Педагогическият колеж участва в годишната конференция на РУО - Плевен

На 28 март 2019 г. Педагогическият колеж за пореден път бе любезен домакин и партньор при провеждането на годишната областна конференция „Детската градина и училището – вълшебният свят на децата и учениците”, организирана от Регионалното управление на образованието - Плевен. Тази година конференцията разширява своя обхват, като включва и училищните образователни институции. Във форума участваха над 130 директори и учители от областта с доклади и като слушатели.
Педагозите дискутираха, обменяха опит и споделяха добри практики в четири тематични направления, които традиционно са модерирани от преподаватели от Педагогическия колеж:
  • „Мениджмънт на образователната институция – състояние, проблеми и перспективи в контекста на нормативната уредба и в изпълнение на Националните стратегии на Министерството на образованието и науката в образователните институции“ – модератор: доц. д-р Анелия Рангелова;
  • „Приемственост между детската градина и началното училище – модели на взаимодействие в подготовката на децата за училище за равен шанс и успех“ – модератор: ас. Димитър Новаков;
  • „Качество на обучението    и възпитанието - иновативни  технологии, модели и добри практики на педагогическо взаимодействие в подкрепа и успех за личностното  развитие на децата и учениците“ – модератор: доц. д-р Пенка Марчева;
  • „Сътрудничество с образователните, културните, социалните партньори и заинтересованите страни – модели за междуинституционално координиране и реализиране на успешни образователни политики“ – модератор: ас. Христина Гергова.
В своето приветствие към участниците в конференцията директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов изтъкна нейната значимост като форум, който съдейства за подобряване на сътрудничеството между образователните институции на регионално ниво и заедно с това предоставя възможност на настоящите и бъдещите учители да дискутират по актуални за предучилищното и началното училищно образование въпроси. Началникът на РУО - Плевен г-жа Албена Тотева връчи сертификати на участниците в конференцията.
 
СПОДЕЛИ В