Срокове за държавни изпити и защити на дипломни работи за учебната 2019/2020 година

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно графика на учебния процес за учебната 2019/2020 г., утвърден с решения на АС (Протокол № 7 от 03.06.2019 г., провеждането на държавните изпити и защитите на дипломните работи е в периодите, както следва:

Извънредна сесия

Първа (редовна) сесия

Втора (поправителна) сесия

От 05.02.2020 г. до 16.02.2020 г.

От 22.06.2020 г. до 05.07.2020 г.

От 01.09.2020 г. до 13.09.2020 г.

Съгласно чл.17 ал.2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите, до държавен изпит и защита на дипломна работа се ДОПУСКАТ студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план:

  • Преддипломна педагогическа практика - за бакалавърска образователна програма “Педагогика на обучението по математика и информатика”;
  • Специализираща практика за бакалавърските образователни програми “Информатика”, “Компютърни науки” и „Софтуерно инженерство“: представянето на резултатите от проведения стаж (презентация / доклад на стажанта) и оценяването му ще се осъществи от комисия, назначена със заповед на Декана на ФМИ на следните дати:

6.02.2020г. от 10.30 часа,

402 зала, 3 корпус на ВТУ

18.06.2020 г. от 9.30 часа ,

306 зала,  3 корпус на ВТУ

02.09.2020 г. от 9.30 часа,

аудитория “Джон Атанасов” (102), 3 корпус на ВТУ

  • Професионална практика за магистърските образователни програми “Информатика (Информационни системи, Компютърна мултимедия, Корпоративни мрежови среди, Защита на информацията”, “Компютърни науки. Приложни компютърни науки”, „Уеб технологии и разработване на софтуер“ и “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”: представянето на резултатите от проведения стаж (презентация / доклад на стажанта) и оценяването му се осъществява от комисия назначена със заповед на Декана на ФМИ на насрочените дати за защита на дипломни работи за ОКС “магистър”.

Информация за провеждане на задължителната практика на студентите от факултет "Математика и информатика" (ред, правила, бланки) можете да намерите на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ).

Молби за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа се подават във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти съответно до:

6.02.2020г.

18.06.2020 г.

4.09.2020 г.

Крайният срок за предаване на готовите дипломни работи (в един екземпляр заедно с едно копие на електронен носител) в съответната катедра е две седмици преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика” и спазвайки разпоредбите на т.6 от Правилата за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет “Математика и информатика”, публикувани на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ).

Регламентът и конспектите за провеждане на държавен изпит са публикувани на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ).

СПОДЕЛИ В