Пълно съдържание на сборниците от единадесетте международни научни конференции, посветени на проблемите на устната комуникация

 1. Проблеми на българската разговорна реч. Книга първа. Велико Търново, 1991. Редакционна колегия: Р. Русинов (отг. ред.), Хр. Станева, Й. Маринова, Р. Йосифова.
  1. Русин Русинов Приветствие при откриване на научната сесия
  2. Димитър Чизмаров Оказионални съществителни имена в книжовно-разговорната реч
  3. Русин Русинов Етапи във формирането на българската книжовна разговорна реч
  4. Христина Станева Книжовно-разговорната реч и другите функционални стилове в съвременния български книжовен език
  5. Цветан Йотов Пространството на българския устноразговорен текст и текстът на това пространство като обект и предмет за лингвистично изследване
  6. Рашка Йосифова Място на книжовно-разговорната реч в системата на общонародния език
  7. Цветана Николова Критерии за дефиниране на понятието „разговорност“
  8. Боян Байчев За градския езиков бит
  9. Гинка Дюлгерова Многоаспектност на разговорността в съвременния български език
  10. Георги Армянов Отношението жаргон:разговорна реч в българските тълковни речници
  11. Емилия Гърнева Книжовно-разговорната реч в системата на характерологическите средства
  12. Петър Вълков Един начин за възникване на фразеологизми
  13. Йорданка Маринова Непълнозначна лексика в българската книжовно-разговорна реч (За някои особености на частиците)
  14. Снежана Великова За една специфична употреба на показателните местоимения в разговорната реч
  15. Пенка Радева Реквием за звателните форми на личните собствени имена (Върху материал от книжовно-разговорна реч)
  16. Савина Савова Разговорни структури със стилистично маркирани разделителни съюзи
  17. Мариана Георгиева Незавършените изречения в книжовно-разговорната реч
  18. Мария Илиева Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч
  19. Искра Ангелова За една специфична разговорна синтактична конструкция (С илюстрация и от други славянски езици)
  20. Мариета Цветкова Адвербиалните синтактични комплекси като средство за изразяване на локална ориентация в разговорната реч (Върху материал от българския и полския език)
  21. Мара Стойнева Разговорни елементи в публицистичния стил (Вестникарски подстил)
  22. Антони Стоилов Разговорната реч и езиковата култура
  23. Белчо Кръстев Възпитаване в словесна вежливост чрез родноезиково обучение.

 2. Проблеми на българската разговорна реч. Книга втора. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1994. Редакционна колегия: Р. Русинов (отг. ред.), Хр. Станева, Й. Маринова, Р. Йосифова.
  1. Русин Русинов Слово при откриване на научната сесия
  2. Боян Байчев Разговорната реч като лингвистичен и социолингвистичен факт
  3. Тодор Бояджиев За лингвистичния статут на българското просторечие
  4. Русин Русинов Възможна ли е кодификация на нормите на книжовната разговорна реч?
  5. Рашка Йосифова, Анелия Петкова За една фонетична особеност на книжовно-разговорната реч (рефлекс на ятовата гласна)
  6. Мариета Цветкова Експресия и оценка при изразяване на каузалност в българската и полската книжовно-разговорна реч
  7. Гинка Дюлгерова Функциониране на местоименията в българската разговорна реч
  8. Йорданка Маринова За някои особености на предлозите в българската книжовно-разговорна реч
  9. Пенка Радева, Иван Харалампиев Реквием за бройната форма на съществителните имена от мъжки род
  10. Искра Ангелова Двупредложни конструкции в разговорната реч
  11. Ивелина Савова Субстантивно-прономинални подложни конструкции в разговорната реч
  12. Радка Влахова Разговорни конструкции с квазидопълнителни изречения при предаване на чуждо изказване
  13. Мариана Георгиева За един случай на елипса в синтаксиса на разговорната реч
  14. Йовка Тишева Наблюдения върху някои разговорни въвеждащи конструкции
  15. Савина Савова-Вачева Преки дизюнктивни въпроси за субективно-оценъчно отношение в разговорната реч
  16. Цветанка Николова Влияние на контекста на ситуацията върху структурата на изказа в разговорната реч
  17. Диана Милиева Ситуация и смисъл
  18. Мариана Стефанова Паралингвистична етикетна кинетика в българската книжовно-разговорна реч
  19. Христина Станева За отношението книжовно-разговорна реч и научен стил
  20. Стойна Пороманска Българската публицистика и разговорната реч
  21. Антония Замбова-Петрова Разговорност и разговорни комуникативни похвати в съвременния печат
  22. Петър Вълков Черти от маниеризъм в речта на интелигенцията

 3. Проблеми на българската разговорна реч. Книга трета. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1995. Редакционна колегия: Р. Русинов (отг. ред.), Хр. Станева, Й. Маринова, Р. Йосифова.
