Мисия

В съвременния дигитален век ученето е дейност, при която физическото местоположение на участниците в учебния процес става все по-малко важно, а интересите и нивото на подготовка на студентите, свързани с използването на подходящи образователни технологии, могат да бъдат определящ фактор за създаване на привлекателна и съвместна онлайн общност. Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства. При дистанционната форма на обучение се използват аудио-, видео-, компютърни и комуникационни технологии и средства.

За поддържане, развитие и популяризиране на дистанционното обучение във Великотърновския университет екипът на Центъра за дистанционно обучение си поставя следните цели:

- организиране, координиране и провеждане на дистанционна форма на обучение, която е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, на изискван брой кредити за съответната специалност, на диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация, съобразно действащата нормативна база;

- създаване на условия за провеждане на дистанционна форма на обучение в изпълнение на критериите за оценяване на НАОА;

- организиране и провеждане на обучения с цел повишаване на компетентностите на преподавателя в електронното дистанционно обучение;

- разширяване на възможностите за достъп на студенти със специални образователни потребности;

- създаване на условия за повишаване на професионалната удовлетвореност на преподавателите от работата им със средата за дистанционно обучение, както и от възможностите за педагогическо взаимодействие със студентите;

- създаване на условия за повишаване на успеваемостта и академическите резултати на студентите, както и личната им удовлетвореност от обучението в дистанционна форма;

- организиране и реализиране на научни форуми чрез национално и международно сътрудничество с цел популяризиране дейността на Центъра, както и на програмите, предлагани в дистанционна форма обучение във Великотърновския университет.

СПОДЕЛИ В