Колежанска атестационна комисия

Избрана с решение на Съвета на колежа (протокол № 8 от 18.07.2023 г.) и утвърдена със заповед на Ректора на ВТУ № РД-10-1540 от 4.08.2023 г.

Председател:

  • проф. д-р Пенка Илиева Марчева

Членове:

  1. доц. дн Йосиф Ясенов Нунев
  2. доц. д-р Росица Борисова Пенкова
  3. Кристина Анатолиева Стефанова - студент
  4. Гергана Христова Кръстева - директор на ДГ "Снежанка" – Плевен
СПОДЕЛИ В