Справочник за прием на докторанти във ВТУ

Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” обявява конкурси за прием и обучение на докторанти за уч. 2022/2023 г. както следва:


Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Конспекти

Форми на обучение

Редовна

Задочна

1

2

3 4 5

1

Педагогически науки

1.2

Педагогика

Специална педагогика (Приобщаващо образование)

1

1

Специална педагогика

1

Теория на възпитанието и дидактика

2

История на педагогиката и българското образование

1

Социална педагогика

1

1

1.3

Педагогика на обучението по ...

Методика на обучението по история

1

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

1

 1

Методика на обучението по изобразително изкуство (I-IV клас)

1

Методика на обучението по музика

1

Теория и методика на физическото възпитание и спорта

1

1

2

Хуманитарни науки

2.1

Филология

Български език (Лексикология)

1

Германски езици (Съвременен английски език)

1

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

1

Теория и практика на превода (Корейски език)

1

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература – Литература на английския Ренесанс)

1

2.2

История и археология

Стара история

1

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна история на балканските народи)

1

История на България  (Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. - Възраждане)

1

1

История на България (История на българските земи XV-XVII в.)

1

История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)

1

Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история)

1

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

1

История на България (Съвременна история на България)

1

История на България (Средновековна българска история)

1

Културно-историческо наследство

1

2.3 

Философия

Философия на правото и политиката

1

Онтология

1

2.4

Религия и теология

Теология (Съвременна катехизация)

1

Теология (Религиозно образование)

1

Теология (История на БПЦ)

1

3

Социални, стопански и правни науки

3.2

Психология

Педагогическа и възрастова психология

1

1

Социална психология

1

Обща психология

1

1

 3.3

Политически науки

Политология

2

1

3.4

Социални дейности

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)

1

3.6 

Право

Административно право и административен процес

1

1

Конституционно право

1

1

Гражданско и семейно право

1

Финансово право

1

Теория на държавата и правото

1

Международно право и международни отношения (Международно публично право)

1

1

Международно право и международни отношения (Международни отношения)

1

1

Международно право и международни отношения (Право на европейския съюз)

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

История на правото

1

1

История на правото (Римско частно право)

1

1

3.8

Икономика

Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

4

Природни науки, математика и информатика

4.4

Науки за Земята

Социално-икономическа география

1

4.6 

Информатика и компютърни науки

Информатика

2

1

8

Изкуства

8.2

Изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство    (Теоретични дисциплини)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство    (Графичен дизайн)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Живопис)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Скулптура)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Стенопис)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство  (Църковни изкуства)

1

ОБЩО:

55

23


В срок два месеца от датата на обявлението (от 21.06.2022 г. до 22.08.2022 г. включително), кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD) носител:

 • заявление до Ректора (Заявление за кандидатстване)
 • автобиография;
 • копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен ”бакалавър” и копие на диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен “магистър“. На всяко копие кандидатът собственоръчно пише „Вярно с оригинала“ и се подписва;
 • допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област.

Приемът на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс и изпит.

Изпитът за всяка докторска програма задължително съдържа писмен и устен компонент. Изпитът се счита за успешно издържан при:

 • получена при писмения компонент оценка най-малко много добър 4.50;
 • получена средна оценка от целия изпит най-малко много добър 5.00.

Изпитът по чужд език се счита за успешно издържан при получена оценка най-малко добър 4.00.

Изпитите по докторските програми ще се проведат в периода 10 - 14 октомври 2022 г., а по чужд език - на 17 - 18 октомври 2022 г.

За явяване на първи изпит, таксата е 65 лв. (шестдесет и пет лв.). Може да се внесе в стая 402, Ректорат - в брой или чрез ПОС терминал или по банков път на следната банкова сметка:

 • Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656
 • BIC на банката UNCRBGSF
 • Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Квитанцията за внесена такса се прилага към документите.

При успешно издържан първи изпит по докторската програма се заплаща такса от 45 лв. (четиридесет и пет лв.) за явяване на изпит по чужд език.

Документи се приемат в отдел „Докторанти“, Ректорат, етаж 5, кабинет 505.

През месец август документи ще се приемат от 9.00 до 13.00 часа.

Може да се изпращат и по физическата поща на следния адрес:

 • Гр. Велико Търново – 5003
 • Ул. „Теодосий Търновски“ № 2
 • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • Ректорат, кабинет 505
 • Отдел „Докторанти“

За справки и повече информация:

 • тел. 062/618-312, от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден;
 • e-mail: doktoranti@ts.uni-vt.bg и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg
СПОДЕЛИ В