Мандат 2015–2019 г.

Председател:

 • проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова, заместник-декан на факултет “Математика и информатика” по учебната дейност и управление на качеството и акредитацията.

Членове:

 1. доц. д-р Валентин Пенев Бакоев, катедра “Алгебра и геометрия”, отговарящ за акредитацията;
 2. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов, катедра “Информационни технологии”, отговарящ за рейтинговата система;
 3. доц. д-р Марияна Иванова Николова, катедра “Компютърни системи и технологии”, отговарящ за управление на качеството;
 4. проф. д-р Виолетка Маринова Маринова, катедра “Математически анализ и приложения”;
 5. проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев, катедра “Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности”;
 6. София Мариянова Кянкова, редовен студент от специалност “Софтуерно инженерство”, ОКС “бакалавър”, II курс, факултетен номер 20002;
 7. Ивайло Николаев Ненков, докторант 2 година, докторска програма “Информатика”, редовна форма на обучение, към катедра  “Компютърни системи и технологии”;
 8. Венцислав Илиев Димитров, представител на фирма “Интелекти” ООД, гр. В. Търново, за професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки;
 9. Ангел Андреев Гушев, представител на Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” гр. В. Търново, за професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ....;
 10. д-р Евгени Петков Геневски представител на Евролайф България, брокерска компания за финансови услуги, за професионално направление 4.5 Математика;
 11. Нейко Генчев Генчев, представител на Издателство “Фабер”, за професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки;
СПОДЕЛИ В