Хуманитаристиката във Великотърновския университет се ползва със заслужен авторитет в националното образователно и научно пространство

По инициатива на най-старото училище в гр. Ловеч – СУ „Св. Климент Охридски“ – на 9 юли 2020 г. в гр. Велико Търново се сключи Рамково споразумение за сътрудничество между него и Историческия и Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Директорът на ловешкото училище с близо 130-годишна история, дало на страната десетки видни личности, сред които двама академици и 42 професори, заяви, че желанието за сътрудничество с Историческия и Филологическия факултет на ВТУ се дължи преди всичко на факта, че благодарение на тези два факултета Великотърновският университет се утвърдил като стожер на хуманитарното познание в България и се ползва със заслужен авторитет в националното образователно и научно пространство.

Споразумението предвижда сътрудничество в няколко насоки: размяна на специалисти и обмен на нови форми за преподаване и обучение в областта на хуманитаристиката,  разработване на образователни и научноизследователски проекти и провеждане на съвместни учебно-методически семинари. Двете учебни заведения ще обменят информация за възможностите за обучение на ученици и студенти, ще организират срещи на ученици с университетски преподаватели, а учениците постигнали отлични резултати от национални и международни олимпиади и състезания, както и от такива, организирани от ВТУ и от неговите Исторически и Филологически факултет, ще се ползват от кандидатстудентски преференции.

Учителите ще получават съдействие за повишаване на квалификацията и преквалификацията по професионалните направления, застъпени в Историческия и Филологическия факултет на ВТУ.

В споразумението е застъпено организирането на публични лекции на университетски преподаватели, учители и успели възпитаници, както и съвместно провеждане на чествания на важни дати и годишнини.

СПОДЕЛИ В