Великотърновският университет и Програмиста ЕАД са партньори по проект по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е партньор по Проект BG16RFOP002-1.005-0141-C01 „Мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Бенефициент по проекта е ПРОГРАМИСТА ЕАД

Общата стойност на проекта е 1 026 826.98 лв., от които 637 476.75 лв. европейско и 112 495.89 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:

По проекта се подкрепя разработването на процесна иновация–мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове.

Технологията представлява клъстерна група от високо мащабируеми софтуерни механизми и инструменти, създадени с цел  извършване на ефективен мониторинг на компютърни мрежи на институционални потребители в големи организационни структури, т.е. мрежи, които обединяват от 100 000 до над милион хардуерни устройства. Важна част от клъстерната група са модулите за  Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, в чиито ядра са заложени специфични математически алгоритми със софтуерна имплементация.

ВТУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" участва в реализацията на проекта със 7 научни експерта от факултет „Математика и информатика“, като те ще са ангажирани основно в следните групи работни задачи:

-         Извършване на планираните изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на процесната иновация;

-         Изготвяне на детайлна софтуерна архитектура и технологичен дизайн на решението;

-         Проследяване процеса по програмиране и съблюдаване за спазване на детайлната софтуерна архитектура и технологичния дизайн на решението;

-         Провеждане на всички тестови сценарии съвместно с тестовите инженери на Бененфициента;

-         Документиране на разработената технология;

-         Валидиране на разработената иновация.

Проектът ще стартира при реализирано ниво TRL 2 - формулирана технологична концепция и ще завърши с реализирано технологично ниво TRL 6 - Технология, демонстрирана в релевантна среда.

СПОДЕЛИ В