  1. Русин Русинов Трета национална конференция по проблеми на българската разговорна реч (Встъпително слово)
  2. Тодор Бояджиев За фонетичните особености на разговорната реч
  3. Мая Велева Изразяване на оценка и експресия във вестникарските заглавия
  4. Върбан Вътов Реликтемата на в разговорната реч
  5. Мариана Георгиева Случаи на семантична компресия в синтаксиса на разговорната реч
  6. Стефан Гърдев Словосъчетания за изразяване на приблизително количество в книжовната разговорна реч
  7. Емилия Гърнева Означаване, денотат и референт в държавно-политическия дискурс от втората  половина на XX век
  8. Добрина Даскалова За една от реализациите на предлога в в книжовно-разговорната реч
  9. Елка Добрева За „съавторството“ в устната реч
  10. Гинка Дюлгерова Специфични номинации в българската разговорна реч
  11. Рашка Йосифова Към проблема за вариантивността в българската книжовно-разговорна реч
  12. Цветан Йотов За парадоксалните свойства на разговорния текст и за възможността те да бъдат обяснени с метаезика на текстолингвистиката
  13. Красимир Кабакчиев Естетизация и идеологизация при обособяването на един тип глаголно-именни словосъчетания за действия в българската разговорна реч
  14. Гинка Карабелова Наблюдения върху особеностите на пловдивската разговорна реч
  15. Искра Ликоманова Многократността на изразните средства като особеност на българската разговорна реч
  16. Йорданка Маринова Към начините за изразяване на експресивност в българската книжовно-разговорна реч
  17. Цветанка Николова Англицизми, диалектизми, грубианизми, жаргонизми и още -изми в столичната разговорна реч и преса – оригиналничене, стил, норма?
  18. Цветанка Николова, Полина Бокова Устойчиви български елементи в разговорната реч на бесарабски българи (гр. Измаил и околностите му – Украйна)
  19. Христина Пантелеева Една присъща на българската разговорна реч модална категория – простото условно наклонение (ядвам, търпявам)
  20. Емилия Пернишка Семантични изменения и разговорност
  21. Русин Русинов Относно един разговорен синтактичен тип (Междуметие + че + глаголен или безглаголен изказ)
  22. Ивелина Савова Една субективномодална синтактична конструкция в спонтанната реч
  23. Христина Станева Книжовно-разговорната реч и дневникът на Чудомир като тип текст
  24. Марияна Стефанова Един тип желателни изказвания в българската разговорна реч
  25. Мариета Цветкова Паузи на колебание в българската разговорна реч в съпоставка с други славянски езици
  26. Русин Русинов, Снежана Бончева Приложение. Българска разговорна реч (Библиография)

 4. Проблеми на българската разговорна реч. Книга четвърта. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1998. Редакционна колегия: Р. Русинов (отг. ред.), Хр. Станева, Й. Маринова, Р. Йосифова.
