В условията на извънредна ситуация Великотърновският университет осигури качествено обучение с над 2 000 електронни курса за редовни и задочни студенти (бакалаври и магистри)

На фона на разпространението на коронавирус в България до голяма степен и висшето образование вече работи в условията на извънредна ситуация. Великотърновският университет се оказа напълно подготвен да предложи на своите студенти режим на дистанционно обучение, което е в унисон със съвременните изисквания за компетентности и придобиване на нови знания.

Със заповед на Ректора във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 16 март 2020 г. учебният процес премина в дистанционна форма и е базиран на собствената ни информационна система „Е-преподавател”, а достъпът на студентите до учебните ресурси се осъществява чрез изградената система „Е-студент”.

Нашата информационна система „Е-преподавател” от няколко години е интегрирана като съставна част от общоуниверситетската информационна система. Основната ? цел е да осигури електронни форми и ресурси в редовното и задочното обучение на студентите. Предлага възможности за публикуване и дизайн на електронен учебен курс от преподавателя, който може да проектира задължителните елементи: учебни ресурси (в различен медиен формат) и учебни дейности (задания). Всички тези учебни ресурси и задания достигат до студентите, които след изпълнението им изпращат за проверка и оценка своите задачи в различни електронни формати.

Нашите преподаватели от 2018 г. ползват приложенията на Microsoft Office 365 (Outlook, OneDrive, Forms, Sway, Teams и др.). В резултат на настъпилите извънредни събития учебният процес на редовните и задочните студенти през летния семестър на 2019/2020 вече е обезпечен с достъп до електронно учебно съдържание (текстови файлове, презентации, аудио и видео лекции) и възможности за интерактивно взаимодействие (задания, дискусионни форуми, онлайн лекции във виртуални учебни зали). Всички наши студенти също имат достъп до Office 365.

Към 20 март 2020 г. в системата „Е-преподавател” има създадени 2 143 учебни курса, в които са публикувани общо 6 988 учебни ресурса (учебни материали). В интервала от 16 до 20 март активността на студентите стремглаво нарасна – има 55 605 посещения на учебните курсове, средно по 10 000 на ден.

Във всеки курс учебното съдържание се оформя в раздели по дати (според учебния график на занятията) и преподавателят може да отчете своите часове в системата за отчет на преподавателската натовареност (подсистемите са интегрирани). Ръководството на университета има възможност да оказва текущ контрол (какъвто има и при присъственото обучение), което е основание за високото качество на обучение, макар и в дистанционен режим.

Великотърновският университет поддържа подходяща среда за провеждане на дистанционно обучение и има изграден квалифициран кадрови потенциал, както и техническо осигуряване, за да създаде оптимални условия на своите преподаватели и студенти съответно да предадат и да получат качествено образование. В същото време това е моделът, който може да опази здравето и живота на преподаватели, студенти и персонал в тези трудни за всички нас условия на извънредни мерки.

СПОДЕЛИ В