Предучилищно образование

ТРИЗ в образователния процес на детската градина

Техники за изобретателно дисциплиниране в предучилищна възраст

Занимателна математика в обучението в предучилищна и начална училищна възраст

Артпедагогика в детската градина и началното училище

STEAM подходът в предучилищното образование по математика

Съвременни педагогически технологии за възпитаване на децата от предучилищна възраст в любознателност към художествената литература

Активно учене – интеграция на знания и емоции в образователния процес

Актуални тенденции в предучилищното образование

Възпитателни технологии за хармонизиране на детско-родителските взаимоотношения

Диагностични процедури в предучилищното образование

Формиране и управление на екипи

Дигиталните технологии в началното училище / детската градина (компютърът в обучението – приложни аспекти)

Европейска политика и национални приоритети в областта на интеркултурното образование

Игрови технологии за езиково и литературно обучение

Съвременни подходи в обучението по чужд език в ранна детска възраст (руски език)

Иновации в предучилищното образование

Интеркултурно образование

Модел за работа с художествен текст (възприемане, разбиране, осмисляне, интерпретиране)

Мотивация за труд и професионален стрес при учители

Мотивация за учене при ученици с различна степен на обучаемост

Организация и съдържание на образователния процес в детската градина

Педагогически технологии в разновъзрастова група в детската градина (образователно направление математика)

Педагогически технологии за преодоляване на обучителни трудности

Поведенческа култура в предучилищна възраст – актуални аспекти и технологии

Детският текст в преподаването на руски като втори (чужд) език в ранна детска възраст („потапяне в културната среда“)

Игрови методи за социализация и адаптация на 3-6 - годишните деца, основани на българския детски фолклор

Компетентностен подход и иновации в образованието

СПОДЕЛИ В