ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис - консумативи по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

СПОДЕЛИ В