СУПЕРВИЗИЯ В ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ

Квалификационната програма „Супервизия (професионален надзор) в помагащите професии“ предоставя възможности за допълнителна квалификация на лица, които притежават образователна и квалификационна степен бакалавър или магистър от професионалните направления: 3.2 Психология и 3.4 Социални дейности. За програмата могат да кандидатстват и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които се обучават в същите професионални направления и са в трети или четвърти курс (бакалавърска програма) или са в процес на обучение в магистърска програма. Обучението е в дистанционна форма и продължава два семестъра.
Съдържателният пакет на квалификационната програма включва 10 учебни дисциплини, чрез които обучаемите надграждат получените теоретични знания в сферата на консултативното взаимодействие. Целта е всеки обучаем да получи ясни инструкции и да изгради продуктивни умения за психологично-консултативна дейност. По време на обучението се актуализират възможностите на професионалното себепространство и се мобилизира пълният набор от ресурси, свързани с дейността на професионалистите в различните социални услуги и институционални структури. Акцент се поставя върху придобиването на практически умения за оказване на помощ на хора с различни проблеми и потребности.
Най-важното предимство на квалификационната програма е, че преподавателите прилагат достъпен език, без да подценяват академичния и практическия опит на специализантите.
След завършване на квалификационната програма всеки специализант ще разполага с ключови интервенции за психологическо консултиране и ще знае как да ги прилага в реална професионална среда.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В