Образование и професионална квалификация, необходима за заемане на длъжности на педагогически специалисти

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Издадена от министъра на образованието и науката, oбн., ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г.

Раздел II

Длъжности и функции на педагогическите специалисти. Изисквания за заемане на длъжностите в системата на предучилищното и училищното образование

Чл. 10. Длъжността "учител" в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие се заема от лица, придобили висше образование и професионална квалификация "учител", съгласно приложение № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 10

Длъжност

Професионално направление от област на висшето образование

Специалност

Присъдена професионална квалификация

Придобита допълнителна професионална квалификация

Документ за владеене на чужд език на ниво В2, С1 или С2 от Общата европейска езикова рамка

1

2

3

4

5

6

7

1.

Учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище

педагогика

предучилищна педагогика

детски учител

 

 

педагогика

предучилищна педагогика и чужд език

детски учител

 

педагогика

предучилищна и начална училищна педагогика

детски и начален учител

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

детски учител

теория и управление на образованието

всички специалности

педагог, учител

детски учител

педагогика на обучението по...

всички специалности

педагог, учител

детски учител

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Учител по музика в детска градина

педагогика

музикална педагогика

учител по музика

детски учител

 

педагогика на обучението по...

музика

учител по музика

 

педагогика

предучилищна педагогика

детски учител

музика

педагогика

предучилищна и начална училищна педагогика

детски и начален учител

музика

педагогика

всички специалности

педагог, учител

музика, детски учител

музикално и танцово изкуство

всички специалности

музикален изпълнител

детски учител

3.

Учител в началния етап на основното образование,

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в I - IV клас

3.1.

Учител в начален етап на основното образование

педагогика

начална училищна педагогика

начален учител

 

 

педагогика

начална училищна педагогика с чужд език

начален учител и начален учител по чужд език

 

педагогика

начална училищна педагогика с информационни технологии

начален учител по информационни технологии

 

педагогика

предучилищна и начална училищна педагогика

детски и начален учител

 

педагогика

педагогика

педагог, учител

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

начален учител

теория и управление на образованието

всички специалности

педагог, учител

начален учител

педагогика на обучението по...

всички специалности

учител по...

начален учител

филология

всички специалности

учител по...

начален учител

3.2.

Учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране

информатика и компютърни науки

всички специалности

учител по информатика и информационни технологии

начален учител

педагогика на обучението по…

всички специалности, включващи информатика

учител по информатика и информационни технологии

начален учител

3.3.

Учител, чужд език в начален етап на основното образование

филология

всички специалности

филолог, преводач, учител по чужд език

 

филология

всички специалности

филолог, преводач

учител по чужд език

филология

всички специалности

филолог, преводач, учител по чужд език

учител по друг чужд език

педагогика на обучението по ...

всички специалности

педагог, учител по чужд език

 

педагогика на обучението по ...

всички специалности

учител по чужд език

 

педагогика на обучението по ...

всички специалности

учител по ...

учител по чужд език

педагогика

всички специалности

педагог, учител

учител по чужд език

от области на висшето образование: хуманитарни науки; природни науки, математика и информатика; социални,стопански и правни науки; изкуства

съответстваща на учебния предмет

учител по..., историк, психолог и др.

учител по чужд език

филология

приложна лингвистика

филолог, преводач, учител по чужд език

учител по .......език

3.4.

Учител по религия начален етап на основното образование I-IV клас

педагогика

всички специалности

начален учител, детски и начален учител

учител по религия

3.5.

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в I - IV клас

всички посочени по т.3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

всички посочени по т.3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

всички посочени по т.3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

всички посочени по т.3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

4.

Учител в занимания по интереси, в центровете за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

4.1.

Учител, чужд език в занимания по интереси

филология

всички специалности

филолог, преводач, учител по чужд език

 

 

филология

всички специалности

филолог, преводач

учител по чужд език

от области на висшето образование: хуманитарни науки; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки, изкуства, технически науки

всички специалности

учител по…, историк, психолог, икономист, социолог, юрист, журналист, архитект и др.

