в кабинет 556)

Lunch break from 13:00 to 14:00 (possibility for registration in room 556)

14:00 часа – снимка на участниците в конференцията пред паметника на св. св. Кирил и Методий

14:00 – photograph of the participants in the conference in front of the monument of St. Cyril and St. Methodius

Секция 1. УСТНА КОМУНИКАЦИЯ И РАЗГОВОРНА РЕЧ

14:15 часа, сем. 200 А – модератор проф. Антон Гецов

Section 1. VERBAL COMMUNICATION AND COLLOQUIAL SPEECH

14:15, room 200 A – moderator professor Anton Getsov

 1. Силвия Коева (България). Наблюдения върху употребата на звателните форми на мъжките собствени имена
  Silviya Koeva (Bulgaria). Observations on the use of the vocative forms of male proper names

 2. Антон Гецов (България). За един тип (не)обособена апозиция в българския език
  Anton Getsov (Bulgaria). On a type of an (un)separated apposition in Bulgarian language

 3. Верка Сашева (България). За един вид съгласуване в разговорната реч
  Verka Sasheva (Bulgaria). On a type of agreement in colloquial speech

 4. Мария Илиева (България). „На 100 процента“ разговорно
  Mariya Ilieva (Bulgaria). ‘Na 100 protsenta’ colloquial

 5. Ния Радева (България). Обръщенията към свекър, свекърва, тъст, тъща днес
  Niya Radeva (Bulgaria). Today’s forms of address to a mother-in-law and a father-in-law

 6. Anna Wileczek (Полша). Wspólczesna polska mlodomowa – kierunki rozwoju
  Anna Wileczek (Poland). Contemporary Polish youth speech – development directions

 7. Станислава Теофилова (България). Наблюдения върху словореда на някои по-слабо представени видове обстоятелствени пояснения в разговорната реч
  Stanislava Teofilova (Bulgaria). Observations on the word order of some less represented types of adjuncts in colloquial speech

Дискусия

Discussion

Секция 2. УСТНА ПУБЛИЧНА РЕЧ

14:15 часа, сем. 442 – модератор проф. Андреана Ефтимова

Section 2. VERBAL PUBLIC SPEECH

14:15, room 442 – moderator professor Andreana Eftimova

 1. Соня Божанина, Гергана Падарева-Илиева (България). Прояви на елизия в българската медийна реч по отношение на сричката и сричковата структура
  Sonya Bozhanina, Gergana Padareva-Ilieva (Bulgaria). Manifestations of elision in Bulgarian media speech in relation to the syllable and the structure of the syllable

 2. Андреана Ефтимова (България). Стерилната радиореч: нагласи на аудиторията
  Andreana Eftimova (Bulgaria). Sterile radio speech: attitudes of the audience

 3. Станимира Колева (България). Фразеологизмите в медийния текст (върху материал от цитирана реч в български и словашки онлайн медии)
  Stanimira Koleva (Bulgaria). Idioms in media texts (using quoted speech in Bulgarian and Slovakian online media)

 4. Владислав Миланов (България). Разговорни тенденции в съвременната публична реч
  Vladislav Milanov (Bulgaria). Colloquial tendencies in the contemporary public speech

Дискусия

Discussion

Секция 3. УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ

14:15 часа, зала „Европа“ – модератор доц. Радослав Цонев

Section 3. VERBAL COMMUNICATION IN FICTION

14:15, Europe hall – moderator associate professor Radoslav Tsonev

 1. Agnieszka Miernik (Полша). Symbol jako komunikat w ludowej basni bulgarskiej
  Agnieszka Miernik (Poland). The symbol as a message in the Bulgarian folk tales 

 2. Радослав Цонев, Мирела Дурчова (България). Разговорните съюзи та и па в тетралогията на Димитър Талев
  Radoslav Tsonev, Mirela Durchva (Bulgaria). The colloquial conjunctions ‘та’ (ta) and ‘па’ (pa) in Dimiter Talev’s tetralogy

 3. Ольга Ланская (Русия). Проблемы устной коммуникации: прием в доме Ростовых (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)
  Olga Lanskaya (Russia). Problems of spoken communication: the ball at the Rostov home (in L. Tolstoy’s War and Peace)

 4. Димитрина Хамзе (България). Криптокомуникацията в мъжко-женските отношения (върху материал от полската и българската паремиология)
  Dimitrina Hamze (Bulgaria). Cryptocommunication in male-female relationships (using material from Polish and Bulgarian paremiology)

 5. Деница Астахова (България). Теоретични концепции за художествената специфика на сказа в руското литературознание
  Denitsa Astahova (Bulgaria). Theoretical conceptions about the fiction specifics of the skaz in the Russian theory of literature

 6. Теодора Рабовянова (България). Прояви на естетическата норма на общуване, отразени в българските фразеологизми, пословици и поговорки
  Teodora Rabovyanova (Bulgaria). Manifestations of the aesthetic norm of communication present in Bulgarian idioms, proverbs and sayings

