Мисия и стратегия

(актуализация за периода юли 2015 – юли 2019 година)

На основата на досегашните постижения и традиции в учебната, научно-изследователската и творческата дейност, в международното сътрудничество, в тясното партньорство с обществените институции и потребителите на кадри, Филологическият факултет, като факултет основател на Великотърновския университет (1963 г.), формулира своята мисия и стратегията си в следния ред:

 • Филологическият факултет работи като образователен, научен, иновативен и културен център, който продължава и надгражда просветителските, книжовните, духовните и културните традиции от Търновската книжовна школа, от епохата на Възраждането и от 20. век.
 • Политиката по качеството е ключова в стратегията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в съответствие със съвременните цели и задачи на висшето образование в Европейското образователно пространство и в среда на конкуренция с висши училища по света.
 • Факултетът ще се придържа към високи образователни и изследователски стандарти в областта на българския език, българската литература и култура; на чуждоезиковото обучение и знанията за други литератури, култури и цивилизации; на обществените комуникации и медиите; на съвременните приложения на филологическите и хуманитаристичните знания с приобщени нови компетенции и умения, ориентирани към професии на бъдещето.
 • Както Великотърновският университет като международно призната институция, така и Филологическият факултет служи на националните, регионалните и на местните обществени интереси, като същевременно се стреми към съпоставимост със световните образователни, научни и творчески процеси.
 • Филологическият факултет подготвя за нуждите на обществото, на държавните институции, икономиката,  бизнеса и комуникациите, както и за собственото си развитие обществено ангажирани и пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти, които, съобразно образователно-квалификационната си степен, да се адаптират към социалния, икономическия и културния живот в България и в различни страни по света.
 • Факултетът ще работи върху по-нататъшното създаване, усъвършенстване и утвърждаване на научно-преподавателски кадри, като системно и последователно ще продължи да надгражда и развива собствена школа.
 • Факултетът ще продължи да осигурява единство на образователната, научноизследователската и творческата дейност, като предоставя иновативно и гъвкаво обучение на най-високо ниво и академична среда за студенти, докторанти и специализанти от всички възрасти и всякакъв произход.
 • Факултетът ще създава организация и ще поддържа високо ниво на компетентност и информираност с цел национално и международно признаване на постижения в научноизследователската и творческата дейност.
 • Факултетът поддържа контакти и осъществява съвместни инициативи с посолства и културни институти на други държави, като играе и ще продължава да играе водеща роля в интернационализацията на образователните, изследователските и междукултурните проекти.
 • Факултетът развива иновативни форми на обучение и на изследователска дейност и ще насърчава инициативността и взаимодействието със съвременните потребители на кадри, с цел подобряване на качеството на образование и работа.
 • Факултетът осъществява и ще разширява партньорството с основни и средни училища; ще стимулира изявени студенти, ще разширява връзките си с дипломиралите се възпитаници.
 • Факултетът поддържа и усъвършенства материално-техническата си база като условие за модерно, качествено и ефективно образование и наука.
 • Мисията и целите, които си поставя академичната общност на Филологическия факултет са динамична величина, която е функция на промените в държавната регулация на висшето образование, на развитието и промените в обществото, на конкурентната среда както в рамките на българската държава, така и в широк международен контекст.
СПОДЕЛИ В