учител по чужд език

4.2.

Учител по музика в занимания по интереси

педагогика, педагогика на обучението по...

музикална педагогика, музика

учител по музика

 

 

педагогика

всички специалности

педагог, детски и начален учител

учител по музика

музикално и танцово изкуство

всички специалности

музикален изпълнител

учител

4.3.

Учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в занимания по интереси

педагогика на обучението по...

изобразително изкуство, технологии

учител по изобразително изкуство, учител по техника и технологии

 

изобразително изкуство, теория на изкуствата

всички специалности

художник, изкуствовед и др.

учител по…

педагогика

всички специалности

педагог

учител по…

технически науки

специалности, свързани с дизайн

дизайнер

учител по …

4.4.

Учител, кино и фотоизкуство в занимания по интереси

от области на висшето образование: хуманитарни науки; технически науки, изкуства, обществени комуникации и информационни науки

всички специалности

фотограф, актьор, режисьор, полиграфист,

изкуствовед, художник, журналист, оператор и др.

учител / учител по….

4.5.

Учител, танцово изкуство в занимания по интереси

от област на висшето образование изкуства

всички специалности

учител по…, хореограф, актьор, корепетитор, оператор, изпълнител и др.

 

учител по…,хореограф

4.6.

Учител, театрално изкуство в занимания по интереси

от области на висшето образование: хуманитарни науки; технически науки, изкуства

всички специалности

учител по…, актьор, режисьор, оператор, драматург, изпълнител и др.

учител по …

4.7.

Учител по информационни технологии в занимания по интереси

от области на висшето образование: хуманитарни науки; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки, технически науки

всички специалности

учител по…, математик, историк, психолог, икономист, социолог, журналист и др.

учител по информатика, учител по информационни технологии, учител по информатика и информационни технологии

4.8.

Учител, литературно творчество в занимания по интереси

филология, педагогика на обучението по…

всички специалности

 

филолог, учител по…език

 

4.9.

Учител, природо- математически учебни предмети в занимания по интереси

от области на висшето образование: природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки; технически науки

всички специалности

учител по…, математик, биолог, еколог, физик, химик, социолог, инженер, и др.

учител по математика или учител по физика или учител по биология или учител

по химия или учител

по човекът и природата

4.10.

Учител, селскостопански учебни предмети, екология и опазване на околната среда в занимания по интереси

от области на висшето образование: аграрни науки и ветеринарна медицина; природни науки; математика и информатика

всички специалности

химик, еколог, агроном, биолог и др.

учител/ учител по….

4.11.

Учител, спортни дейности и туризъм в занимания по интереси

от области на висшето образование: здравеопазване и спорт; туризъм

всички специалности

учител по физическо възпитание и спорт, спортна журналистика, треньор по вид спорт др.

учител по …

4.12.

Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси

от области на висшето образование: хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки

всички специалности

учител по…, историк, психолог, икономист, философ, филолог, социолог, юрист, журналист, и др.

учител по …

5.

Учител по общообразователна подготовка в V-ХII клас,

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в V-VII клас

5.1.

Учител, общообразователен учебен предмет - Български език и литература

филология

българска филология

учител по български език и литература

 

 

филология

всички специалности

учител по български език и литература

 

филология, педагогика на обучението по…

всички специалности

филолог, учител по...

учител по български език и литература

филология

всички специалности

филолог

учител по български език и литература

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи български език и литература

учител по български език и литература

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

учител по български език и литература

5.2.

Учител, общообразователен учебен предмет - Чужд език

филология

всички специалности

филолог, преводач, учител по чужд език

 

 

филология

всички специалности

филолог, преводач

учител по чужд език

филология

всички специалности

филолог, преводач, учител по чужд език

учител по друг чужд език

педагогика на обучението по ...

всички специалности

педагог, учител по чужд език

 

педагогика на обучението по ...

всички специалности

учител по ... и/или учител по чужд език

 

педагогика на обучението по ...

всички специалности

учител по ...

