График на държавните изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ – февруари 2021 г.

Специалности

ОКС

Държавни изпити

Дата

Исторически факултет

 • Етнология
 • География
 • Културен туризъм
 • Регионално развитие и геоикономика

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

09.02.2021 г.

 • История
 • Археология

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по история и чужд език

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по история

11.02.2021 г.

Писмен държавен изпит по чужд език

08.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по история и философия

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по история

11.02.2021 г.

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по философия

12.02.2021 г.

Практико-приложен държавен изпит по философия

26.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по история и география

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по история

11.02.2021 г.

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по география

09.02.2021 г.

 • Етнология
 • География и икономика
 • Регионално развитие
 • Културен туризъм
 • Културно-историческо наследство (КТ)

магистър

Писмен държавен изпити защита на дипломни работи

09.02.2021 г.

 • Археология
 • История. Българска история
 • История и цивилизации
 • Културно-историческо наследство в България и Русия
 • Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство
 • Обща история. Нова и съвременна история на Европа

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

Педагогически факултет

 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика и логопедия

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

05.02.2021 г.

 • Предучилищна педагогика и чужд език
 • Начална училищна педагогика и чужд език

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

05.02.2021 г.

Писмен държавен изпит по чужд език

09.02.2021 г.

 • Начална училищна педагогика и специална педагогика

бакалавър

Писмен държавен изпит

05.02.2021 г.

Защита на дипломни работи

13.02.2021 г.

 • Социална педагогика

бакалавър

Писмен държавен изпит

04.02.2021 г.

Защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по физическо възпитание

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

10.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по музика

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

01.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по музика
 • Ръководство и мениджмънт на музикални състави

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

01.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по ФВ. Спортна педагогика
 • Физ. възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

10.02.2021 г.

 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • ПНУП. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СУ
 • Съвременни образователни технологии

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

04.02.2021 г.

 • Социална педагогика
 • Социална работа с деца в риск
 • Социално-педагогическа превенция и пробационни дейности
 • Социална работа със зависими лица

магистър

Писмен държавен изпит

04.02.2021 г.

Защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

 • Управление на образованието
 • Информационни и комуникационни технологии в началното училище
 • Информационни и комуникационни технологии в образованието
 • Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

05.02.2021 г.

 • Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според межд. класификация на ЮНЕСКО)

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

09.02.2021 г.

 • Педагогика на деца със специални образователни потребности

магистър

Защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

14.02.2021 г.

Православен богословски факултет

 • Всички специалности

бакалавър магистър

Писмен държавен изпити защита на дипломни работи

08.02.2021 г.

Стопански факултет

 • Всички специалности

бакалавър магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

Факултет "Математика и информатика"

 • Педагогика на обучението по математика и информатика
 • Информатика
 • Компютърни науки
 • Софтуерно инженерство

бакалавър

Защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

 • Инф. Компютърна мултимедия
 • Инф. Корпоративни мрежови среди
 • КН. Приложни компютърни науки

магистър

Защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

 • Уеб технологии и разработване на софтуер

магистър

Защита на дипломни работи

14.02.2021 г.

Филологически факултет

 • Библиотечно-информационни дейности
 • Книгоиздаване

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

08.02.2021 г.

 • Журналистика
 • Връзки с обществеността

бакалавър

Писмен държавен изпит

11.02.2021 г.

 • Българска филология

бакалавър

Писмен държавен изпит

05.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по български език и география

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език и литература

05.02.2021 г.

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по география

09.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по български език и чужд език

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език и литература

05.02.2021 г.

Писмен държавен изпит по чужд език

08.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по български език и история

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език и литература

05.02.2021 г.

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по история

11.02.2021 г.

 • Балканистика

бакалавър

Писмен държавен изпит по първи чужд език

04.02.2021г.

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по история

11.02.2021 г.

 • Славистика

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език и литература

05.02.2021 г.

Писмен държавен изпит по руски език

08.02.2021 г.

Писмен държавен изпит по съответния славянски език

04.02.2021 г.

 • Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език

05.02.2021 г.

Писмен държавен изпит английски език

08.02.2021 г.

 • Приложна лингвистика
 • Английска филология
 • Германистика
 • Романистика
 • Русистика

бакалавър

Писмен държавен изпит по първи чужд език

04.02.2021 г.

Писмен държавен изпит по втори чужд език

08.02.2021 г.

 • Всички специалности

бакалавър

Практико-приложни държавни изпити и защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

 • АФ. Лингвистика и превод
 • Англицистика. Език-култура-литература
 • Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище
 • Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище
 • Българският език като втори език (преподаване на бълг.ез.  в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)
 • Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове
 • Литература и култура

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

 • Педагогика на обучението по български език и литература
магистър Писмен държавен изпит по български език и литература 05.02.2021 г.
Защита на дипломна работи 12.02.2021 г.
 • Транслатология с един чужд език
 • Транслатология със славянски или балкански език

магистър

Писмен държавен изпит по чужд език

04.02.2021 г.

Защита на дипломна работи

12.02.2021 г.

 • Транслатология с два чужди езика

магистър

Писмен държавен изпит по първи чужд език

04.02.2021 г.

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по втори чужд език

08.02.2021 г.

Защита на дипломни работи по първи чужд език

12.02.2021 г.

 • БИД. Комуникационен и библиотечен мениджмънт
 • Книга и реклама

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

08.02.2021 г.

 • Медии и пиар комуникация

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

Философски факултет

 • Психология - ВТУ - Редовна държавна изпитна сесия

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

 • Психология - ВТУ - Поправителна държавна изпитна сесия

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

 • Психология - Филиал-Враца

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

25.03.2021 г.

 • Психология - ПК-Плевен

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

26.03.2021 г.

 • Психология

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

Практико-приложен държавен изпит

11.02.2021 г.

 • Философия

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

Държавен практико-приложен изпит

26.02.2021 г.

 • Национална сигурност

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

 • Философия

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

 • Корпоративна и информационна сигурност

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

Юридически факултет

 • Право (Редовна сесия)

магистър

Писмен държавен изпит по Наказателноправни науки

28.01.2021 г.

Устен държавен изпит по Наказателноправни науки

29-30.01.2021

Писмен държавен изпит по Публичноправни науки

18.02.2021 г.

Устен държавен изпит по Публичноправни науки

19-20.02.2021

Държавни изпити за ОКС "бакалавър" във Филиал-Враца – за студентите, които са подали заявления, следва да се проведат във В. Търново.

СПОДЕЛИ В