ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Съдържанието на учебните дисциплини в програмата е съобразено с практическата реализация на специализантите в сектора за сигурност в органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление; в службите за сигурност и обществен ред; в частния, банковия и застрахователния сектор. Целта в обучението е специализантите да придобият знания, умения и компетенции по изготвяне, маркиране, предоставяне и обмен на класифицирана информация; по декласифициране и унищожаване  на класифицирана информация; по статут и защита на лични данни; по кибер- и криптоинформация.
В хода на учебния процес специализантите усвояват основите на регионалната политика на риска; базовите понятия, факторите, методиката и количествените оценки, както и управлението на рискови ситуации. Обучението предлага актуална методология и инструментариум за управление на риска за регионалните политики на държавните учреждения. Специализантите се запознават с методите за сравнителен анализ, с избора на методология, с количествения и качествения анализ на рискови ситуации. Те усвояват процедури за управление на конкретни рискови ситуации и разработване на планове и документи за управление на риска; запознават се с решени практически задания (задачи с отговор за тренинг) и получават практически задания за самостоятелна работа.
Завършилите успешно курса на обучение специализанти придобиват професионална квалификация длъжностно лице по защита на данните (DPO).

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В