учител по чужд език

педагогика

всички специалности

педагог, учител

учител по чужд език

от области на висшето образование: хуманитарни науки; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки; изкуства

съответстваща на учебния предмет

учител по..., историк, психолог и др.

учител по чужд език

от области на висшето образование: хуманитарни науки; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки; изкуства

 

всички специалности

учител по..., историк, психолог, икономист, социолог, юрист, журналист, инженер, архитект и  др.

учител по чужд език

филология

приложна лингвистика

филолог, преводач, учител по чужд език

учител по ...език

5.3.

Учител, общообразователен учебен предмет – Математика

математика

математика

учител по математика

 

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи математика

учител по математика

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

учител по математика

математика

всички специалности

математик и др.

учител по математика

информатика и компютърни науки

всички специалности

информатик и др.

учител по математика

физически науки

всички специалности

физик и др.

учител по математика

от област на висшето образование технически науки

всички специалности

инженер и др.

учител по математика

икономика

всички специалности

икономист, счетоводител, финансист и др.

учител по математика

5.4.

Учител, общообразователен учебен предмет - Информатика и информационни технологии, включително и компютърно моделиране в III- IVклас

информатика и компютърни науки

всички специалности

учител по информатика

 

информатика и компютърни науки

всички специалности

информатик

учител по информатика и/или учител по информационни технологии

математика

математика

учител по математика

учител по информатика и/или учител по информационни технологии

математика

всички специалности

математик и др.

учител по информатика и/или учител по информационни технологии

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи информатика и информационни технологии

учител по информатика и информационни технологии или учител по информационни технологии

 

математика и информатика

всички специалности

учител по ...

учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

физически науки

всички специалности

учител по физика/учител по физика и астрономия

учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

от област на висшето образование технически науки

всички специалности

инженер

учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

от област  на висшето образование- икономика

всички специалности

икономист, счетоводство и контрол, финансист и др.

учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

икономика

всички специалности

икономист

информатика и информационни технологии

5.5.

Учител, общообразователен учебен предмет – История и цивилизации

история и археология

всички специалности

учител по история/учител по история и цивилизации

 

история и археология

всички специалности

историк или др.

учител по история/учител по история и цивилизации

педагогика

история

педагог, учител по история/учител по история и цивилизации

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

учител по история/учител по история и цивилизации

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи история

учител по история/учител по история и цивилизации

 

науки за земята

всички специалности

географ и/или учител по география/учител по география и икономика, учител

учител по история/учител по история и цивилизации

религия и теология

всички специалности

богослов и/или учител по…

учител по история/учител по история и цивилизации

философия

всички специалности

философ и/или учител по…

учител по история/учител по история и цивилизации

социология, антропология и науки за културата

всички специалности

етнолог и др.

учител по история/учител по история и цивилизации

5.6.

Учител, общообразователен учебен предмет - География и икономика

науки за земята

география

учител по география/учител по география и икономика

 

науки за земята

география

географ

учител по география/учител по география и икономика

педагогика

всички специалности

педагог, учител по…

учител по география/учител по география и икономика

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи география

учител по география/учител по география и икономика

 

история и археология

всички специалности

историк, археолог, етнограф, учител по... и др.

учител по география/учител по география и икономика

туризъм

всички специалности

туризъм и др.

учител по география/учител по география и икономика

науки за земята

всички специалности

геолог и др.

учител по география/учител по география и икономика

икономика

всички специалности

икономист и др.

учител по география/учител по география и икономика

5.7.

Учител, общообразователен учебен предмет - Етика и право до учебната 2018/2019 година, включително

философия

всички специалности

учител по философия

 

философия

всички специалности

философ и др.

учител по етика и право

психология

всички специалности

учител по…

 

психология

всички специалности

психолог и др.

учител по етика и право

социология, антропология и науки за културата

всички специалности

социолог и др.

учител по етика и право

право

право

юрист

учител по етика и право

5.8.

Учител, общообразователен учебен предмет - Философия

философия

философия

учител по философия

 

философия

всички специалности

философ и др.

учител по философия

психология

всички специалности

психолог и др.

