Адаптиране на програмите за следдипломно обучение на ВТУ към нуждите на бизнеса

        Уважаеми работодатели,

      Значителните структурни трансформации в икономиката на страната през последните години, водят до съществени промени в търсенето на пазара на труда по професии и специалности. Това налага адаптиране на университетските образователни програми към нуждите на бизнеса.

       ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” провежда политика насочена към усъвършенстване на образователната и професионална подготовка, с цел постигане на съответствие между нея и търсенето на труд в България.

       Всяка година ВТУ предлага следдипломно обучение по магистърски програми, съобразени със съвременните изисквания на обучение, с тенденциите, налагани от пазара на труда и действащото законодателство в страната.

       Ръководството на ВТУ е отворено към Ваши предложения /от страна на бизнеса/, за създаване на нови магистърски програми, чрез които да се осигурят недостигащите и липсващите в момента квалифицирани специалисти.

       Действащите към момента програми за следдипломно обучение, може да видите в уеб-сайта на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

СПОДЕЛИ В