  1. Русин Русинов Относно факторите и пътищата за по-добро овладяване на книжовната разговорна реч (Вместо предговор)
  2. Тодор Балкански, Даниела Андрей Речевият разговорен етикет на банатските българи
  3. Цветомира Венкова Някои особености на употребата на съставни съюзи с елемент да в българската разговорна реч
  4. Михаил Виденов Разговорната реч и проблемите на съвременната българска журналистика
  5. Мариана Георгиева Скрити предикати в синтаксиса на разговорната реч
  6. Стефан Гърдев За употребата на предлога към в изрази за количество
  7. Йовка Дапчева Семантичното поле „радост – тъга“ в разговорната реч
  8. Гинка Дюлгерова Разговорните думи в българските тълковни речници
  9. Рашка Йосифова Разговорното като стилообразуващ фактор във Вапцаровата поезия
  10. Цветан Йотов Разговорът и неговият глобален лингвистичен модел
  11. Веса Кювлиева-Мишайкова Един тип асиметрични съчетания в българската разговорна реч
  12. Искра Ликоманова Да/не в разговорната реч (на славянски фон)
  13. Йорданка Маринова За една синтактична особеност на българската книжовно-разговорна реч
  14. Стефка Петрова Още веднъж за повелителните форми на глагола в разговорната реч
  15. Андреана Предоева Паралингвистичен етикет в публицистични телевизионни предавания на български език в българската езикова среда
  16. Пенка Радева Елизия на консонанти от интерпозитивни консонантни групи в българската книжовно-разговорна реч
  17. Русин Русинов Синтактични особености в езика на народните приказки
  18. Русин Русинов Езикът на поговорките
  19. Христина Станева Подстилове и жанрове на книжовно-разговорната реч
  20. Йовка Тишева За езиковите игри на говорещия при означаване на участниците в комуникацията
  21. Иван Харалампиев За съдбата на възвратните местоимения в българския език
  22. Мариета Цветкова Хиперболизацията в българската разговорна реч и в средствата за масово осведомяване – цели, средства, възприемане
  23. Русин Русинов, Снежана Бончева Приложение. Българска разговорна реч (Библиография)
  24. Цветан Йотов Избрана библиография на изследвания върху разговорната реч в руския език
  25. Искра Ликоманова Избрана библиография на изследвания върху разговорната реч в полския, чешкия, сръбския и хърватския език

 5. Проблеми на българската разговорна реч. Книга пета. Велико Търново: Фабер, 2001.Редакционна колегия: Р. Русинов (отг. ред.), Хр. Станева, Й. Маринова, Р. Йосифова.
  1. Слово на професор Русин Русинов при откриване на научната сесия
  2. Красимира Алексова Депалатализационните процеси в софийската реч като маркер на разговорността
  3. Цветомира Венкова За някои случаи на съюзна елипса при съподчинителни изречения и тяхната специфика в разговорната реч
  4. Михаил Виденов Ориентализмите и жаргонизмите – единствено възможни средства за колоквиализацията на днешния книжовен български език
  5. Радка Влахова Влияние на разговорната реч върху езика на медиите
  6. Върбан Вътов Към въпроса за синтактичните функции на звукоподражателните думи в разговорната реч
  7. Димитрия Георгиева За някои синтактични особености на неофициалното писмо
  8. Мариана Георгиева Семантика на косвения въпрос в разговорната реч
  9. Мария Григорова Правната терминология в разговорната реч
  10. Емилия Гърнева Демагогски функциониращи „десигнатори“ в книжовно-разговорната реч (1989 – 1998)
  11. Гинка Дюлгерова Експресивността на разговорната реч и експресивната лексика
  12. Мария Илиева Субективна оценъчност в употребата на показателните местоимения
  13. Рашка Йосифова Ритмична организация на българската книжовно-разговорна реч
  14. Цветан Йотов, Лиляна Савова Коллоквиальная семиомоторика в дискурсе персонажей художественной прозы
  15. Гинка Карабелова Една особеност на подчинените определителни изречения в разговорната реч (С поглед и към други славянски езици)
  16. Людмила Кирова Употреба на възвратно-притежателните местоимения в разговорната реч. Конкуренции и фактори, които ги управляват
  17. Малгожата Кита Модулярная конструкция разговора
  18. Искра Ликоманова Езикова игра по време на криза (За оказионализмите в разговорната реч)
  19. Елена Меракова Локална диалектна фразеология на фона на общобългарски и славянски фразеологичен материал
  20. Владислав Миланов Маркери за разговорност в художествен текст (Върху материал от разказа „Мъжки времена“ на Николай Хайтов)
  21. Диана Милиева Отношения на синонимия в разговорната реч
  22. Елена Николова Специфика на книжовната формация на смолянския градски говор
  23. Христина Пантелеева За някои думи-табу и свързаните с тях евфемизми в разговорната реч (Върху наблюдения от съвременната лексикографска практика)
  24. Мария Петрова Социолингвистичен поглед върху индиректното проучване на устната реч на учениците от I – IV клас в град Смолян
  25. Стефка Петрова „Пита ли те някой?“
  26. Весна Половина Методологические аспекты создания корпуса разговорной речи
  27. Борислав Попов Евфемизите в разговорната реч
  28. Андреана Предоева Паралингвистичен идиолект
  29. Пенка Радева Разкъсани и разкъсващи изреченски структури в съвременния български език
  30. Христина Станева Книжовно-разговорната реч и медийното пространство
  31. Мариана Стефанова За някои варианти на паралингвистичните етикетни кинеми в българската разговорна реч
  32. Йовка Тишева, Хетил Ро Хауге Съюзи за противопоставяне в ролята на прагматични частици
  33. Диана Фингарова Отправяне на молба, поднасяне на извиненение, деклариране на отказ (С оглед разговорната реч на чужденци, изучаващи български език)
  34. Кирил Цанков Разговорна синонимия в съвременната българска публицистика

 6. Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004. Редакционна колегия: Хр. Станева (отг. ред.), П. Радева, Й. Маринова, Р. Йосифова.