учител по философия

социология, антропология и науки за културата

всички специалности

социолог и др.

учител по философия

религия и теология

всички специалности

учител по…

учител по философия

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи философия

учител по философия

 

педагогика

педагогика

педагог, учител по философия

 

право

право

юрист

учител по философия

5.9.

Учител, общообразователен учебен предмет - Гражданско образование от учебната 2020/2021 година

(Свят и личност до учебната 2021/2022 година, включително)

философия

всички специалности

учител по философия

 

философия

всички специалности

философ и др.

учител по философия

социология, антропология и науки за културата

всички специалности

социолог и др.

учител по философия или учител по гражданско образование

психология

всички специалности

психолог, учител по... и др.

учител по философия или учител по гражданско образование

педагогика

педагогика

педагог

учител по философия

или учител по гражданско образование

политически науки

политология

политолог и др.

учител по гражданско образование

история и археология

всички специалности

учител по история/учител по история и цивилизации

 

история и археология

всички специалности

историк или др.

учител по история/учител по гражданско образование

науки за земята

география

учител по география/учител по география и икономика

 

науки за земята

география

географ или др.

учител по география/учител по гражданско образование

педагогика

история

педагог, учител по история/учител по история и цивилизации

 

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи история, философия, география

учител по история/ учител по история и цивилизации, учител по философия, учител по география/учител по география и икономика

 

право

право

юрист

учител по философия или учител по гражданско образование

5.10.

Учител, общообразователен учебен предмет – Физика и астрономия

физически науки

всички специалности

учител по физика/учител по физика и астрономия

 

физически науки

всички специалности

физик и др.

учител по физика/учител по физика и астрономия

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи физика

учител по физика/учител по физика и астрономия

 

математика

всички специалности

учител по математика

учител по физика/учител по физика и астрономия

химически науки

всички специалности

химик и/или учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

учител по физика/учител по физика и астрономия

от област на висшето образование технически науки

всички специалности

инженер

учител по физика/учител по физика и астрономия

5.11.

Учител, общообразователен учебен предмет - Химия и опазване на околната среда

химически науки

всички специалности

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

 

химически науки

всички специалности

химик и др.

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

педагогика на обучението по ...

всички специалности, включващи химия

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

 

физически науки

всички специалности

учител по физика/учител по физика и астрономия

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

биологически науки

всички специалности

учител по биология/учител по биология и здравно образование

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

 

всички специалности

биолог, еколог и др.

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

химични технологии

всички специалности

инженер-химик, технолог и др.

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

биотехнологии

всички специалности

биотехнолог, инженер и др.

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

хранителни технологии

всички специалности

технолог, инженер и др.

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

фармация

фармация

фармацевт

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

5.12.

Учител, общообразователен учебен предмет - Биология и здравно образование

биологически науки

всички специалности

учител по биология/учител по биология и здравно образование

 

биологически науки

всички специалности

биолог, еколог и др.

учител по биология/учител по биология и здравно образование

педагогика на обучението по ...

всички специалности, включващи биология

учител по биология/учител по биология и здравно образование

 

биотехнологии

всички специалности

биотехнолог

учител по биология/учител по биология и здравно образование

медицина

медицина

лекар

учител по биология/учител по биология и здравно образование

растениевъдство

всички специалности

агроном и др.

учител по биология/учител по биология и здравно образование

животновъдство

всички специалности

зооинженер и др.

учител по биология/учител по биология и здравно образование

ветеринарна медицина

ветеринарна медицина

ветеринарен лекар

учител по биология/учител по биология и здравно образование

фармация

фармация

фармацевт

учител по биология/учител по биология и здравно образование

5.13.

Учител, общообразователен учебен предмет – Човекът и природата

педагогика на обучението по...

физика и химия

учител по физика/учител по физика и астрономия, учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

 

педагогика на обучението по...

