Съобщение за свикване на ОС на ФМИ, 02.10.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание на чл. 26 ал. 6 от Закона за висшето образование, чл.25 ал.5 от Правилника на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и чл. 11 ал. 1 Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика“ по предложение на председателя на Общото събрание на факултет „Математика и информатика” и декана на факултет „Математика и информатика” и в съответствие с чл. 26 ал. 5 т.4 от Закона за висшето образование, чл.25 ал.4 т. 4 от Правилника на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и чл. 12 ал.1 т.4 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика“ и по решение на Факултетния съвет на факултет „Математика и информатика” от 01.07.2020 г. (Протокол № ФД-03-6),

С В И К В А М

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
НА 2 ОКТОМВРИ 2020 Г. /ПЕТЪК/ ОТ 12.30 ЧАСА

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната, заседанието ще се проведе при условията на неприсъствено (електронно) гласуване в съответствие с чл.24 ал. 6 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”

С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Протокол № ФД-01-11 от 21.06.2019 г. от заседание на Общото събрание на факултет “Математика и информатика” в съответствие с чл. 11 ал. 6 т.8 и 9 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.
  2. Годишен доклад за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние за периода от 21.06.2019 г. до 01.07.2020 г.
  3. Текущи.

Материалите по проекта за дневен ред ще бъдат публикувани на страницата на факултета в сайта на Университета, като можете да се запознаете с тях и във факултетската канцелария - кабинет 603, учебен корпус 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” след 16 септември 2020 г.

В съответствие с чл. 11 ал. 6 т.8 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика” ви информирам, че Протокол № ФД-01-11 от 21.06.2019 г. от заседание на Общото събрание на факултет “Математика и информатика” ще бъде на разположение за запознаване във факултетската канцелария, кабинет 603, учебен корпус 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” след 16 септември 2020 г.

Регистрация на членовете на Общо събрание на факултет “Математика и информатика“ от 9.00 до 12.30 часа.

Линк към материалите и проекторешенията за редовното заседание на Общото събрание на факултет „Математика и информатика” при условията на неприсъствено (електронно) гласуване, насрочено на 2 октомври 2020 г., ще ви бъде изпратен на 16 септември 2020 г. (сряда).

Моля изпращайте вашите забележки, коментари и допълнения по проекта за дневния ред, проекторешенията и корекции и допълнения по Годишния доклад за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние до 23 септември 2020 г. (сряда) на електронната поща: m.dimitrova@ts.uni-vt.bg.

Линк към регистрацията и изразяване на явния вот за участие в процедура за провеждане на неприсъствено (електронно) гласуване за вземане на решения на редовното заседание на Общото събрание на факултет „Математика и информатика” ще ви бъде изпратен на 2.10.2020 г. в 8:30 часа.

Срок за провеждане на неприсъственото (електронно) гласуване на 02.10.2020 г. от 9:00 до 17:00 ч.


Председател на Общото събрание на факултет „Математика и информатика” (мандат 2019 г. – 2023 г.): Проф. дн Олег Асенов
11.09.2020 г.
гр. Велико Търново

СПОДЕЛИ В