Дискусия

Discussion

Секция 4. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕН АСПЕКТ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ

14:15 часа, сем. 440 – модератор проф. Ценка Иванова

Section 4. SOCIOLINGUISTIC ASPECT OF VERBAL COMMUNICATION

14:15, room 440 – moderator professor Tsenka Ivanova

 1. Красимира Алексова (България). Социолингвистиката и общественото мнение у нас за устната реч
  Krasimira Aleksova (Bulgaria). Sociolinguistics and the public opinion in Bulgaria about spoken speech

 2. Sorin Paliga (Румъния). Spoken Czech – between Reality and Academic Norms
  Сорин Палига (Румъния). Устният чешки – между реалността и книжовната норма

 3. Биляна Тодорова (България). Смях по време на пандемия: някои наблюдения върху хумористичните текстове в интернет, свързани с COVID-19
  Bilyana Todorova (Bulgaria). Laughter during pandemic: some observations of the humorist texts on the Internet that are related to COVID-19

 4. Велин Петров (България). Главните и малките букви в българската разговорна реч в интернет
  Velin Petrov (Bulgaria). Capital and small letters in Bulgarian colloquial speech on the Internet

 5. София Мицова (България). Как се случва езиковото управление?
  Sofiya Mitsova (Bulgaria). How does language management occur?

 6. Ценка Иванова (България). За непреводимото в междукултурния контакт
  Tsenka Ivanova (Bulgaria). On the untranslatable in intercultural contact

 7. Олга Сорока (Украйна). "Коронавирусните" иновации в речта на украинците и българите
  Olga Soroka (Ukraine). ‘Coronavirus’ innovations in the speech of Ukrainians and Bulgarians

 8. Йорданка Георгиева-Окон (Полша). Щъркелът в българските диалекти
  Yordanka Georgieva-Okon (Poland). The stork in the Bulgarian dialects

Дискусия

Discussion

Секция 5. ПРАГМАТИКА. ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЯ. ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

14:15 часа, сем. 441 – модератор проф. Йовка Тишева

Section 5. PRAGMATICS. LINGUOCULTUROLOGY. PROBLEMS OF THE BULGARIAN LANGUAGE INSTRUCTION

14:15, room 441 – moderator professor Yovka Tisheva

 1. Мария Степанова (Русия). Етиката на устния преводач като ключов аспект за успеха на медиираната междукултурна комуникация
  Mariya Stepanova (Rissia). The interpreter’s ethics as a key aspect of the success of mediated intercultural communication

 2. Надежда Сталянова, Елена Крейчовa (България/Чехия). Обиждам те (се) – параметри на обидата и вербалната агресия в училище
  Nadezhda Stalyanova, Elena Kreychova (Bulgaria/Czech republic). I offend you (I take offence) – parameters of offence and verbal aggression at school

 3. Мариета Цветкова (България). Изразяване на висша форма на подсилване в българската разговорна реч – кратко и универсално
  Marieta Tsvetkova (Bulgaria). Expression of a higher form of intensification in Bulgarian colloquial speech – short and universal

 4. Илияна Димитрова (България). За интензитета на учтивост на етикетната формула моля в устната комуникация
  Iliyana Dimitrova (Bulgaria). The extent of politeness implied via the use of the word ‘моля’ in verbal (Bulgarian) communication

 5. Йовка Тишева (България). Наблюдения върху темпоралната организация на устния разказ
  Yovka Tisheva (Bulgaria). Observations on the temporal organization of the spoken narrative

 6. Владислав Маринов, Гергана Падарева-Илиева. Акустични особености на артикулацията от източнобългарски и западнобългарски тип на меки съгласни (пилотно изследване)
  Vladislav Marinov, Gergana Padareva-Ilieva. Acoustic features of the Eastern Bulgarian and Western Bulgarian type of articulation of soft consonants (pilot study)

Дискусия

Discussion

Коктейл в хотел „Премиер“ 19:30 – 21:30

Cocktail party in Premier hotel 19:30  – 21:30

7 ноември 2020 г.

11:00 ч. Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, ул. Рафаел Михайлов 1

Панел „Граматика на духа“ : Представяне на Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на доц. д-р Любка Стоичкова. Организират Великотърновски университет, Филологически факултет, катедра „Съвременен български език“, Университетско издателство и Община Велико Търново.

7 November 2020

11:00 Rafael Mihaylov Exhibition halls, 1 Rafael Mihaylov Street

Panel Grammar of the Spirit: Presentation of a Collection of scientific research papers in honor of the 70th anniversary of assoc. prof. Lyubka Stoichkova, PhD. Organized by the University of Veliko Tarnovo, the Faculty of Philology, the Department of Contemporary Bulgarian language, the University Publishing house and the Municipality of Veliko Tarnovo.
СПОДЕЛИ В