химия и биология

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда, учител по биология/учител по биология и здравно образование

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

учител по човекът и природата

педагогика

всички специалности, включващи, химия, физика и биология

учител по човекът и природата

 

физически науки

всички специалности

учител по физика/

учител по физика и астрономия/

учител по човекът и природата

 

химически науки

всички специалности

учител по химия/ учител по химия и опазване на околната среда/ учител по човекът и природата

 

биологически науки

всички специалности

учител по биология/ учител по биология и здравно образование/ учител по човекът и природата

 

5.14.

Учител, общообразователен учебен предмет - Технологии и предприемачество

педагогика на обучението по...

педагогика на обучението по техника и технологии

учител по техника и технологии /учител по технологии и предприемачество

 

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи география

учител по география/учител по география и икономика

учител по техника и технологии /учител по технологии и предприемачество

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи химия

учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

учител по техника и  технологии /учител по технологии и предприемачество

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи физика

учител по физика/учител по физика и астрономия

учител по техника и технологии /учител по технологии и предприемачество

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи информатика

учител по математика/учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

учител по техника и технологии /учител по технологии и предприемачество

от област на висшето образование технически науки

всички специалности

инженер и др.

учител по техника и технологии /учител по технологии и предприемачество

педагогика

всички специалности

педагог, учител

учител по техника и технологии /учител по технологии и предприемачество

науки за земята

география

учител по география/учител по география и икономика

учител по техника и технологии /учител по технологии и предприемачество

химически науки

всички специалности

учител по

химия/учител по химия и опазване на околната среда

учител по техника и технологии /учител по технологии и предприемачество

физически науки

всички специалности

учител по физика/учител по физика и астрономия

учител по техника и технологии/учител по технологии и предприемачество

информатика и компютърни науки

всички специалности

учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

учител по техника и технологии /учител по технологии и предприемачество

икономика

всички специалности

учител

 

педагогика на обучението по…

всички специалности, включващи информатика или информационни технологии

учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

учител по технологии и предприемачество

5.15.

Учител по Предприемачество

икономика

икономика

учител по икономика

 

икономика

всички специалности

икономист

учител по икономика

педагогика на обучението по...

всички специалности, включващи география

учител по география/учител по география и икономика

учител по икономика

науки за земята

география

учител по география/ учител по география и икономика

учител по икономика

науки за земята

всички специалности

географ, геолог и др.

учител по икономика

обществени комуникации и информационни науки

всички специалности

обществени комуникации и информационни науки и др.

учител по предприемачество

администрация и управление

всички специалности

администрация и управление и др.

учител по предприемачество

политически науки

политология

политолог и др.

учител по предприемачество

право

право

юрист

учител по предприемачество

туризъм

всички специалности

туризъм и др.

учител по предприемачество

педагогика на обучението по ...

всички специалности, включващи география

учител по технологии и предприемачество

учител по икономика

педагогика на обучението по ...

всички специалности, включващи информатика или информационни технологии

учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

учител по предприемачество

5.16.

Учител по Религия

религия и теология

всички специалности

богослов, учител по богословие (религия)

 

религия и теология

всички специалности

богослов

учител по религия

философия

всички специалности

философ, учител по философия

учител по религия

история и археология

всички специалности

историк, учител по история/учител по история и цивилизации

учител по религия

педагогика на обучението по…

всички специалности, включващи философия или история , начална училищна педагогика

учител по философия, учител по история/ учител по история и цивилизации, начален учител

учител по религия

5.17.

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в V- VII клас

Всички посочени по т.5, т.6 и т.7.

Всички посочени по т.5, т.6 и т.7.

Всички посочени по т. 5, т. 6 и т. 7.

Всички посочени по т.5, т.6 и т. 7.

педагогика

всички специалности

педагог, учител

 

теория и управление на образованието

всички специалности

педагог, учител

 

педагогика на обучението по…

всички специалности

учител по…

 

 

6.

 

Учител по общообразователна подготовка в I-ХII клас

6.1.

Учител, общообразователен учебен предмет - Музика - I-XII клас

педагогика

музикална педагогика

учител по музика

 

 

педагогика на обучението по...

музика

учител по музика

 

педагогика

всички специалности

педагог

учител по музика

6.2.