  1. Върбан Вътов Приветствие при откриване на Шестата национална конференция по проблемите на българската разговорна реч
  2. Христина Станева Пет национални конференции по проблемите на българската разговорна реч
  3. Рашка Йосифова Професор Русин Русинов и проблемите на българската книжовно-разговорна реч
  4. Красимира Алексова Адмиративът в българската разговорна реч
  5. Мария Бакърджиева Дейктични знаци и виртуална комуникация
  6. Диана Благоева Един тип неологизми универбати в българската разговорна реч (В съпоставка с руски)
  7. Валентина Бонджолова Оказионализмите като разговорен маркер в читателски писма
  8. Мая Велева Стлизация на ежедневния дискурс в художествения повествователен текст
  9. Цветомира Венкова Съпоставима корпусна извадка на подчинените обстоятелствени изречения за време в българската и английската разговорна реч
  10. Върбан Вътов Към въпроса за българските разговорни фразеологизми, мотивирани от жестове
  11. Дафина Генова Типология на изследванията върху разговорната реч в англоезичната литература
  12. Емилия Гърнева Социалистическото обещание като комуникативен акт – парадигма на действието в плана на изразяване
  13. Марина Джонова Конструкции от типа „аз ми се струва“ в българската разговорна реч
  14. Мария Илиева Споделеното аз на говорещия
  15. Елена Каневска-Николова Речевата ситуация като мотив за превключване на кода (Върху социолингвистичен материал от днешния говор на с. Момчиловци, Смолянско)
  16. Людмила Кирова Особености в чат-разговора
  17. Таня Кирова Изразяване на предходно събитие чрез вторична употреба на темпорални глаголни форми
  18. Sigrun Comati Zur Herausbildung des bulgarischen dramatischen Dialogs und zur Entwicklung des bulgarischen Theaters
  19. Елена Меракова Деминутивите в общуването между учител и ученик
  20. Владислав Миланов Между диалектното и разговорното (сякаш че – сака че)
  21. Диана Милиева За комуникацията в медицинската практика
  22. Петя Осенова Синтактични конструкции със съчинително съкращаване в българския език
  23. Красимира Петрова, Андреана Ефтимова Вицове с невербални компоненти
  24. Стефка Петрова Към характеристиката на българската разговорна реч
  25. Пенка Радева Прояви на лаконизъм в синтаксиса на съвременната българска разговорна реч (Подчинени изречения с повече въпросителни съюзни връзки)
  26. Маргарита Симеонова Тайният език на Васил Левски (Стилистика на революционната конспирация)
  27. Марияна Стефанова Една група метаинформационни оператори в българската разговорна реч
  28. Любка Стоичкова Номина агентис – традиции и иновации
  29. Йовка Тишева, Хетил Ро Хауге Частицата абе като прагматичен маркер
  30. Диана Фингарова За езика на кръстословиците
  31. Мариета Цветкова За някои основни модели за стимулиране, пренасочване и блокиране на процеса на устно общуване
  32. Красимира Чакърова Императивът в българската книжовно-разговорна реч
  33. Петър Шишков Условия за елизия на звукове в разговорната реч

 7. Проблеми на българската разговорна реч. Книга седма. // Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Филологически факултет. Том 34, кн. 2. Езикознание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004. Редакционна колегия: П. Христов (гл. ред.), М. Димитрова, А. Гецов, С. Гочева, Св. Станчев.
  1. Върбан Вътов Седма национална конференция по проблеми на българската разговорна реч (Встъпително слово)
  2. Руселина Ницолова Изречения с да-форми, означаващи възможност, в разговорната реч
  3. Христина Станева Прагматична стилистика и книжовно-разговорна реч
  4. Красимира Алексова Интензификатори, частици, междуметия и фразеологизирани глаголни изрази в изказвания с адмиративни глаголни форми
  5. Атанас Атанасов Особености на някои безлични конструкции в разговорната реч на СБЕ
  6. Валентина Бонджолова Феминативите – между неологичното и оказионалното
  7. Върбан Вътов Човекът и човешкият живот, представени от българските разговорни зоофразеологизми с образна компонента „куче“, „псе“
  8. Антон Гецов Дискурсът на популярната преса
  9. Йовка Тишева, Марина Джонова За някои словоредни модели за топикализация в разговорната реч.
