Предучилищно образование

Активно учене – интеграция на знания и емоции в образователния процес

Артпедагогика в детската градина и началното училище

Възпитателни технологии за хармонизиране на детско-родителските взаимоотношения

Дигиталните технологии в началното училище / детската градина (компютърът в обучението – приложни аспекти)

Европейска политика и национални приоритети в областта на интеркултурното образование

Игрови технологии за езиково и литературно обучение

Интеркултурно образование

Компетентностен подход и иновации в образованието

Модел за работа с художествен текст (възприемане, разбиране, осмисляне, интерпретиране)

Мотивация за труд и професионален стрес при учители

Мотивация за учене при ученици с различна степен на обучаемост

Педагогически технологии в разновъзрастова група в детската градина (образователно направление математика)

Педагогически технологии за преодоляване на обучителни трудности

Поведенческа култура в предучилищна възраст – актуални аспекти и технологии

STEAM подходът в предучилищното образование по математика

Техники за изобретателно дисциплиниране в предучилищна възраст

ТРИЗ в образователния процес на детската градина

Формиране и управление на екипи

СПОДЕЛИ В