Учител, общообразователен учебен предмет - Изобразително изкуство - I-XII клас

педагогика на обучението по...

изобразително изкуство

учител по изобразително изкуство

 

 

изобразително изкуство

всички специалности

художник и др.

учител/учител по изобразително изкуство

 

теория на изкуствата

всички специалности

изкуствовед и др.

учител по изобразително изкуство

 

педагогика

всички специалности

педагог

учител по изобразително изкуство

 

технически науки

специалности, свързани с дизайн

дизайнер

учител/учител по изобразително изкуство

 

6.3.

Учител, общообразователен учебен предмет - Физическо възпитание и спорт - I-XII клас

педагогика на обучението по ...

всички специалности

учител по физическо възпитание/ учител по физическо възпитание и спорт

 

 

спорт

всички специалности

треньор по вид спорт

учител по физическо възпитание и спорт

 

обществено здраве, здравни грижи

всички специалности

кинезитерапевт и др.

учител по физическо възпитание/учител по физическо възпитание и спорт

 

7.

Учител по общообразователен учебен предмет на чужд език в гимназиална степен на средното образование

7.1.

Учебен предмет от общообразователна та подготовка на чужд език (английски, испански, италиански, немски, руски или френски език)

съответстващо на посочените в т. 5.3. до т. 5.12 и т. 5.15 и т. 6.

съответстваща на посочените в т. 5.3. до т. 5.12 и т. 5.15 и т. 6.

учител по съответния учебен предмет

учител по чужд език

 

съответстващо на посочените в т. 5.3. до т. 5.12 и т. 5.15 и т. 6.

съответстваща на посочените в т. 5.3. до т. 5.12 и т. 5.15 и т. 6.

учител по съответния учебен предмет

 

1.Документ, издаден от културен институт или образователна служба към посолството на чужда държава, или от българска институция, упълномощена от чуждестранни културни институти да провежда международно признати

изпити по езика, или легализиран документ от чуждестранно висше училище.

 

2. Документ от българско висше училище за сертифициране на езиково ниво,

чрез едногодишно обучение.

 

съответстващо на посочените в т. 5.3. до т. 5.12 и т. 5.15 и т. 6

съответстваща на посочените в т. 5.3. до т. 5.12 и т. 5.15 и т. 6..

учител по съответния учебен предмет

 

1. Диплома за средно образование, издадена от профилирана гимназия или от средно училище с паралелка с профил "чужди езици" или документ за владеене на чужд език на ниво В2, С1 или С2 от Общата европейска езикова рамка.

филология

съответстваща на преподавания чужд език

филолог, учител по чужд език

учител по съответния учебен предмет от т. 5.3. до т. 5.12 и т. 5.15 и т. 6.

 

8.

Учител по специализирана подготовка в спортните училища

8.1.

Учител спортна подготовка

спорт

спорт

треньор по вид спорт

 

 

педагогика на обучението по ...

физическо възпитание

учител по физическо

възпитание/учител по физическо възпитание

треньор по вид спорт

 

 

и спорт

 

спорт

всички специалности

спортен мениджър, спортен коментатор, спортен журналист

треньор по вид спорт или магистър по спорт за високи постижения

спорт

всички специалности

педагог, учител и др.

треньор по вид спорт или магистър по спорт за високи постижения

9.

Учител по професионална подготовка в професионалното образование

9.1.

Учител, теоретично обучение, учител, практическо обучение

от област на висшето образование технически науки

всички специалности

инженер  и др.

учител

 

от област на висшето образование социални, стопански и правни науки

всички специалности

икономист и др.

учител

от област на висшето образование аграрни науки и ветеринарна медицина

всички специалности

агроном и др.

учител

от област на висшето образование здравеопазване и спорт

всички специалности

треньор/ учител по…и др.

 

от област на висшето образование изкуства

всички специалности

художник и др.

учител по съответното изкуство

9.2.

Учител по учебен предмет "Чужд език по професията"

филология

съответстваща на преподавания чужд език

филолог, учител по чужд език

 

 

съответстващо на посочените в т. 5.

