Практикуми „Работилница за дейности, свързани с визуалните изкуства“

Работилниците за горещо и студено стъкло, мозайка, дигитална фотография, калиграфия и типография са организирани като интензивни практикуми в съответствие с чл. 46, ал.1 (а) на Наредба № 15 на МОН от 22.07.2019 г., като форма на обучение за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. Реализират се по тематичен план и календарен график (от 3 до 5 дни), осигуряващ надграждане на академичните и педагогически компетенции на учителите по изобразително изкуство и свързаните с него учебни предмети в съответствие на изискванията на новите учебни програми.

Целта на екипите от утвърдени специалисти в областта на визуалните изкуства – преподаватели във Факултет по изобразително изкуство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – е да повишат вашите професионални умения и компетентности чрез съчетаване на теоретични знания с практически дейности.

Теоретичната част на обучението се реализира от утвърдени професионалисти в спокойна и хармонична творческа среда. В резултат ще научите и усвоите много нови техники за работа с различни материали, приложими във визуалните изкуства. Част от завършените проекти, резултат на приложната част на обучението ще бъдат експонати в организирана от Департамент "Продължаващо образование и допълнителна квалификация" и Факултет по изобразително изкуство изложба.

Обучението е предназначено за учители, включително млади учители без ПКС; педагогически специалисти, експерти към РУО и МОН.

Форма и място на провеждане на обученията: частично присъствена, като присъствената форма се провежда в ателиета и работилници на Факултет по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Обучението завършва с разработване и представяне на авторски творчески проект, свързан с тематиката на работилницата.

Участието в практикума се удостоверява с документ за допълнително обучение с присъдени квалификационни кредити, издаден от Департамент "ПОДК" в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 1 (Приложение 14) от Наредба № 15 на МОН от 22.07.2019 г.

За провеждане на всеки от практикумите „Работилница за дейности, свързани с визуалните изкуства“ се заплащат такси, както следва:

  • за три дена, равни на 24 присъствени часа (8 неприсъствени часа), които се удостоверяват с 2 квалификационни кредита  – 288 лв.;
  • за пет дена, равни на 40 присъствени часа (8 неприсъствени часа), които се удостоверяват с 3 квалификационни кредита – 480 лв.;
  • за издаване на удостоверение за практикум се заплаща такса от 18 лв.

СПОДЕЛИ В