Публична лекция на тема "Правата на децата и модел за детско участие в политиката на България"

На 15 ноември 2016 г. председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева изнесе академична лекция на тема: „Правата на децата и модел за детско участие в политиката на България” пред студентите и преподавателите от Педагогически колеж – Плевен.


 
 

Г-жа Кънева разказа за работата на ДАЗД и за главните задачи, определящи политиката на държавните структури по отношение на децата и основните им права.


 
 

За бъдещите педагогически специалисти бе интересно да научат за създадения по инициатива именно на Държавната агенция Съвет на децата – консултативен орган към МС, който на практика реализира идеята за активно детско участие в работата на държавата по закрила на децата и осигуряване на адекватни условия за тяхното развитие и по-добро бъдеще.


 
 

Председателят на ДАЗД очерта най-важните приоритети, стоящи пред Агенцията, между които: създаване на оптимален синхрон между всички държавни органи за защита и закрила на децата и разширяване обхвата на дейностите по закрила чрез включване на всички деца, не само тези в риск и неравностойно положение. Г-жа Офелия Кънева изрази желание и готовност за пълноценно сътрудничество между ДАЗД и академичните среди в лицето на преподавателите и студентите, които биха могли да бъдат важен партньор при осъществяване на иновативни стратегии и практики по прилагане политиките за закрила на децата.


 
 
СПОДЕЛИ В