Мандат 2015-2019

Въз основа на решение на Инициативния комитет от 23. 04. 2019 г., съгласувано с ЦИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
Определя срок за прием на документи за кандидати за представители на студентите и докторантите в Общото събрание на ВТУ с мандат 2019-2023 г., както следва:

От

23 до 25 април 2019 година от 10 до 12 и 13 до 16 ч. в семинарна зала 440 на Ректората

Необходими документи:

 1. Подписано заявление по образец – получава се на място.
 2. Документ, удостоверяващ студентски права –  уверение или копие на заповед за зачисляване на докторант, заверено в НИХТИД.
 3. Документ за самоличност.

Кандидатите ще бъдат обявени на 25 април в сайта на ВТУ след приключване на приема на заявления, подредени по факултети, а в рамките на факултетските листи по азбучен ред на личните имена.

Изборите ще се проведат на 8 май 2019 година от 9 до 17 часа на територията  на ВТУ в обявени на 7 май зали, а също в сградите на Филиала във Враца и Педагогическия колеж в Плевен.

Да бъдат избирани и да избират имат право всички студенти от редовно, задочно и дистанционно обучение и всички редовни и задочни докторанти. Гласуването се провежда по основни структурни звена (факултети и колеж в гр. Плевен) и във Филиала на Университета във гр. Враца, като за представителите на структурните звена и филиала в град Враца, съобразно с определените от ЦИК и публично обявени от Инициативния комитет квоти гласуват само студенти и докторанти от съответното структурно звено. За всяко структурно звено ще се открие изборна секция.

Квотите по факултети са:

 • Филологически факултет - квота 7
 • Исторически факултет - квота 3
 • Педагогически факултет - квота 16
 •  Факултет " Математика информатика " -квота 2
 • Стопански факултет - квота 11
 • Философски факултет - квота 7
 • Факултет по изобразително изкуство -квота 2
 • Православен богословски факултет -квота 1
 • Юридически факултет - квота 6
 • Педагогически колеж - гр . Плевен - квота 1
 • Филиал - rp . Враца - квота 3

На 9 май 2019 година Инициативният комитет обявява класирането с избраните кандидати и списъкът се представя в ЦИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, МАНДАТ 2019-2023 Г.


ПРАВИЛА

за избор на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, мандат 2019 – 2023 г.


 1. Тези правила са изготвени на основание на чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и са съгласувани с ЦИК с оглед изискването те да съответстват на общите Правила за избор на органи за управление в съответствие с чл. 8, ал. 2 от правилата на ЦИК, приети с решение на Академичния съвет на 25.03.2019 г.
 2. Изборите се организират и провеждат съобразно със следния график:
  • от 23 до 25 април 2019 г., от 9,00 до 15,00 ч. в каб. № 440 на ректората се приемат писмени заявления (в свободна форма) от кандидатите за участие в изборите за  представители на студентите и докторантите в Общото събрание.
  • на 25 април 2019 г., след приключване на приема на заявления, в страницата на ЦИК в сайта на ВТУ се обявяват кандидатските листи, в които кандидатите са подредени по факултети, а в рамките на факултетските листи по азбучен ред на личните имена.
  • На 8 май 2019 г. от 9,00 до 15,00 часа в сградите на университета, в обявени на 7 май зали, а също в сградите на Филиала във Враца и Педагогическия колеж в Плевен се провежда гласуването за избор на представители на студентите и докторантите в Общото събрание.
  • На 9 май 2019 г. Инициативният комитет обявява класирането с избраните кандидати и списъкът се представя в ЦИК.
 3. Кандидатите за участие в избора за представители на студентите и докторантите в Общото събрание трябва да имат статус „действащи студенти и докторанти“ съгласно параграф 4д, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗВО, който се доказва с уверение, издадено от Центъра за административно обслужване на студентите и от НИХТИД за докторантите. Подаването на заявленията става лично срещу представяне на лична карта.
 4. Право на глас имат всички студенти от редовно, задочно и дистанционно обучение и всички редовни и задочни докторанти. Гласуването се провежда по основни структурни звена (факултети и колеж в гр. Плевен) и във Филиала на университета в гр. Враца, като за представителите на структурните звена и Филиала в гр. Враца съобразно с определените от ЦИК и публично обявени от Инициативния комитет квоти гласуват само студенти и докторанти от съответното структурно звено.
 5. Сформират се 11 избирателни секции (по една за факултет, една в гр. Плевен и една в гр. Враца), като провеждането на изборите по секции се ръководи от 3-членна комисия от студенти и докторанти, определена с решение на Инициативния комитет. На всяка от комисиите се предоставя разпечатка на всички студенти и докторанти, имащи право на глас за съответната секция. Гласуването става с предоставяне на лична карта за удостоверяване на самоличността, която веднага се връща на гласоподавателя. След упражняване правото на глас гласоподавателят се подписва в списъка на студентите и докторантите, предоставен от УЦАОС.
 6. Всеки от кандидатите в листите има право на един застъпник, който следи за правилното провеждане на изборите и преброяването на гласовете. Името на застъпника се оповестява в заявлението на кандидата.
 7. Инициативният комитет носи цялата отговорност за организацията и провеждането на изборите, за да се спази тайната на вота, а изборите да бъдат честни и свободни. Централната избирателна комисия има право да наблюдава провеждането на изборите в изборния ден и да се самосезира по жалби за нарушения, отправени към нея. За целта ЦИК осъществява в деня на изборите дежурство в своята приемна.
 8. В изборния ден Инициативният комитет открива своя приемна в каб. 204 на ректората, приема жалби относно нарушения или недобра организация, взема отношение по тях и ги предоставя на вниманието на ЦИК.
 9. Цялата документация по организацията и провеждането на изборите се архивира и се предава с протокол за съхранение от ЦИК.
 10. Изборите са открити за журналисти и други предварително заявили се в Инициативния комитет наблюдатели, стига те да не пречат на нормалното им провеждане.
 11. В рамките на изборния ден не се допуска устна и писмена агитация в полза на кандидатите, както и политическа или административна намеса. При нарушения Инициативният комитет е длъжен незабавно да информира ЦИК.

23 април 2019 г.
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТПредседателят на Студентски съвет, на основание решение на Председателството на СС от 8 април 2019 г., определя срок за прием на документи за допълване на квотата на студентите (редовно и задочно обучение) и докторантите в Общото събрание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” на 11 и 12 април (включително) 2019 г. в Студентския информационен център от 14 до 16 часа.

Документите са:

 • подписано заявление по образец;
 • копие на документ, удостоверяващ студентската самоличност (заверена студентска книжка или уверение).

Общо събрание на студентите и докторантите от Педагогически факултет

Съобщение за свикване на Общо събрание на Студентски съвет

Избори за мандат 2018-2020

СПОДЕЛИ В