Факултетска комисия по учебни дейности и наблюдение, анализиране, оценяване, актуализиране и одобряване на програмите за обучение по специалностите в професионалните направления (мандат 2019-2023)

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ

(съгласно заповед на Декана на Исторически факултет № ФД-03-08 от 02.07.2019 г., видоизменен със заповед № ФД-05-61 от 04.11.2021 г.)

Председател:

 • доц. д-р Галин Богданов Петровзам.-декан по УДА (направления 1.3., 4.4.)
Членове:
 1. доц. д-р Надежда Найденова Христовазам.-декан по НИД и УК (направления 1.3., 2.2.) 
 2. проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиевръководител на катедра „География“ (направления 1.3., 4.4.) 
 3. проф. д-р Валентин Атанасов Спиридоновръководител на катедра „Нова и най-нова обща история“ (направления 1.3., 2.2.) 
 4. проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов ръководител на катедра „Стара и средновековна история“ (направления 1.3., 2.2.) 
 5. доц. д-р Лора Дончева Григороваръководител на катедра „Нова и най-нова история на България“ (направления 1.3., 2.2.) 
 6. доц. д-р Росина Людмилова Костоваръководител на катедра „Археология“ (направления 1.3., 2.2.) 
 7. доц. д-р Емилия Кирилова Стерикова – Филиал-Враца (направление 1.3) 
 8. гл. ас. д-р Павлин Стоянов Чаушев (направления 1.3., 3.1.) 
 9. д-р Кина Димитрова Котларска – директор на СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново (направление 1.3.) представител на работодателите 
 10. Владимир Николов Николов – директор на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново (направление 2.2.) представител на работодателите   
 11. проф. д-р Светла Бориславова Димитрова – РЕМО „Етър“, гр. Габрово (направление 3.1.)представител на работодателите   
 12. Милка Георгиева Асенова, РИОСВ, Велико Търново (направление 4.4.)представител на работодателите   
 13. Гергана Галинова Григорова, Ф№2103011432, втори курс, редовно обучение, „Педагогика на обучението по история и география“, ОКС „бакалавър“ (професионално направление 1.3.) представител на студентите   
 14. Владимир Петров Брязов, Ф№2203012555, първи курс, редовно обучение, „Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология“, ОКС „магистър“ (направление 2.2.)представител на студентите
 15. Красимир Йорданов Дердов, Ф№2203012337, първи курс, дистанционно обучение, „Културно-историческо наследство (Културен туризъм)“, ОКС „магистър“ (направления 2.2., 3.1.)представител на студентите
 16. Кристиана Калинова Шикова, Ф№2103010037, втори курс, редовно обучение, „География“, ОКС „бакалавър“ (професионално направление 4.4.)представител на студентите.
СПОДЕЛИ В