  10. Димка Димитрова Разговорната реч и обучението по български език
  11. Андреана Ефтимова За партитурното описание на мултимодалната комуникация и приложението му при анализа на един вид дискурс
  12. Мария Илиева Фрагменти от българската неофициална картина на света, фиксирани чрез местоимения
  13. Елена Каневска-Николова Функции и значения на доминиращия определителен член  в днешните централни родопски говори
  14. Владислав Маринов Социолингвистическият маркер и речевата му проява (По наблюдение от българо-влашка лингвистична среда)
  15. Йорданка Маринова За някои особености на съюзите в българската книжовно-разговорна реч
  16. Владислав Миланов Езикова култура, езикова норма и разговорна реч
  17. Мирослав Михайлов Семантично преосмисляне на някои от сложните глаголни словоформи при употребата им в един съвременен родопски говор
  18. Нено Неделчев „По принцип няма проблеми“
  19. Пенка Радева Спонтанна ли е „спонтанната“ разговорна реч?
  20. Любка Стоичкова Разговор с псевдоадресат (Лингвистични бележки за квазиобщуването)
  21. Снежана Козарекова Съпоставка на немската система за транскрибиране HIAT-DOS и системата за разшифроване на магнетофонен запис (СРМЗ) при ВТУ

 8. Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010. Научна редакция: Хр. Станева, М. Илиева, Ан. Петкова.
  1. Стоян Буров Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово)
  2. Пламен Легкоступ Приветствие на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ към участниците в конференцията
  3. Стефана Димитрова Езиковата демагогия и езиковата лъжа като разновидности на езиковите игри
  4. Христина Станева Лингвостилистичен аспект на интертекста (цитирането) в устен текст
  5. Тодор Бояджиев Аналогията в разговорната реч
  6. Пенка Пехливанова, Стоян Буров Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет)
  7. Искра Ликоманова Българската разговорна реч и чужденецът (или: Между превода и редактирането)
  8. Мила Милчева Езикът на „Янтра ДНЕС“ в опит за моделиране на медийния стил
  9. Христина Станева Поглед върху структурата и семантиката на заглавията на в. „Янтра ДНЕС“
  10. Мариета Цветкова За някои аспекти на взаимодействието между устния говор и езика на електронните медии
  11. Антон Гецов Към въпроса за дискредитирането на манипулативния потенциал на българската популярна преса
  12. Владимир Досев Речта на футболния коментатор (Лексикални особености)
  13. Дискусия по проблемите на езика на медиите
  14. Цветанка Аврамова Бележката „разговорно“ в тълковните речници на съвременния български език
  15. Пенка Радева Експресия и експресивност в съвременната българска разговорна реч
  16. Андреана Ефтимова Стратегии за кооперативност в диалога
  17. Валентина Бонджолова Рекламата като източник на фразеология
  18. Любка Стоичкова Щрихи към съвременната правописно-правоговорна норма (през призмата на телевизионното предаване „Щаба на еволюцията“ и резултатите от анкетно допитване)
  19. Десислава Тодорова „На кой го даде?“ или за някои „неправилни“ форми на местоименията
  20. Теодора Куртева Универсалният разговорен глагол таковам и неговите производни
  21. Марина Джонова Конструкции от типа боли ме главата в българската разговорна реч
  22. Диляна Денчева Тенденции в съвременната детска реч
  23. Мария Илиева Зъбовете къде са? или За граматиката на детската реч
  24. Красимира Алексова За съвременния статус на някои от най-разпространените в столичния социум речеви варианти
  25. Йорданка Велкова Специфични особености на акцентната система на говора в Петричко (Върху материали от град Петрич и селата в подножието на планините Беласица и Огражден)
  26. Владислав Маринов Количествен анализ на няколко маркера от билингвална реч
  27. Анелия Петкова Езикова интерференция в говора на българската диаспора в с. Стеблево, Голо Бърдо – Албания
  28. Ценка Иванова Къде да те карам? (българо-сръбски разговорни паралели)

 9. І. Проблеми на устната комуникация. Книга девета. Том І. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. Научна редакция: М. Илиева (отг. ред.), Ан. Петкова, Вл. Маринов.
