Протокол №2/20.06.2019 г.

ПРОТОКОЛ
№2/20.06.2019 г.


Днес, 20 юни 2019 г., на основание чл.1 ал.6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на  Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с  № РД-10-1002 / 19.06.2019 г., за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичните длъжности „професор“, „доцент“ и „главен асистент", обявени в ДВ бр. 33 от 19 април 2019 г.

 1. Допуснат кандидат до участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”:
  1. доц. д-р Владимир Димитров Аврамов – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - стенопис);

 2. Допуснат кандидат до участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”:
  1. гл.ас. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език);

 3. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:
  1. ас. д-р Петя Иванова Трифонова-Димитрова – за конкурса за двама главни асистенти по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология);
  2. ас. д-р Златинка Костадинова Георгиева – за конкурса за двама главни асистенти по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология);
  3. ас. д-р Манол Николов Манолов – за конкурса за двама главни асистенти по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология);
  4. ас. д-р Мария Николаева Христова – за конкурса за двама главни асистенти по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология);
  5. ас. д-р Парашкева Александрова Коева - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка - плуване);

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В