Семестриални такси за учебната 2020–2021

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020–2021 ГОДИНА


I.

Специалности ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, срок на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

I.1.

Здравен мениджмънт

380

I.2.

Консултативна психология

450

I.3.

Медиация и разрешаване на конфликти

360

I.4.

Международен туризъм

360

I.5.

Музеология и музейна квалификация

320

I.6.

Педагогическа психология

450

I.7.

Подготовка и редактиране на текстове

420

I.9.

Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст

450

I.8.

Психология на превантивната работа в образователни и социални институции

450

I.10.

Ресурсен учител

400

I.11.

Стратегическо управление

380

I.12.

Супервизия в помагащите професии

450

I.13.

Туристическа анимация

375

I.14.

Учителска правоспособност

475

II.

Специалности ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, срок на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

II.1.

Арттерапия и трудотерапия

400

II.2.

Библиотекознание и библиография

330

II.3.

Бизнес информационни технологии

400

II.4.

Информационен мениджмънт

400

II.5.

Информационна сигурност

475

II.6.

Организационна психология

465

II.7.

Психология

400

II.8.

Психология на превантивната работа в образователни и социални институции

500

II.9.

Семейно консултиране

400

II.10.

Управление на образованието

400

II.11.

Учителска правоспособност

500


  1. Таксата за кандидатстване за една специалност е 40 лв.
  2. За новоприетите специализанти семестриалните такси влизат в сила от учебната 2020–2021 година.
  3. Приетите през предходни години и прекъснали обучението си специализанти заплащат размер на семестриалната такса за текущата 2020–2021 учебна година.
  4. Таксите за краткосрочните и тематичните курсове се определят един месец преди тяхното започване.
СПОДЕЛИ В