Литературен архив

КЪМ КАТЕДРА „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА” ПРИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Литературният архив към катедра „Българска литература” е създаден през 90-те години на ХХ век. Постъпленията са дарения от наследници на български писатели и от други лица. От началото на неговото създаване до сега той непрекъснато се обогатява с нови постъпления, като към момента съхранява личните архиви на писателите Васил Попов, Владимир Русалиев, Димо Минев, Стефан Дичев, Петър Алипиев, Йордан Вълчев, Георги Данчев; ръкописи на писатели, възпитаници на Великотърновския университет, единични постъпления. Предстои постъпването на архива на Симеон Султанов.

Документите са групирани в няколко раздела: автентични ръкописи, кореспонденция (писма от и до писателите от видни български и чужди писатели и учени), документи за биографиите на писателите, снимки, други документи.

Литературният архив е създаден с цел:

  1. Да се съхранят писателските архиви;
  2. Да послужат за научната работа на преподавателите от катедра „Българска литература” и занимаващите се с българската литературна история у нас и в чужбина;
  3. Да подпомагат учебния процес по дисциплините, представящи историята на българската литература.

В учебния процес Литературният архив е в помощ на:

  • – бакалаври, изучаващи история на българската литература;
  • – магистри – най-вече в дисциплината „Литературният архив” от магистърската програма „Литература и култура” на катедра „Българска литература”. Студентите се обучават как практически да работят с документи: изучаване структурата на архива, разчитане на документи, публикуване и коментиране, вписването им в литературноисторическото изследване;
  • – докторанти по докторска програма „Българска литература” и други програми.

На базата на Литературния архив са подготвени дипломни работи и магистърски тези.

Преподавателите от катедра „Българска литература” и други катедри, както и от други университети, използват и коментират в своята изследователска работа документи, съхраняващи се в Литературния архив. Част от документите са публикувани в подготвените от катедра „Българска литература” научни сборници, посветени на творчеството на писателите Васил Попов, Йордан Вълчев, Петър Алипиев и др.

Литературният архив е отворен за нови постъпления.

Отговорник: проф. д-р Димитър Михайлов

СПОДЕЛИ В