Мисия и стратегия

Мандат 2023 – 2027

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
2023 – 2027


Стратегията за развитие на Филологическия факултет произтича от мисията му на образователен, научен, иновативен и културен център, който на основата на досегашните постижения и традиции в учебната, научноизследователската и творческата дейност, в международното сътрудничество, в тясното партньорство с обществените институции и потребителите на кадри продължава и надгражда просветителските, книжовните, духовните и културните традиции от Търновската книжовна школа, от епохата на Възраждането и от 20. век.

При формулиране на целите и задачите, които ще бъдат приоритетни за периода 2023 – 2027 г. Филологическият факултет, като факултет основател на Великотърновския университет (1963 г.), се ръководи от следните нормативни и стратегически документи: Закон за висшето образование; Закон за развитието на академичния състав в Република България; Стратегия „Европа 2030“;  Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021–2030 г.; Национална стратегия за учене през целия живот; Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030; Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот; Национална квалификационна рамка; Политиката за развитие на Великотърновския университет, утвърдена със заповед №РД09-1424/06.07.2023 г. на Министъра на образованието и науката.

Политиката по качеството е ключова в стратегията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в съответствие със съвременните цели и задачи на висшето образование в Европейското образователно пространство и в среда на конкуренция с висши училища по света.

Факултетът се придържа към високи образователни и изследователски стандарти в областта на българския език, българската литература и култура; на чуждоезиковото обучение и знанията за други литератури, култури и цивилизации; на обществените комуникации и медиите; на съвременните приложения на филологическите и хуманитаристичните знания с приобщени нови компетенции и умения, ориентирани към професии на бъдещето.

Както Великотърновският университет като международно призната институция, така и Филологическият факултет служи на националните, регионалните и на местните обществени интереси, като същевременно се стреми към съпоставимост със световните образователни, научни и творчески процеси.

Филологическият факултет подготвя за нуждите на обществото, на държавните институции, икономиката,  бизнеса и комуникациите, както и за собственото си развитие обществено ангажирани и пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти, които, съобразно образователно-квалификационната си степен, да се адаптират към социалния, икономическия и културния живот в България и в различни страни по света.

Факултетът ще работи върху по-нататъшното създаване, усъвършенстване и утвърждаване на научно-преподавателски кадри, като системно и последователно ще продължи да надгражда и развива собствена школа.

Факултетът ще продължи да осигурява единство на образователната, научноизследователската и творческата дейност, като предоставя иновативно и гъвкаво обучение на най-високо ниво и академична среда за студенти, докторанти и специализанти.

Факултетът ще създава организация и ще поддържа високо ниво на компетентност и информираност с цел национално и международно признаване на постижения в научноизследователската и творческата дейност.

Факултетът поддържа контакти и осъществява съвместни инициативи с посолства и културни институти на други държави, като играе и ще продължава да играе водеща роля в интернационализацията на образователните, изследователските и междукултурните проекти.

Факултетът развива иновативни форми на обучение и на изследователска дейност и ще насърчава инициативността и взаимодействието със съвременните потребители на кадри, с цел подобряване на качеството на образование и работа.

Факултетът осъществява и ще разширява партньорството с основни и средни училища; ще стимулира изявени студенти, ще разширява връзките си с дипломиралите се възпитаници.

Факултетът поддържа и усъвършенства материално-техническата си база като условие за модерно, качествено и ефективно образование и наука.

Мисията и целите, които си поставя академичната общност на Филологическия факултет са динамична величина, която е функция на промените в държавната регулация на висшето образование, на развитието и промените в обществото, на конкурентната среда както в рамките на българската държава, така и в широк международен контекст.

СПОДЕЛИ В