МУЗЕОЛОГИЯ И МУЗЕЙНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Музеите и музейната дейност имат важна роля в съвременното общество, а тяхната функция далеч надхвърля традиционното разбиране за музея като статична институция, съхраняваща и експонираща артефакти с културна и/или историческа стойност. В днешно време музейното дело и музеите (както и имащите отношение към тяхната работа държавни и общински институции и неправителствени организации) са изправени пред множество предизвикателства, които са свързани не само с реализирането на традиционната им роля по отношение опазването, съхранението и експонирането на културно-историческото ни наследство, но и с адекватното изпълнение на многообразна палитра от образователни функции, с развитието на туризма и най-вече – на културния и културно-историческия туризъм като стратегически и перспективен отрасъл, както и с динамично променящата се външна и вътрешна среда.
Квалификацията на музейните специалисти, а също и тази на работещите в съответните държавни и общински институции и неправителствени организации, придобива ключово значение и се превръща в необходимо условие за успешната им професионална реализация. Предложената на Вашето внимание образователна програма „Музеология и музейна квалификация“ Ви дава възможността да усвоите и да надградите знания и умения, свързани с организацията, осъществяването и управлението на музейната дейност – дейност, изискваща специфични професионални компетентности.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В