Мотивационно писмо

Мотивационното писмо е изключително важно допълнение към автобиографията, защото тя е малко или много предвидима като форма и съдържание. Предполага се, че писмото Ви дава много по-добра възможност да представите творчески, агресивно и убедително своите силни страни.

 

Как се пише мотивационно писмо?

Информация за обратна връзка (горен десен ъгъл, реда под началото на страницата)

В това поле напишете адреса и телефона (с предхождащ го код за национално избиране), на който желаете да бъдете потърсени и можете да бъдете намерен.

Не забравяйте да включите и e-mail - може би най-удобния начин за обратна връзка. Постарайте се да звучи представително и да го проверявате редовно.

Под адреса се вписва датата, на която е изпратено писмото.

Адрес на фирмата (изписва се на реда след датата, но отляво)

Това е адресът на организацията, до която изпращате мотивационното си писмо. Започва с името на адресата, следва длъжността, която той заема, името на фирмата и пълният й пощенски адрес. Препоръчително е да адресирате писмото до конкретна личност. Ако все пак не Ви е известно име, можете да го адресирате до човека, заемащ определена длъжност (Мениджър Човешки Ресурси, Личен Състав, Отдел Кадри).

Обръщение (един ред след адреса на фирмата)

Тук се вписва добре познатото ни “Уважаеми Г-н/Г-жа … “ като на мястото на точките е името на адресата.

Основна част (два реда под обръщението)

Първи - въвеждащ параграф. Споменете причината за Вашето писмо и откъде сте научили за предоставената възможност за работа в тяхната фирма (от обява, приятел и др.), назовете длъжността, за която кандидатствате.

Основен текст - най-често се състои от два параграфа. В първия е най-подходящо да включите повече информация за Вашите умения и качества, а във втория - защо се интересувате от длъжността, компанията, продуктите и услугите, които тя предлага. Задължително отбележете с какво Вие ще допринесете за организацията. Това е възможност да “продадете” Вашите умения, възможности, качества, опит и постижения. Ако учите в момента или току що сте завършили, обяснете защо Вашето образование ви дава необходимата квалификация за длъжността. Ако вече имате натрупан опит и практика, отбележете какви са силните ви страни и постижения. Ако е необходимо включете детайли и обяснения, които не са споменати в автобиографията. Отбележете какво Вие можете да направите за организацията, а не какво тя може да Ви предложи. Убедете работодателя, че Вие сте подходящият човек.

Заключителен параграф. В този параграф споменете, че ще се свържете с тях до няколко дни, за да проверите дали са получили Вашето писмо и автобиография. Проявете готовност за лично интервю в удобно за тях време. Завършете писмото с нещо, което би окуражило техния интерес и отговор. Благодарете им за отделеното време и внимание.

И естествено добавете “С уважение /вашето име и фамилия /” (два реда под основната част). Ако изпращате писмото по пощата е препоръчително да напишете името си на ръка, но в никакъв случай не се подписвайте.


 

СПОДЕЛИ В