Електронно списание "Образование и квалификация"

Начало Към авторите Етичен кодекс Рецензиране Международна редакционна колегия Броеве EN


Списание „Образование и квалификация“ е научно-методическо списание, издание на Департамент "Продължаващо образование и допълнителна квалификация" към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Списанието публикува рецензирани научни статии в областта на педагогическата наука, науките за образованието, психологическите и социалните науки и образователната практика.

Рубриките на списанието са насочени към отразяване търсенията на авторите в широк изследователски спектър: Образователни политики, Педагогически иновации, Методика на обучението, Педагогическа практика, Педагогика на наследството, Българско образование зад граница, Проекти за образование и квалификация, Докторантски изследвания, Художествено образование, Рецензии, Нови книги и учебници, и др.

Международната редакционна колегия на списанието одобрява за публикуване само оригинални статии, които не са изпращани или изпратени за рецензиране в други издания. Оценяването на ръкописите се извършва от авторитетни учени в съответната област на изследването, представено в статията. Членовете на Борда от анонимни и независими рецензенти се ръководят от високи критерии при „сляпото“ оценяване на представените статии. Те одобряват и предлагат за публикуване статии, които се отличават със задълбочени авторски анализи на класически и съвременни педагогически теории, научно обосновани иновационни идеи, резултати от експерименти, модели на ефективни образователни модели и практики, апробирани от авторите.

Цели и тематичен обхват

Списание „Образование и квалификация“ е адресирано към широк кръг читатели: учени и педагогически специалисти (учители, директори, помощник-директори, педагогически съветници, училищни психолози, логопеди, ръководители на центрове и школи, треньори и др.), докторанти, студенти-бъдещи учители, родители. То обединява усилията на всички, които се ангажират със създаването на модерна и прогресивна образователна политика.

Списанието обхваща съвременните направления на педагогическото познание и политиките за професионално-педагогическа квалификация и учене през целия живот:

  • Образование и образователни изследвания;
  • Образование и обучение – в научни тематични направления (теория на възпитанието и дидактика, управление на образованието, история на педагогиката, сравнителна педагогика, социална педагогика, предучилищна педагогика, начална училищна педагогика, училищна педагогика, педагогика на висшето образование, андрагогика, спортна педагогика, педагогика на наследството, арт-педагогика и др.);
  • Специално образование (специална педагогика, логопедия, приобщаващо образование и др.).
  • Национална политика за квалификация и развитие на педагогическите специалисти.

Списание „Образование и квалификация“ работи за внедряване на научен подход в практиката на институциите в системата за предучилищно и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена. То се ангажира с търсенето и създаването на ефективни технологии за преподаване и учене през целия живот.

Публикуването в списанието е обвързано с такса 52 лв.

Таксата за публикуване се превежда по банков път:

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД

  • Сметка в лева
  • IBAN: BG47UNCR70003124859656
  • BIC: UNCRBGSF
  • Основание: Публикация в списание - Департамент "ПОДК"

Списанието е реферирано и индексирано в международни бази данни.

СПОДЕЛИ В