съответстваща на изучаваните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение

 

учител по чужд език

съответстващо на посочените в т. 5

съответстваща на изучаваните  професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение

 

 

  1. Документ, издаден след успешно положен изпит в културен институт или образователна служба към посолството на чужда държава, или от българска институция, упълномощена от чуждестранни културни институти да провежда международно признати изпити по езика, или легализиран документ от чуждестранно висше училище.
  2. Документ от висше училище за сертифициране на езиково ниво чрез едногодишно обучение

съответстващо на посочените в т. 5

съответстваща на изучаваните  професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение

учител по…

 

Диплома за средно образование, издадена от профилирана гимназия или от средно училище с паралелка с профил "чужди езици"

9.3.

Учител методик

от област на висшето образование  технически науки

всички  специалности

инженер и др.

учител по …

от област на висшето образование  социални, стопански и правни науки

всички  специалности

икономист и др.

учител по …

от област на висшето образование аграрни науки и ветеринарна медицина

всички  специалности

агроном и др.

учител по …

от област на висшето

образование  здравеопазване и спорт

всички  специалности

треньор /учител по….

 

от област на висшето образование  изкуства

всички  специалности

художник и др.

учител по съответното изкуство

10.

Учител на деца и ученици със специални образователни потребности

10.1.

Учител, ресурсен

педагогика

специална педагогика

учител, педагог на деца с увреден слух, на зрително затруднени деца, на деца с интелектуална недостатъчност

 

 

педагогика

всички специалности

учител, педагог

по специална педагогика

педагогика

логопедия

логопед

по специална педагогика

педагогика

всички специалности

учител, педагог

по логопедия

психология

всички специалности

психолог

по специална педагогика

съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка по т. 5

съответстваща на учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка по т. 5

учител по ...

по специална педагогика

11.

Учител в специално училище за обучение и подкрепа на деца и ученици със сензорни увреждания, както и в центровете за специална образователна подкрепа

11.1.

Учител на деца и ученици с увреден слух

педагогика

специална педагогика

учител, педагог на деца с увреден слух

 

 

педагогика

всички специалности

учител, педагог

слухово-речева рехабилитация от специалността "специална педагогика"

съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка по т. 5

съответстваща на учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка по т. 5

учител по ...

слухово-речева рехабилитация от специалността "специална педагогика"

11.2.

Учител на деца и ученици с нарушено зрение

педагогика

специална педагогика

учител на зрително затруднени деца

педагогика на зрително затруднени ученици от специалността "специална педагогика"

 

педагогика

всички специалности

учител, педагог

педагогика на зрително затруднени ученици от специалността "специална педагогика"

съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка по т. 5

съответстваща на учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка по т. 5

учител по ...

педагогика на зрително затруднени ученици от специалността "специална педагогика"

11.3.

Учител на деца и ученици с умствена изостаналост

педагогика

специална педагогика

учител, педагог на деца с интелектуална недостатъчност

 

 

педагогика

всички специалности

учител, педагог

педагогика на деца с интелектуална недостатъчност от специалността "специална педагогика"

съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка по т. 5

съответстваща на учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка по т. 5

учител по ...

педагогика на деца с интелектуална недостатъчност от специалността "специална педагогика"

11.4.

Учител в група за предучилищно образование в специално училище

педагогика

специална педагогика

учител, педагог на деца с увреден слух, на зрително затруднени деца, на деца с интелектуална недостатъчност

предучилищна педагогика

педагогика

предучилищна педагогика

детски учител

слухово-речева рехабилитация, педагогика на зрително затруднени деца и на деца с интелектуална недостатъчност

педагогика

предучилищна педагогика и чужд език

детски учител

 

педагогика

предучилищна и начална училищна педагогика

детски и начален учител

 

педагогика

всички специалности

педагог, детски учител

слухово-речева рехабилитация, педагогика на зрително затруднени деца, педагогика на деца с интелектуална недостатъчност от специалността "специална педагогика"

СПОДЕЛИ В