Mандат 2015–2019 г.

Председател:

  • доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Секретар:

  • Доц. д-р Галя Василева Накова

Членове:

  1. проф. д-р Георги Николов Георгиев;
  2. доц. д-р Марияна Иванова Николова, член на Комисията по качеството във факултет “Математика и информатика”;
  3. доц. д-р Живка Василева Радева;
  4. представител на студентите: Любомир Георгиев Филипов, докторант, докторска програма „Информатика“;
  5. представител на потребителските организации: Венцислав Илиев Димитров, представител на фирма “Интелекти” ООД, гр. В. Търново.

Комисията е сформирана в съответствие с чл. 4 ал. 2 от Правилник за атестиране на преподавателските, научно-преподавателските и изследователските кадри във ВТУ, на основание решение на факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” (Протокол № ФД-01-8 от 14.09.2015 г.) като помощен орган към факултетния съвет за мандат 2015 г. – 2019 г.

Съставът е допълнен в изпълнение на решение на Академичния съвет (Протокол № 7 от 26.07.2017 г.) с решение на факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” (Протокол № ФД-01-7 от 11.09.2017 г.).

Съставът е изменен с решение на факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-10 от 03.12.2018 г.).

СПОДЕЛИ В