Обучение по български език като чужд

Катедра „Български език като чужд“ към Департамента за езиково обучение осигурява езикова и специализирана подготовка на чуждестранни граждани. Обучението за придобиване на езикови и специализирани знания е с продължителност 9 месеца (от началото на месец октомври до края на месец юни) и се извършва в учебни групи с численост не повече от 10 души.

Езиковата и специализираната подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при минимален хорариум, както следва: 1. за хуманитарните специалности – български език или език, на който ще се провежда обучението – 800 учебни часа; 2. за всички останали специалности – български език или език, на който ще се провежда обучението – 650 учебни часа, и специализирани учебни дисциплини – 350 часа. Обучението по български език завършва с писмен и устен изпит, който се полага пред комисия. Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия.

На лицата, успешно завършили езиковата и специализираната подготовка, се издава свидетелство за владеене на български език според Общата европейска езикова рамка за нива А, В или С. Чуждестранните граждани, които владеят български език могат да се явят на изпитите, без да са преминали езикова подготовка.

СПОДЕЛИ В