История

Департаментът за езиково обучение (ДЕО) е основно звено на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. ДЕО провежда целогодишно обучение по български език на чуждестранни граждани, а също и обучение по 20 чужди езика.

Вече близо 40 години през месеците юли и август департаментът организира Международен летен семинар по български език и култура за чуждестранни граждани, в който годишно участват повече от 100 души.

Департаментът провежда езикова и специализирана подготовка на чужденци, които желаят да станат студенти във Великотърновския университет или в друг български университет. Обучението изцяло е съобразено с българските държавни изисквания. Продължителността на обучението е 9 месеца (от началото на месец октомври до края на месец юни). Обучението се провежда в модерни езикови кабинети по специално разработена система от учебници и помагала и завършва с полагане на изпит, след което лицата получават сертификат за владеене на български език според Европейската езикова рамка за нива А, В и С.

Катедра „Чуждоезиково обучение” е структура в Департамента за езиково обучение на ВТУ. Осигурява изучаването на чужди езици във всички факултети на университета без специализираните езикови специалности на Филологическия факултет. С изграден през годините опитен  преподавателски състав, катедрата провежда чуждоезиковото обучение в рамките на различни хуманитарни, природо-научни и обществени специалности в редовна и задочна форма на обучение. Преподават се основните европейски езици съгласно предвидените в учебния план на всеки факултет обем, форма и изборност на чужд език. Катедрата организира също и факултативни (със свободно записване) курсове по чужди езици както за студенти, преподаватели и служители на университета, така и за външни лица. Издава се университетски сертификат за владеене на чужд език в съответствие с европейската езикова рамка.

СПОДЕЛИ В