Протокол №1/11.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ
№ 1 / 11.03.2019 г.


Днес, 11 март 2019 г., на основание чл.1 ал.6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с № РД-10-343 / 06.03.2019 г., за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичните длъжности „професор“, „доцент“ и „главен асистент", обявени в ДВ бр. 3 от 8 януари 2019 г.


 1. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „професор”:
  1. доц. д-р Димитър Маринов Киров – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Стар Завет);
  2. доц. д-р Симеон Димитров Захариев – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Пластика и дърворезба);
  3. доц. д-р Иван Георгиев Узунов – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - живопис);
  4. доц. д-р Велислава Атанасова Чавдарова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Организационна психология);
  5. доц. д-р Георги Александров Маджаров – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието в детско-юношеска възраст и психология на развитието на възрастните);
  6. доц. д-р Слави Петров Димитров – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Туристическо странознание).

 2. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент”:
  1. гл.ас. д-р Павлин Петров Събев – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Нов Завет);
  2. гл.ас. д-р Ваня Николова Сапунджиева – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Иконопис);
  3. гл.ас. д-р Мариета Иванова Конова – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Орнаментална композиция);
  4. гл.ас. д-р Атанас Димитров Тотляков – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – рисуване и интермедия);
  5. гл.ас. д-р Илиян Лалев Лалев – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – живопис);
  6. гл.ас. д-р Мартина Маринова Караиванова-Аврамова – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – живопис);
  7. гл.ас. д-р Силвия Атанасова Великова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език).

 3. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:
  1. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по география);
  2. ас. д-р Мариела Петрова Димитрова-Гализова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика - интелектуална собственост);
  3. ас. д-р Даниел Колев Диманов – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Обща икономическа теория);
  4. ас. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - социална педагогика и приобщаващо образование);
  5. д-р Росица Димитрова Динева-Карабаджакова - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Теория на държавата и правото);
  6. ас. д-р Благой Христов Златанов - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Теория на държавата и правото).

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В