  1. Стефана Димитрова Поглед към конкуренцията на езиковите форми от гледна точка на съвременните лингвистични теории
  2. Хетил Ро Хауге Прилагане на технологията на HTML5 за представяне на аудио и транскрипция на разговорната реч
  3. Мая Велева Иронията в медийния диалог
  4. Стоян Буров За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки)
  5. Ана Кочева Постпредложната елипса в българската устна реч
  6. Красимира Алексова Правилно : неправилно в устната комуникация – анализ на езиковите нагласи на съвременните българи въз основа на данни от национална представителна анкета
  7. Silvia Pitriciu Anglicismes de l'informatique dans le langage courant
  8. Олга Сорока За едно фонетично явление в съвременната българска разговорна реч през ухото на чужденеца
  9. Ценка Иванова За двуезичните и многоезичните разговорници в днешно време
  10. Александра Лончар Раичевиh Акустичка анализа рефлекса jата у иjекавском изговору српског jезика (регионалне вариjанте)
  11. София Мицова Някои лексикални и граматически промени в процеса на акомодация в речта на българи, живеещи в чужбина
  12. Катерина Томова Междуметия и паралингвистични средства в български и чешки език
  13. Йорданка Велкова „Да печа ли, да сеча ли?“ (За морфонологичните алтернации в устната реч)
  14. Наталия Литвинова Засоби текстового зв’язку в діалектному наративі-спогаді
  15. Анелия Петкова Произход на диалектната лексика в топонимията на Плевенскo
  16. Владислав Маринов Думите сигнализатори при превключването на кода в устната реч на билингвите
  17. Христо Кючуков Устното общуване при някои ромски групи
  18. Петя Осенова, Надя Терзийска Някои наблюдения върху могаискам и трябва в публичната реч на политиците
  19. Биляна Тодорова Универбизацията в телевизионните предавания
  20. Гергана Падарева-Илиева Значение на мелодичните вариации във въпросителни изречения с допълнителен смислов оттенък
  21. Андреана Ефтимова Сигнали за обратна връзка в два телевизионни жанра – интервю и дискусия
  22. Антон Гецов Факти и фактоиди в научния дискурс
  23. Cristina Radu-Golea The role of colors in advertising

 10. ІІ. Проблеми на устната комуникация. Книга девета. Том ІІ. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. Научна редакция: М. Илиева (отг. ред.), Ан. Петкова, Вл. Маринов.
  1. Екатерина Глуховцева Мовний портрет особистості: історичний i соціолінгвістичний аспекти
  2. Ирина Николаенко „Орозмовлювання“ літературної мови письменника кінця ХХ – початку ХХІ століття
  3. Мария Илиева Стилизация на устна комуникация в български художествени текстове
  4. Ирина Шаповалова Лингвистический и нравственно-эстетический потенциал словаря В. И. Даля для интерпретации поэтического текста
  5. Верка Сашева Разговорните та и па в художествения текст
  6. Олга Ланская Устная коммуникация как отражение пространства дома в творчестве Л. Н. Толстого
  7. Йовка Тишева За разговорните маркери и устната комуникация
  8. Dragos Vlad Topala Verbes populaires et familiers en Roumain
  9. Радослав Цонев Някои особености на подчиненото определително изречение, въведено с разговорни неизменяеми относителни местоимения и наречия
  10. Анита Тодоранова Безлични структури със съществителното име кеф и с производни от него глаголи
  11. Нава-Ванда Шахвердова Роль исправлений в выражении доминантной и подчиненной позиции говорящего
  12. Яна Сивилова Иронията като ехо
  13. Десислава Тодорова Прагматични функции на модалните наречия в разговорната реч
  14. Ася Асенова Депалатализация и свръхякане в устната комуникация: езикови нагласи и реална употреба
  15. Ирина Глуховцева Структурно-семантичне моделювання фразеологічних одиниць зі значенням ‘марно витрачати час’
  16. Пенка Пехливанова За един вид тавтология в устната реч
  17. Мариета Цветкова За използваните сентенции в устната комуникация на съвременните българи – модели, източници и индикатори за нагласи
  18. Димитрина Хамзе Истина/лъжа в категориите на комичното като речеви актове
  19. Любка Стоичкова Към въпроса за динамиката в системата на прагматичните клишета пожелания в книжовно-разговорната реч
  20. Христина Дамянова Выражение неуверенности в русском и болгарском дискурсах
  21. Любка Ненова Начини за изразяване на задоволство и неудовлетвореност, одобрение и критика в разговорната реч
  22. Вергиния Колева Устната реч в литературния урок
  23. Йоанна Млечко Wybrane formy honoryfikatywne w jezyku polskim i bulgarskim
  24. Илияна Димитрова Неволята или някой друг? (Лингвокултурологичен анализ на концепта ‘успех’ в българския език)
  25. Маринела Димитрова Форми за обръщение при неофициално и официално общуване в полския език и техните български съответствия

 11. I. Проблеми на устната комуникация. Книга десета. Част І. Велико Търново, 2016. Редакционна колегия: Ан. Петкова, Вл. Маринов, Р. Коцев. Отг. ред. Ст. Буров.
