Семестриални изпити

Актуалните учебни планове, които се намират на този сайт в раздела ОБУЧЕНИЕ → ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ, както и в платформите е-студент и е-преподавател, съдържат учебна програма по всяка дисциплина, съставена от преподавател титуляр на теоретична  или практическа дисциплина, или от преподаватели, работещи в екип при практическото обучение по чуждите езици.

В програмата са описани формите на контрол (изпит или текуща оценка) и процедурите, които включват изпитен формат (тест или друг вид писмени задачи, устна част), текущ писмен семестриален контрол, извънаудиторни самостоятелни задачи (превод, есе, реферат, портфолио, презентация, курсова работа). Предвидените по учебен план кредити се присъждат за комплексно изълнение на задълженията по дисциплината.

В разделите за бакалавърска и за магистърска степен са описани семестриалните изпитни процедури при обучение по базисни общи филологически дисциплини, по езиковедски и литературоведски теоретични дисциплини, по практически дисциплини, по избираеми и факултативни дисциплини.

Семестриални изпити – бакалаври

Семестриални изпити – магистри

СПОДЕЛИ В