Интердисциплинарно обучение

Актуални проблеми пред административно-териториалното устройство на България

Актуална учебна документация в средното училищно образование. Работа с данни, съобразно държавните образователни изисквания

Възпитание в родолюбие и толерантност чрез обучението по история

Географското познание в учебните предмети "Човекът и природа" и "Човекът и общество"

Екологичното образование в условията на новия закон и държавния образователен стандарт

Ефективно взаимодействие между образователната институция и семейството

Занимателни и фолклорни задачи, игри и фокуси в обучението по математика

Игровият подход в обучението по спортни игри

Изобразителната дейност на деца и ученици със СОП

Изобразително изкуство и художествено образование

Изучаване географията на родния край – варианти за интердисциплинарна организация на обучението

Иновативни методи за формиране на ключови компетентности

Иновации в природонаучното образование

Иновации в спортните игри

Иновационни технологии за активно учене

Интерактивна бяла дъска в обучението

Интердисциплинарен подход към формирането на ключови компетентности като резултат на училищното обучение

Инструментите на Едуард де Боно за стимулиране на детското мислене

Компетентностен подход и иновации в образованието

Менторството като двустранен педагогически процес

Методика на превантивно-корекционна и възпитателна работа

Мотивация за труд и професионален стрес при учителите

Наставничество в образованието

Новите религиозни движения – произход, особености, превенция

Организация и реализация на диагностичните изследвания

Основни християнски изповедания – православие, римокатолицизъм, протестантизъм

Педагогиката на Мария Монтесори за саморазвитието на детската личност

Педагогическо взаимодействие и междуиституционално сътрудничество

Повишаване на дигиталната компетентност на съвременният учител - създаване на дигитално учебно съдържание

Подходи и методи за работа с деца с проблемно поведение в училищна среда

Подходи за работа в мултикултурна образователна среда

Потенциалът на обществените науки за развиване функционалната грамотност на учениците

Православната икона – богословие, историческо развитие, актуалност

Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от международната програма RWCT (развитие на критическото мислене чрез четене и писане)

Преподаване и учене с невродидактика

Прилагане на рефлексивния подход в обучението за стимулиране на творческата активност на учениците

Проектиране и разработване на мултимедийни образователни игри

Проектите като образователна технология

Професионално електронно портфолио на учителя

Професионално портфолио на учителя – технология на изграждане

Работа с деца в риск, с емоционално-поведенчески проблеми и приобщаващо образование

Развитие на творческото въображение в изобразителната дейност

Религия и ценности

Синдромът “Бърнаут“ – рискове на професионално изгаряне/стрес в учителската професия

Социализация по време на дигитализация в образованието

Стратегии за решаване на конфликти

Съвременни научни изследвания и дискусии по проблеми на новата история на България (ХVІІІ-ХХ в.) с оглед приложението им в обучението по история и цивилизации

Съвременни подходи и стратегии за развиване на специфични исторически умения

Сътрудничество със социални партньори, институции и НПО в условията на мултикултурност

Терапевтичната функция на изобразителното изкуство

Технологични инструменти за създаване на динамично учебно съдържание

Управление на ефективни екипи

Формиране и повишаване на мотивацията за учене

СПОДЕЛИ В