  1. Стоян Буров Откриване на конференцията от ръководителя на Катедрата по съвременен български език
  2. Пламен Легкоступ Приветствие от ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
  3. Михаил Виденов Приветствено слово
  4. Христина Станева Приветствено слово
  5. Русин Коцев От магнетофонните записи и фишовете до електронния корпус и интернет дискусиите (за извървения път на изследвачите на устната комуникация)
  6. Стефана Димитрова Лингвистиката и здравият разум
  7. Михаил Виденов Актуални задачи пред българските езиковеди
  8. Helmut Wilhelm Schaller Representativ, Expressive and Appeellative Function in the Bulgarian Language / Репрезентативна, експресивна и апелативна функция в българския език
  9. Ивелина Савова Щафетни въпроси в спонтанната устна реч
  10. Йовка Тишева Прагматични маркери или „паразитни думи“ в официалното общуване
  11. Пенка Пехливанова, Стоян Буров Говор и правоговор – какво мислят българите?
  12. Хетил Ро Хауге Домашните любимци и мъжколичните числителни
  13. Станислава Кирилова Възможните едносъставни изказвания в „облеклото“ на двусъставните
  14. Христина Дамянова Повторы глагольных форм интенсифицирующего значения в русской разговорной речи / Повторени глаголни форми с интензифициращо значение в руската разговорна реч
  15. Вергиния Колева Целта на изказването и пораждането на метафората
  16. Agata Mokrzycka Bulgarsko-polski slownik leksyki potocznej – problem ekwiwalencji frazeologizmów i przyslów / Българско-полски речник на разговорната лексика – проблеми на еквивалентността на фразеологизмите и поговорките
  17. Радослав Цонев За конкуренцията между паратаксиса и хипотаксиса в българската разговорна реч
  18. Теодора Рабовянова За употребата на някои глаголи в разговорната реч
  19. Ния Радева Изпреварващо словообразуване/формообразуване в съвременния български език
  20. Стоянка Мицева Разговорни елементи в рекламния текст
  21. Силвия Коева Колоквиализацията на медийния дискурс и манипулацията с количеството
  22. Роза А. Каримова Устная коммуникация в массмедиа: персоналии (А. А. Васильев) / Устната комуникация в масмедиите: персоналии (А. А. Василев)
  23. Красимира Алексова Свръхякането – обществени нагласи, устни и писмени реализации
  24. Виолета Тачева, Ваня Горанова Фактори за оптимизиране на устната комуникация медицински специалист → пациент (дете/родител)
  25. Евдокия Скочева, Веселина Няголова Устната комуникация в болнична среда като обект на оценяване
  26. Прасковия Русева Фразеологизми с компонент етноним (Върху материал от български говори в Бесарабия, Украйна)
  27. Hristo Kyuchukov Adult-child communication in Roma families / Общуването възрастен – дете в ромските семейства
  28. Стефанка Фетваджиева-Абазова Езиковите нагласи на учещите и на завършилите образованието си към стилистично маркираната лексика
  29. Владислав Маринов За краесловната звучност на консонантите в билингвална разговорна реч
  30. Вехбие Балиева Към въпроса за езиковото развитие на децата билингви от гледна точка на когнитивния подход
  31. Ана Кочева-Лефеджиева Удвояването (утрояването) на подлога в речта на виенските българи

 12. II. Проблеми на устната комуникация. Книга десета. Част ІІ. Велико Търново, 2016.Редакционна колегия: Ан. Петкова, Вл. Маринов, Р. Коцев. Отг. ред. Ст. Буров.
