Мандат 2015-2019 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

мандат 2015 г. – 2019 г.


хабилитирани преподаватели

 1. проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 2. проф. дмн Стефка Христова Буюклиева
 3. проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова
 4. проф. д-р Димитър Петков Цветков
 5. доц. д-р Александър Маринов Ковачев
 6. доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова
 7. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 8. доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
 9. доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 10. проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова
 11. доц. д-р Милен Йорданов Христов
 12. проф. д-р Тихомир Стефанов Трифонов
 13. доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 14. доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 15. доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
 16. проф. д-р Милко Дамянов Такев
 17. доц. д-р Марияна Иванова Николова
 18. проф. д-р Виолета Маринова Маринова
 19. доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Нехабилитирани преподаватели

 1. гл. ас. д-р Венелин Симеонов Монев
 2. гл. ас. д-р Росица Росенова Радоева
 3. гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова
 4. гл. ас. д-р Мирослав Димитров Петров

Студенти и докторанти

 1. Петър Красимиров Неделчев, IV курс, специалност „Компютърни науки“
 2. Любомир Георгиев Филипов, III курс, докторска програма „Информатика“

Списъкът е по формиран по квоти и по брой на получените гласове.

Съставът е избран от Общото събрание на факултет “Математика и информатика”, проведено на 22.06.2015 г.

Квотата на хабилитираните лица е попълнена на 26.11.2018 г. в съответствие с чл. 14 ал. 2, т. 4 и чл. 57 ал. 2 т.13 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика”.

Квотата на нехабилитираните преподаватели е попълнена на 11.01.2018 в съответствие с чл. 57 ал. 2 т.9 и т. 13 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика”

Квотата на студентите е попълнена на 11.12.2018 г. в съответствие с чл. 57 ал. 2 т.9 и т. 13 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика” и решение на Общото събрание на факултет „Математика и информатика“, проведено на 26.06.2017 г.

Академични длъжности и научните степени са актуализирани към 01.03.2017 г.

Статутът на студентите е проверен на 11.12.2018 г.

СПОДЕЛИ В