Предметно обучение

Активно учене чрез обучението по история и цивилизации

Актуални проблеми пред административно-териториалното устройство на България

Аспекти на организацията на образователния процес по предметен цикъл „Философия”

Балкански страни. Политическа и стопанска география

Балкански страни. Политическа и стопанска география

Българският комунизъм – история, съвременни дебати и преподаване в училище

Възпитание в родолюбие и толерантност чрез обучението по история

Географски региони в Европа, Азия и Америка

Германците и техния свят през XIX век

Грамотност, познание и образование в средновековна Европа VIII-XV в.

Графическите организатори в обучението по география и икономика

Дейностите в обучението по география и икономика

Дейностите в обучението по география на регионите и страните (IX клас) в условията на новата образователна реалност

Диагностично-изследователска дейност на учителя по предмета „Философия“

Дидактически техники на обучението по философските предмети

Дизайн на иновативно дидактическо ситуиране в обучението по география и икономика

Диригентски умения и компетенции на учителя по музика

Европа през XV-XVII век: ново време – нов човек

Европа през XVIII век – политика, икономика, култура

Екипната и груповата работа в обучението по география и икономика

Електронните образователни ресурси в географското обучение в прогимназиален етап

Застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве

Игровият подход в обучението по волейбол

Иновативно обучение по информатика и информационни технологии с помощта на платформата Raspberry pi 3

Интерактивни методи и техники в обучението по „География на континентите и страните” и „Географски региони в света и страни в тях”

Компетентностен подход спрямо географското обучение

Контент анализ и изграждане на интелектуални карти (mind map) в обучението по география и икономика

Култура на мисленето (обучение по критическо мислене и творчество)

Методи за формиране на критическо мислене (по програмата “развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (RWCT - reading and writing for critical thinking)

Методически аспекти на преподаването на профилиращите философски дисциплини във втори гимназиален етап

Мотивационни подходи в преподаването по философия и гражданско образование

Обектно ориентирано програмиране на C#

Objects-first подход в обучението по програмиране

Обучението по „География на континентите и страните” в прогимназиален етап

Обучението по музика в учебните програми за 5.-7. клас – идеи и възможности за реализация

Онтологическото възпитание

Оценяване и избор на учебник по география и икономика

Похвати за формиране на умения и усвояване на стратегии в обучението по български език

Приложение на многоезичието в обучението по чужд език

Приложна етика

Политическа карта на Европа

Проблеми от методиката на обучение по програмиране

Професионална идентичност на учителя по география и икономика

Професионални компетенции и умения на учителя по философия

Професионални компетенции и умения на учителя по философия

Работните (тематичните) листи в обучението по география и икономика – същност, съдържание и приложимост

Развиване на умения за създаване на текст в обучението по български език и в обучението по литература

Симулативно обучение по предприемачество

Социализация по време на дигитализация в образованието

Социална среда и здраве

Социологизация на географското образование

STEAM подход в обучението по математика (5–8 клас)

Стопанско развитие на регионите в Европа, Азия и Америка

Структурните компоненти на новите учебници по география и икономика – съвременни функции и възможности

Съвременен C++

Съвременни научни изследвания и дискусии по проблеми на новата история на България (ХVІІІ-ХХ в.) с оглед приложението им в обучението по история и цивилизации

Таксономии в обучението

Тестове в училищното физическо възпитание и спорт

Технология на дидактическите тестове в обучението по български език и литература

Учебната документация за обучението по история и цивилизации

Ученическото хорово пеене - цели, задачи, проблеми и тяхното разрешаване

СПОДЕЛИ В