  1. Антон Гецов Манипулация и емпатия
  2. Андреана Ефтимова Степени на евфемизация/дисфемизация в медийната реч с оглед на политическата коректност
  3. Марина Джонова За обръщенията в официалната устна реч
  4. Silvia Pitriciu Hypostases de la langue de bois dans le discourse politique actuel en Roumanie / Проявления на политическия жаргон в дискурса на съвременните румънски политици
  5. Ния Донева Езиковата игра в лозунгите на съвременния протестиращ българин
  6. Dragos Vlad Topala G. Calinescu’s activity in political journalism after World War II (linguistic and stylistic aspects) / Активността на Г. Калинеску в политическата журналистика след Втората световна война (лингвистични и стилистични аспекти)
  7. Цаня Петкова Скрита речева агресия в изказванията на същинските политически субекти
  8. Мария Манева Проблеми на устната комуникация в новинарските емисии на обществената Българска национална телевизия и търговската „News 7“
  9. Мариета Цветкова За някои „нови“ глаголи в неподготвената устна реч и тяхното функциониране и възприемане
  10. Велин Петров За ударението на няколко думи в съвременния български език
  11. Албена Добрева, Виолета Тачева Особености на паралингвистичните елементи при говоренето на чуждестранни студенти
  12. Силвена Ставрева-Доростолска Полуобективните задачи към текстовете за четене с разбиране – стимул за устната комуникация в обучението по български език като чужд
  13. Мими Михайлова Устната комуникация като отражение на личностната (не)идентичност в съвременната мултикултурна среда
  14. Мирослава Вътова Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за движение (от гледна точка на когнитивния подход към езика)
  15. Катя Маринова Фразеологизмите с компонент ухо/уши в българския и японския език и тяхната еквивалентност като част от междуезиковото общуване
  16. Йовка Тишева, Марина Джонова, Хетил Ро Хауге BGSPEECH и представянето на устната реч в Българския национален корпус
  17. Нина Чочева Дигитални ресурси за изследване на фонетичните особености на устната реч
  18. Велин Петров Приложение. Съдържание на излезлите сборници досега. Азбучен показалец на авторите

 13. Проблеми на устната комуникация. Книга единадесета. Велико Търново, 2018. Редакционна колегия: Ан. Петкова, Вл. Маринов. Отг. ред. Ст. Буров.
  1. Стоян Буров Встъпително слово. Единадесета международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (10 – 11 ноември 2017 г.)
  2. Helmut Wilhelm Schaller Future tenses in Bulgarian as morpho-syntactic features of the “Balkansprachbund”
  3. Йовка Тишева Наблюдения върху структурните типове прости изречения в българската устна реч
  4. Стоян Буров, Велин Петров М-повторенията в българската реч
  5. Антон Гецов Към въпроса за граматическите отношения в апозитивните словосъчетания
  6. Красимира Алексова Зависимости между нагласите към речевата вариантност и материален статус на респондентите
  7. Венера Димитрова Ехо-въпросите като средство за пренасочване на отговора
  8. Лиляна Чобанова Четенето като средство за усъвършенстване на устната реч при деца с дислектични нарушения
  9. Анита Тодоранова Сладки ли са „сладките” думи?
  10. Стоянка Мицева Бизнесетикетът и етиката при устното делово общуване
  11. Надежда Гайдаржи Мястото и ролята на българския диалект в езиковото многообразие на жителите в южната част на Молдова
  12. Андреана Ефтимова Устният морализаторски регистър в медийния и всекидневния дискурс
  13. Петя Осенова Туитовете като предизвикателство пред автоматичната лингвистична обработка
  14. Светла Панайотова Приложение на англицизмите при комуникация в областта на маркетинга – съпоставителен анализ в немския и българския език
  15. Йордан Карапенчев Тенденции в използването на писмената разговорна реч при копирайтинг текстове в интернет
  16. Ния Пенева Концептът политик в лозунгите на протестиращия българин от 2013 г.
  17. Мария Илиева Концептът глупост в българската картина на света
  18. Стефка Фетваджиева Случаи на конкуренция между аорист и имперфект от несвършени глаголи
  19. Светлана Добрева Съвременни модели за речево поведение сред младото поколение в България
  20. Теодора Рабовянова Към въпроса за употребата на каузативни глаголи в интернет
  21. Роза А. Каримова Представление значимых смыслов в дискурсе (тв программа „Наблюдатель”)
  22. Ния Радева Случай на редупликация в съвременната речева практика. Семантика, форма, произход
  23. Мариета Цветкова За „отстъплението” на вие-говоренето и причините за неговото разколебаване при устното общуване – хипотези и реалност
  24. Марина Джонова Страдателният залог в устната реч
  25. Владислав Маринов За интонационния контур на подчинените подложни изречения
  26. Радослав Цонев Елиптични синтактични конструкции в българската разговорна реч
  27. Елица Топалова Глаголи от свършен вид в сегашно повторително време
  28. Биляна Тодорова Някои проблеми при рецепцията на словните граници в устната комуникация
  29. Верка Сашева За някои функции на клитиката си в разговорната реч
СПОДЕЛИ В