Справочник за прием на докторанти във ВТУ

Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” обявява конкурси за прием и обучение на докторанти за уч. 2023/2024 г. както следва:


Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Конспект

Форми на обучение

Редовна

Задочна

1

2

3 4 5

2

Хуманитарни науки

2.1

Филология

Българска литература (от Освобождението до Първата световна война)

1

Български език (Социолингвистика)

1

Славянски езици (Съвременен руски език – морфология)

1

2.2

История и археология

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна история на балканските народи)

1

История на България  (Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. - Възраждане)

1

История на България (История на българските земи XV-XVII в.)

1

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

1

История на България (Средновековна българска история)

1

Културно-историческо наследство

1

2.3

Философия

История на философията

1

Онтология

1

2.4

Религия и теология

Теология (Християнска философия)

1

Теология (История на БПЦ)

1

Теология (Патрология)

1

3

Социални, стопански и правни науки

3.2

Психология

Обща психология

2

1

3.3

Политически науки

Политология

1

1

Външна политика и дипломация

1

1

3.6

Право

Административно право и административен процес

2

1

Наказателно процесуално право

1

Наказателно процесуално право (Криминалистика)

1

Конституционно право

1

1

Международно право и международни отношения (Международно публично право)

1

Международно право и международни отношения (Международни отношения)

1

Международно право и международни отношения (Право на Европейския съюз)

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

История на правото

2

История на правото (Римско частно право)

1

3.7

Администрация и управление

Икономика и управление (индустрия)

1

3.8

Икономика

Политическа икономия

1

1

8

Изкуства

8.2

Изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство (Графичен дизайн)

1

9

Сигурност и отбрана

9.1.

Национална сигурност

Международна и регионална сигурност

1

ОБЩО:

26

16


В срок два месеца от датата на обявлението (от 12.12.2023 г. до 12.02.2024 г.), кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен носител:

 • заявление до Ректора (Заявление за кандидатстване)
 • автобиография;
 • копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен ”бакалавър” и копие на диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен “магистър“. На всяко копие кандидатът собственоръчно пише „Вярно с оригинала“ и се подписва;
 • допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област.

Приемът на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс и изпит.

Изпитът за всяка докторска програма задължително съдържа писмен и устен компонент. Изпитът се счита за успешно издържан при:

 • получена при писмения компонент оценка най-малко много добър 4.50;
 • получена средна оценка от целия изпит най-малко много добър 5.00.

Изпитът по чужд език се счита за успешно издържан при получена оценка най-малко добър 4.00.

Изпитите ще се проведат през средата на месец март. 

За явяване на първи изпит, таксата е 75 лв. (седемдесет и пет лв.). Може да се внесе в стая 402, Ректорат - в брой или чрез ПОС терминал или по банков път на следната банкова сметка:

 • Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656
 • BIC на банката UNCRBGSF
 • Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Квитанцията за внесена такса се прилага към документите.

При успешно издържан първи изпит по докторската програма се заплаща такса от 55 лв. (петдесет и пет лв.) за явяване на изпит по чужд език.

Документи се приемат в отдел „Докторанти“, Ректорат, етаж 5, кабинет 505.

Може да се изпращат и по физическата поща на следния адрес:

 • Гр. Велико Търново – 5003
 • Ул. „Теодосий Търновски“ № 2
 • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • Ректорат, кабинет 505
 • Отдел „Докторанти“

За справки и повече информация:

 • тел. 062/618-312, от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден;
 • e-mail: doktoranti@ts.uni-vt.bg и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg
СПОДЕЛИ В