Автобиография (CV)

Как се пише CV?

 1. Информация за обратна връзка.
  • В това поле напишете името си като го акцентирате използвайки или удебелен шрифт, или малко по-голям шрифт;
  • Напишете пълен пощенски адрес;
  • Изредете телефоните за свръзка с предхождащ ги код за национално избиране.
  • Включете, по възможност, и личната си електронна поща, в случай, че я проверявате редовно. Самият пощенски адрес трябва да звучи достатъчно представително (адреси като zaiobaio@yahoo.com не са желателни).
 2. Образование и допълнителна квалификация (сами преценете кое да е 2. - образованието или прoфесионалния Ви опит. Например ако току що сте завършили или още учите, и нямате достатъчно професионален опит e за предпочитане да е второ образованието)
  • На първо място отбележете университета, в който сте се дипломирали, специалността и съответната образователно-квалификационна степен;
  • Съществено тук е и кога сте започнали и приключили образованието си. Ако все още не сте, редно е да упоменете датата на дипломирането си. От значение е да споменете и средното си образование, в случай че е специализирано (езикова гимназия, математическа гимназия, икономически техникум и т.н.);
  • Допълнителни курсове и придобити сертификати са предимство и следва да бъдат отбелязани;
  • Като по-значим сертификат, шофьорската си книжка може да отделите в самостоятелна секция.
 3. Професионален опит (ако повече се гордеете с професионалните си постижения, отколкото с образованието си, по-добре сложете тази секция на второ място). Тази секция може да бъде организирана по няколко начина:
  • Хронологичен. Изброяват се заеманите от вас длъжности в обратна на хронологичната последователност, т.е. от последната, която сте заели, към първата.
  • Функционален. Изброяването става като се обособяват отделните области, в които сте работили. Този подход е подходящ също и за хора, често сменяли компаниите, в които са работили.
  • За да създадете цялостна представа за професионалния Ви опит, редно е да споменете накратко и типа работа, който сте извършвали, мястото Ви в йерархията – длъжността на която сте били подчинен и позициите, които сте ръководили.
  • Ако се налага съкратете или слейте някои длъжности, за да не оставите впечатлението, че сте човек, който “скача” от една компания на друга и не се задържа дълго на едно място.
  • Не се опитвайте да криете имената на фирмите, за които сте работили. Това оставя впечатлението, че Вие от една страна бихте се компрометирали с тази информация, а от друга, че се съмнявате в професионализма и етиката на новия работодател.
 4. Професионални умения.
  • Естествено е да имате много умения, които да не сте придобили в работната среда. В тази секция може да напишете онези от тях, които имат някакво отношение към работата, за която кандидатствате.
  • Специално място отредете на владеенето на чужди езици и боравенето с компютър.
  • Сами преценете дали да включите шаблонните “комуникационни умения, организационни способности, умението да се управляват хора, аналитичен подход при решаване на проблеми и вземане на решения”.
 5. Допълнителна информация.
  • В днешно време се обсъжда това доколко личната информация може да окаже влияние върху вашия потенциален работодател. Голяма част от работодателите назначават базирайки се на личната информация, т.е. по собствено усмотрение, а не базирайки се на професионалните качества на кандидата. Сами преценете кое точно да направите достояние.
 6. Препоръки.
  • Високо биха били оценени препоръки от Ваши бивши работодатели.
  • Спорно е дали конкретно трябва да посочите препоръчителите си или трябва просто да посочите, че препоръките могат да бъдат предоставени при поискване. В първия случай предимство е, че не оставяте впечатление, че препоръките са “налични при поискване”, защото всичко е подплатено с примери. Ако обаче за Вас има по-голямо значение прегледността на страницата и това CV-то ви да е кратко и прегледно, използвайте втория метод.
  • Предварително поговорете с Вашите препоръчители, за да не бъдат изненадани с обаждания по телефона, като по този начин ще избегнете нежелани конфузни ситуации.
СПОДЕЛИ В