История

Дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ) се организира и провежда от 2002 г. в съответствие с националната законово-нормативна уредба и според академическите правилници.

През 2002 г. се поставя началото на дистанционното обучение във Великотърновския университет с изграждане на Център за образователни технологии (ЦОТ), направление Дистанционно обучение (ДО). Осигурена е комуникационната средата за обучение чрез специализирана софтуерна платформа, разработена специално за нуждите на университета.

През 2003 г. започва обучението на първите студенти (86 души) в следните магистърски програми: Финанси, Публична администрация, Организация и управление на образованието.

През 2014 е въведена нова софтуерна платформа за ДО, разработена по проект от външна софтуерна фирма. Проектът е по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси на тема: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение във ВТУ“ договор  № BG 051 PO 001-4.3.04-0061”, финансиран от Европейския социален фонд.

През 2016 г. Центърът за дистанционно обучение е обособен като самостоятелно звено, като пряк наследник на ЦОТ-ДО.

През 2019 г. е въведена платформата за електронно обучение Moodle, която предлага добри възможности за комуникация (видеоконферентни връзки, форуми и др.), реализиране на съвместни онлайн учебни дейности и отдалечен достъп до множество мултимедийни ресурси. 

За годините от 2002 до сега дистанционното обучение във Великотърновския университет успя да се наложи като висококачествен образователен продукт. Броят на предлаганите магистърски програми и квалификационни курсове се увеличава постоянно.

Екипи, осигуряващи дистанционното обучение във ВТУ през годините

Център за образователни технологии (2002-2016) - ръководство

Директор
 на Центъра за образователни технологии

Зам.-директор
 на направление „Дистанционно обучение“

2002 - 2003

доц. д-р Кънчо Чолаков

доц. д-р Мариана Петрова

2003 - 2008

гл. ас. д-р Николай Чолаков (IN MEMORY)

2008 - 2011

проф. д-р Пенка Тодорова

2011 - 2012

доц. д-р Живко Карапенчев

2012 - 2015

проф. д-р Маргарита Тодорова

ас. д-р Атанас Марков

2015 - 2016

доц. д-р Мариана Петрова

Център за дистанционно обучение (създаден през 2016) - ръководство

Директор
на Центъра за дистанционно обучение

Зам.-директор
на Центъра за дистанционно обучение

2016-2017

доц. д-р Мариана Петрова

2017 – 2019

проф. д-р Стоянка Лазарова

гл. ас. д-р Атанас Димитров Марков

2019 до сега

Служители

2002 - 2008

системен организатор

Красимира Владимирова Емилова-Друмева

2003 - 2004

системен програмист

Марко Ненков Маров

2005 - 2006

системен организатор

Мариета Славова Томова

2005 - 2008

системен програмист

Юлиана Самуилова Тарашева

2002 – 2012

системен организатор

Цветанка Петрова Лисаневич

2003 - 2009

системен програмист

Атанас Димитров Марков

2008 - 2015

системен организатор

Петя Спасова Въкрест

2008 - 2013

системен програмист

Албена Ангелова Хараланова

2017 до 2020

експерт, администриране на системи

2013 до сега

експерт, администриране на системи

Мария Ангелова Давидова

2013 до сега

експерт, дистанционно обучение

Ивелина Стефанова Тасева

2015 до 2023

експерт, дистанционно обучение

Магдалена Руменова Николова

2019 до 2021 експерт, дистанционно обучение Беатрис Ивова Бойкова

СПОДЕЛИ В