ГРАФИК за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи, първа и втора сесия за учебната 2018/2019 година

Образователно – квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”:

специалност

 

дата

час

зала

дата

час

зала

Математика и информатика

Информатика

Компютърни науки

Държавен изпит –

I част (задачи)

25.06.2019 г.

9.00

403, 3К

09.09.2019 г.

9.00

403, 3К

Математика и информатика

Информатика

Компютърни науки

Държавен изпит –

II част (теория)

26.06.2019 г.

9.00

403, 3К

10.09.2019 г.

9.00

403, 3К

Математика и информатика

Защита на дипломни  работи

02.07.2019 г.

9.00

102, 3К

12.09.2019 г.

9.00

402, 3К

Информатика

Компютърни науки

Защита на дипломни работи

03.07.2019 г.

9.00

102, 3К

12.09.2019 г.

9.00

306, 3К

КНИГОИЗДАВАНЕ

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

27.06.2019 Г.

9.00

707, 3к

13.09.2019 Г.

9.00

707, 3к

КНИГОИЗДАВАНЕ

бИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Защита на дипломни  работи

26.06.2019 г.

9.00

506, 3к

13.09.2019 г.

10.00

506, 3к


Образователно – квалификационна степен “Магистър”:

специалност

 

дата

час

зала

дата

час

зала

УЕБ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР

Защита на дипломни работи

22.06.2019 г.

10.00

506, 3К

12.09.2019 г.

10.00

506, 3К

Информатика.

Компютърна мултимедия,

Информатика.

Корпоративни мрежови среди,

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ. ПРИЛОЖНИ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Защита на дипломни работи

28.06.2019 г.

10.00

102, 3К

13.09.2019 г.

13.00

306, 3К

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Защита на дипломни работи

21.06.2019 г.

13.00

709, 5К

22.09.2019 г.

13.00

709, 5К

БИД. комуникационен и библиотечен мениджмънт

Защита на дипломни работи

28.06.2019 Г.

10.00

607, 3К

13.09.2019 Г.

12.00

506, 3КСписъка на допуснатите дипломанти ще бъде обявен след изтичане на срока за подаване на молби за допускане.

Молби за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа се подават във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти съответно до: 19.06.2019 г. (за първа сесия) и до 05.09.2019 г. (за втора сесия).

До държавен изпит или защита на дипломна работа се ДОПУСКАТ студенти, които са:

  • положили успешно всички семестриални изпити;
  • изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план (Преддипломна педагогическа практика - за специалност “Математика и информатика” / Специализираща практика за специалностите “Информатика” и “Компютърни науки”, образователно квалификационна степен “бакалавър” / Професионална практика за специалностите “Информатика” и “Компютърни науки”, образователно квалификационна степен “магистър”);

Крайният срок за предаване на готовите дипломни работи (в един екземпляр заедно с едно копие на електронен носител) в съответната катедра е две седмици преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика” И СПАЗВАЙКИ РАЗПОРЕДБИТЕ НА т.6 от Правилата за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет “Математика и информатика” (ФМИ / обучение /ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ и защити на дипломни работи.

Регламентите и конспектите за държавен изпит за съответната специалност са публикувани на интернет страницата на факултета (обучение / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ и защити на дипломни работи).

СПОДЕЛИ В