Важно съобщение! Краен срок за плащането на втората семестриална такса (прием март 2020 г.)

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Крайният срок за плащането на втората семестриална такса от специализантите,  приети през март 2020 г., е 20 октомври.

Ако специализантът не внесе семестриалната такса в посочения срок, ще бъде издадена заповед за прекъсване.

Семестриалната такса се превежда по банковата сметка на ВТУ.

Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

  • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  • IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
  • BIC: BUINBGSF
  • ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация

Необходимо е специализантът да изпрати сканирано копие на вносна бележка / бордеро за внесената семестриална такса за втори семестър на служебния имейл адрес на Центъра за квалификация ck_vtu@ts.uni-vt.bg

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

Арттерапия и трудотерапия

400

Библиотекознание и библиография

330

Бизнес информационни технологии

400

Информационен мениджмънт

400

Информационна сигурност

475

Организационна психология

465

Психология

400

Семейно консултиране

400

Управление на образованието

400

Учителска правоспособност

500

СПОДЕЛИ В