Образователни програми във Филологическия факултет

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРЕСТИЖЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО, ЛИТЕРАТУРНО И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ОБРАЗОВАНИЕ


 

чужди езици:

 • английски, албански, арабски,
 • гръцки, италиански, испански,
 • китайски, корейски, немски,
 • нидерландски, полски, португалски,
 • румънски, руски, словашки,
 • сръбски и хърватски, френски,
 • японски;
 • български като чужд
 • български език, българска литература и култура

 • журналистика и връзки с  обществеността

 • програми за обучение на чуждестранни студенти
  (на английски и руски език)
 • магистърски програми
 • докторантури
 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ С ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСПЕШНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
(бакалавърска образователно-квалификационна степен)

 • Българска филология (филолог, учител или редактор); редовно и задочно обучение
 • Английска филология (филолог, учител или  преводач); редовно обучение
 • Балканистика (гръцки и румънски език с трети, албански или сръбски език) – филологическа или историческа специализация; редовно обучение
 • Германистика (филолог,  учител или  преводач с немски език); редовно обучение
 • Романистика (френски език с испански или италиански или португалски – филолог, учител или  преводач); редовно обучение
 • Русистика (руски език и втори чужд език по избор: филолог, учител или  преводач); редовно обучение
 • Славистика (полски или словашки или сръбски/хърватски език и втори чужд език по избор: филолог,  преводач); редовно обучение
 • Приложна лингвистика с два чужди езика  (преводачески профил); редовно обучение
 • Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; редовно обучение
 • Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации; редовно обучение
 • Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения; редовно обучение
 • Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии; редовно обучение
 • Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; редовно обучение

първи чужд език (изучаван в средното училище до ниво В1+): английски, испански, китайски, немски, руски, френски

втори чужд език (с изучаване от нулево ниво): албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, корейски, немски, нидерландски, новогръцки, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски и хърватски, френски, японски, български като чужд


УЧИТЕЛСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ (ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...
– учебни предмети от 5 до 12 клас):

 

 • Български език и история; редовно и задочно обучение
 • Български език и география; редовно и задочно обучение
 • Български език и чужд език (английски, новогръцки, испански, китайски, немски, руски, френски, японски); редовно обучение
 • Български език и информационни технологии (във Филиал на ВТУ – гр. Враца); редовно обучение

МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ

 • Връзки с обществеността; редовно и задочно обучение
 • Журналистика; редовно и задочно обучение

 

Чрез Европейската програма Еразъм+ за студентска и преподавателска мобилност и с програмите за междууниверситетско сътрудничество се предоставят възможности за семестриални обучения и практики в университети и институции извън страната.

 

ТЕЗИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ДАВАТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ
за работа в областта на образованието, международните отношения и превода, бизнес комуникациите, туризма, медиите, връзките с обществеността, маркетинговите комуникации, културния живот, неправителствения сектор; за обработка на информация в секторите информационни технологии, сигурност, държавна администрация; за  изследователски занимания.

 

ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХА СА:

 • квалифицираните преподаватели и чуждестранните лектори;
 • обучение в 16 чуждоезикови центъра и в други специализирани кабинети;
 • гъвкавите форми на обучение по международни стандарти;
 • възможността за обучение в страните, чиито езици се изучават по програми за образователен обмен (програми на ЕС, на фондации и правителства);
 • множеството извънаудиторни събития, които подпомагат обучението;
 • стажовете и летните практики, които дават умения за работа в реална среда.

Условията за прием можете да узнаете на сайта на Бюрото за кандидатстудентска информация (признаване на оценки от матури и международни езикови сертификати, университетски и факултетски изпити, балообразуване):

 • www.uni-vt.bg → Бюро за кандидатстудентска информация

или


ВАШИЯТ ИЗБОР ВИ ДАВА ОЩЕ:

 • Предимство в конкурентна среда  чрез комбинацията от международен и рядък език.
 • Доходи по време на следването чрез стажове в партньорски фирми.
 • Възможности да продължите обучението си в акредитирани магистърски програми.
 • Живот в един от най-красивите градове на България.
 • Възможности за творчески изяви и разнообразно прекарване на свободното време.
 • Възможности за спорт и забавления.

Информация за образователни програми, обучаващи катедри, езикови и библиотечни центрове може да откриете на страницата на Филологическия факултет, както и на www.uni-vt.bg → обучение, е-каталог на образователните програми на ВТУ.


ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТ и КАЧЕСТВО във висше училище в БЪЛГАРИЯ!

СПОДЕЛИ В