Педагогически конкурс "Новатори в образованието"

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНКУРС "НОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, 2021"

Уважаеми колеги,
Организационният комитет на конкурса Ви кани за участие в поредното му издание – "Новатори в образованието, 2021". В конкурса могат да участват учители, директори, социални и специални педагози, логопеди, педагози-психолози, педагогически съветници, музикални ръководители и др. Конкурсът вече има традиции. През декември, 2021 г. ще излязат от печат два броя на списание "Образование и квалификация" с публикувани статии и есета от конкурса, проведен през 2020 година.

Измина още една година с предизвикателства в обучението от разстояние в електронна среда. Очакваме да споделите вашите иновативни педагогически практики в сферата на образованието и управлението му. Уверени сме, че педагогическите специалисти с новаторски идеи са двигателите за развитие и оптимизиране на образователната система в България.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

 • проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова

Членове:

 • доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова
 • доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
 • Диана Стефанова Вацова

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:

 • доц. д-р Петя Димитрова Събева – директор на Департамента (ДЕПОКПС)

Членове:

 • проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова – зам. директор
 • проф. дн Марияна Минчева Гърмидолова – зам. директор
 • проф. дпн Антония Тонева Кръстева – ръководител катедра
 • проф. дн Стела Малчева Дерменджиева – ръководител катедра
 • доц. д-р Марияна Иванова Николова
 • доц. д-р Силвия Атанасова Великова 

Технически секретар на конкурса: инж. Тоня Христова

АДРЕС за изпращане на материала: depart-edu@ts.uni-vt.bg

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • до 20.12. 2021 г. изпращане на ЗАЯВКА за участие ТУК
 • до 15.01.2022 г. изпращане на конкурсния материал, заедно с ПРИДРУЖИТЕЛНО писмо (Образец 1).

КЛАСИРАНЕ

Програмният комитет обективно разглежда постъпилите конкурсни материали и ги допуска до участие в конкурса. Номинира материалите според изискванията на конкурса и ги класира на първо, второ, трето място поотделно за всяко направление и по групи конкурсни материали.

 • Номинираните автори получават ГРАМОТА „Новатор в образованието, 2021“.
 • Статиите на номинираните автори на първо място се публикуват в електронното списание на ДЕПОКПС „Образование и квалификация“ без заплащане на такса.
 • Авторите на всички допуснати в конкурса материали получават СЕРТИФИКАТ за престижно участие.
 • При заявено желание от автора може да се издаде удостоверение с присъден един квалификационен кредит за публикувана статия в списанието.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

Изпратеният конкурсен материал трябва да е свързан с едно от направленията на конкурса. Да са спазени изискванията за изпращане на даден вид ресурс, както и техническите изисквания за разработването му (вж. Таблица 1).

Един автор може да участва само с един материал и един материал да е представен само от един автор!

Таблица 1. Тематични направления на конкурса и изисквания

Тематични направления и вид конкурсен материал

Изисквания към конкурсния материал

1

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ

СТАТИЯ

вж. сайта на ВТУ/списанието:

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=182&page=4900

 • да е оригинална разработка (да не е публикувана в други списания и не е докладвана на други научни форуми);
 • да е актуална (да изследва съвременен проблем на образованието или управлението му);
 • да е авторско дело (текстът подлежи на проверка за плагиатство: използване без цитиране на автори, на чиито текстове има позоваване);
 • текстът да отговаря на техническите изисквания на сп. Образование и квалификация на ДЕПОКПС.

2.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВИДЕОУРОК

 • изпраща се фрагмент с времетраене (до 10 мин.)
 • да е авторски учителски видеоурок;
 • да се посочат програмите за разработване;
 • да е актуален и прилаган през учебната 2021г.

ВИДЕОФИЛМ

 • с представена извънучебна дейност
 • с реализация на учебен проект или др.

ОБУЧАВАЩ МУЛТИМЕДИЕН РЕСУРС

 Варианти:

 • динамична мултимедийна презентация на урок;
 • живи работни листи;
 • интерактивна е-книга;
 •  електронни тестове;
 • компютърна дидактична игра
 • или др.

НЕ СЕ допускат до участие статични компютърни презентации (само с информиращ текст и картинни изображения).

Ресурсът да е с обучаваща цел (Да се уточнят: Клас; Тема и вид на обучаващата форма; Цел:... );

 • да е използван в обучението през 2021 г.;
 • да се посочат програмите, с които е разработен;
 • да е изявен авторският принос в разработката.

СПОДЕЛИ В